Tel: +90 322 459 3174 Fax: +90 322 459 3170 | Mail: info@ozlenkaya.com.tr

Özlen KAYA Danışmanlık

TKDK – IPARD 2 (II)

IPA II’ye yönelik kırsal kalkınma tedbir taslakları, 2014-2020

 TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKSEL VARLIKLARINA YATIRIMLAR

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Bu tedbir çerçevesinde seçilen stratejik yaklaşımın kırsal alanlar ile sektörlerin ortak kalkınma öncelikleri ile belirlendiği derinlemesine bir bölgesel ve sektörel analize dayalı olması gerekir. Söz konusu alanlar/sektörlerin benzer temel özellikler, ihtiyaçlar ve ekonomik kalkınma potansiyelleri göstermesi gerekir.

Belirli bir ekonomik sektöre ilişkin bir sürdürülebilir kalkınma potansiyeli gösteren alanlarda, yalnızca belirli eylem türlerinin geçerli hale getirilmesi gerekir. Ayrıca, yatırıma yönelik alanlar belirlenirken, IPARD’dan sorumlu olan kurumlar haricindeki merciler tarafından ulusal düzeyde oluşturulan politika stratejileri ve programların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, söz konusu politikaların kabul edilmesinden sorumlu devlet kuruluşunun bu tedbirin ayrıntılı hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara müdahil olması gerekir.

Seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları ile ilgili olarak faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 1. Genel hedefler
 • Faydalanıcı ülkelerin Birlik kuralları, standartları, politikaları ve uygulamalarına Birlik üyeliği ile alakalı olarak kademeli bir şekilde uyum sağlamasının desteklenmesi;
 • Fiziksel sermayenin geliştirilmesi suretiyle, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeye yönelik olarak ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi;
 • Kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi suretiyle, iklim değişikliğinin zorluklarının ele alınması.

3.1 Spesifik Hedefler

 • Çevresel koruma ve hayvan refahı açısından AB Standartları ile tutarlılık sağlanması;
 • Tarımsal işletmelerin birincil tarımsal ürünlerin üretimine ilişkin genel performansının geliştirilmesi.

Her sektör açısından, spesifik hedeflerin geliştirilmesi ve programda belirtilmesi gerekir. Bu hedeflerde sektörlere ilişkin müdahalelerin gerekçelendirilmesi ve belirtilmesi gerekir ve ayrıca, gerekmesi halinde, uygun harcamalar ve hedeflenen faydalanıcıların kısa ve görece genel bir açıklamasının yapılması gerekir.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Bilhassa, bu tedbir “Tarımsal ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin fiziksel varlıklara yatırımlar” adlı tedbirle bağlantılıdır.

Bu tedbirin programdaki diğer tedbirlerle nasıl bağlantılı olduğunun ve ulusal tedbirler ve diğer AB/bağışçı finansmanlı programlarla tamamlayıcılığın nasıl sağlandığı veya çakışmanın nasıl engellendiğinin de açıklanması gerekir.

 

 1. Son Faydalanıcılar

Bu tedbir kapsamındaki son faydalanıcılar çiftçiler ve tarımsal işletmede (faydalanıcı ülkenin ulusal kanunlarında tanımlandığı ve ulusal çiftlik kaydında yer verildiği üzere) yatırımların gerçekleştirilmesi ve finanse edilmesinden sorumlu olan diğer tarımsal tüzel kişilerdir (örneğin, özel tarımsal işletmeler, üretici grupları v.b.).

Faydalanıcının yatırımın gerçekleştirildiği işletmenin sahibi olmaması durumunda, projenin sona ermesinden sonra en az 5 yıl boyunca projenin yapısal etkilerini sağlayan hükümlere yer verilen bir sözleşmenin ilgili taraflar arasında yapılması gerekir. Her halükarda, faydalanıcının ulusal çiftlik kaydında bulunması gerekir.

 

 1. Ortak Uygunluk Ölçütleri

6.1 Uygun İşletmelerin Türü

AB kurallarında uygun işletmelerin büyüklüğüne ilişkin belirli koşullar/kısıtlamaların tanımlanmaması nedeniyle, ulusal kurumların programdaki uygun koşullar/kısıtlamaları belirlemesi gerekir. Söz konusu koşullar/kısıtlamaların bu tedbir kapsamında desteklenecek sektörlere yönelik olarak gerçekleştirilen sektör analizlerine dayalı olması gereken stratejiyle tutarlı olması gerekir.

6.2 Uyulacak ulusal standartlar

Yatırımın son ödemesinden önce, tüm işletmenin çevresel koruma ve hayvan refahı ile ilgili olarak yürürlükte bulunan ulusal asgari standartlara uygun olması gerekir.

Bu amaçla, başvuru sahibinin son ödemenin zorunlu bir bölümü olarak ulusal veterinerlik ve çevre mercilerinden alınan ve geçerli bütün ulusal asgari standartların başvuru sahibinin işletmesinde sağlandığını teyit eden bir belge sağlaması gerekir. Ulusal standartların AB standartlarına benzer olması durumunda, iyi gerekçelendirilmiş durumlarda, bu kurala ilişkin bir istisna Komisyon tarafından onaylanabilmektedir. Söz konusu hususun IPARD Programında açık bir şekilde yazılması gerekir.

Bu standartlara ilişkin eksiksiz bir listeye programda yer verilmesi ve bu listenin başvuru sahiplerine sağlanması gerekir.

Faydalanıcı ülkenin hâlihazırda ulusal bir İyi Tarımsal Uygulamalar Kanunu bulunması halinde, ulusal asgari standartlar söz konusu kanun kapsamında sunulan standartlar ile aynı olabilmektedir.

6.3 İşletmenin ekonomik uygulanabilirliği

İşletmenin gelecekteki ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi açısından IPARD Kurumu tarafından kullanılacak ölçütlerin programda sunulması gerekirken, ayrıntılı formül IPARD Kurumu tarafından oluşturulan ilgili kılavuzun bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkelere bankacılık sektörü tarafından kullanılan yaklaşımı benimsemeleri tavsiye edilmektedir. Faydalanıcının ekonomik uygulanabilirliği hesaplanırken, faydalanıcıya sağlanan IPARD fonlarının dikkate alınması gerekir.

İşletmenin ekonomik uygulanabilirliğinin bir iş planında gösterilmesi gerekir. Asgari ölçütler olarak, iş planında işletmenin öz sermayesi ve likidite ile varlıklar açısından stoklarının işletme maliyetlerini karşıladığının gösterilmesi gerekir. Belirli durumlarda, programda ek ölçütler tanımlanabilmektedir.

Programda daha küçük yatırımların tanımlanacak olması halinde, basitleştirilmiş bir iş planı türü kabul edilebilmektedir.

IPARD Kurumunun söz konusu iş planlarına yönelik şablonlar hazırlaması ve bütün potansiyel son faydalanıcılara sağlaması gerekir.

6.4 AB standartları

Tamamlandığında, yatırımın çevresel koruma ve hayvan refahı açısından ilgili AB Standartlarına uygun hale gelmesi gerekir.

Bir yatırım son ödeme için IPARD Kurumuna sunulmadan önce, uygunluğuna göre, ulusal veterinerlik ve çevresel kuruluşların AB standartlarının yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmesi zorunludur. Bu durumda, ilgili makamlar yukarıdaki hususları teyit eden bir belge vermektedir. Söz konusu belge başvuru sahibi tarafından IPARD kurumuna sunulan son ödemenin zorunlu bir bölümünü oluşturmaktadır.

6.5 Diğer ortak uygunluk ölçütleri

 • Yatırımın tarımsal ürünlerin (örneğin, Antlaşmanın Ek I’nde sıralanan ürünler) üretimi ile ilgili olması gerekir.
 • Bu tedbir kapsamında desteklenecek uygun sektörlerin harici uzmanlığı içeren bir sektör analizine dayalı olarak seçilmesi gerekir. Her sektör kapsamında ihtiyaç duyulan/uygun faydalanıcı türü ve yatırımların aynı şekilde belirlenmesi ve ilgili sektör analizi ile tarımsal üretim zincirinde belirlenen en zayıf halkaların geliştirilmesine öncelik verilmesi gerekir.
 • Çiftçinin mesleki becerileri ve yetkinliklerine ilişkin asgari koşulların programda belirtilmesi gerekir (örneğin, önerilen yatırım türüne uygun eğitimin kanıtı, en az üç yıllık çiftçilik deneyimi v.b.).
 • “Birliğin harici eylem araçlarının uygulanmasına ilişkin ortak kurallar ve prosedürlerin ortaya konduğu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü” Taslağının 10. Maddesi uyarınca;
 1. Aşağıdaki ülkelerden eş finanse edilen mallar, malzemeler ve ekipmanın IPA kapsamında finansmana uygun olması gerekir:

(a)   Üye Devletler, IPA kapsamına giren faydalanıcı ülkeler, Avrupa Ekonomik Bölgesi üyeleri ve “Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracından” faydalanan ortak ülkeler ve

(b)   Harici desteğe karşılıklı erişimin bu Tüzük taslağının 9(1)(e) Maddesinde belirtilen koşullar kapsamında Komisyon tarafından ortaya konduğu bağışçı ülkeler.

 1. Uygun olmayan menşeden gelen malların aşağıdaki iyi gerekçelendirilmiş durumlarda Komisyon tarafından uygun olarak nitelendirilmesi gerekir:

(a)   uygunluk kurallarının ilgili ülkelerin piyasalarında ürünler ve hizmetlerin bulunmaması nedeniyle veya aciliyet durumunda bir eylemin gerçekleştirilmesini imkansız veya son derece zor hale getirmesi durumunda veya

(b)   üçüncü ülkelerde üçlü işbirliği düzenlemelerinin uygulanması için.

 

Küçük bedelli (örneğin 150 Avro) kalemler açısından bakıldığında, bir beyanname veya eşdeğer kanıtlayıcı değere sahip bir belge halinde olabilen bir menşei kanıtı gereklidir.

 

 1. Spesifik Uygunluk Ölçütleri

IPARD desteğinin hedeflenmesinin sağlanması için spesifik uygunluk ölçütlerinin ortaya konması gerekir: örneğin, uygun çiftlik büyüklüğünün tanımlanması, yatırım başına düşen azami ve asgari destek miktarının sınırlandırılması.

 

 1. Uygun harcama

8.1 Uygun yatırımların şu hususlarla sınırlı olması gerekir:

 • Taşınmaz malların inşaatı veya imarı (örneğin, mülkiyet iktisabı bu kapsama girmemektedir).
 • Varlığın piyasa değerine kadar bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makine ve ekipmanın satın alınması.
 • Mimarlar, mühendisler ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları gibi yatırım ile ilgili harcama ile bağlantılı genel masrafların yatırım maliyetlerinin %12’si olarak belirlenen tavan değere kadar uygun olması gerekir. 6.3 kapsamındaki iş planları da dahil olmak üzere belirli kalemlere özgü alt tavanlar belirlenebilmektedir (yatırım türüne göre).
 • Geçmişe dönük olarak uygun olmasına (sözleşme yapılmadan önce ortaya çıkabilmeleri nedeniyle) karşın, ancak ilgili oldukları projenin IPARD Kurumu tarafından fiilen seçilmesi ve sözleşme yapılması halinde, genel masraflar uygun masraf olarak nitelendirilebilmektedir.
 • Faydalanıcı ülkelerin faydalanıcı başına düşen destek açısından uygun toplama yatırıma ilişkin azami sınırlar belirlemesi gerekir ve asgari sınırlar da belirlenebilmektedir. Belirlenen stratejiye göre, bu sınırlar bir sektörden diğerine farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca, faydalanıcı başına düşen proje sayısı da sınırlı olabilmektedir.

8.2 Uygun yatırım örnekleri

 • Genel: (i) tarımsal işletmedeki yatırımların AB gereksinimlerini karşılaması; (ii) işletme binasının inşaatı ve yeniden inşaatı; (iii) depolama tesisleri, üretim tesisleri ve konteynır yıkama tesisleri; (iv) atık ve yan ürün arıtma ekipmanı; (v) çiftlikte yenilenebilir enerji türlerine ilişkin yatırımlar.
 • Hayvanlar: (i) yem bitkisi depolama ve hazırlama ekipmanı; (ii) besleme ekipmanı; (iii) silaj işleme ekipmanı ve makineleri; (iv) gübrenin depolanması ve arıtılması, sulu harç hazneleri ve özel taşıma ekipmanı; (v) hayvanlara yönelik ahırlar; kümes hayvanlarına yönelik kafesler; (vi) süt sağım ve soğutma ekipmanı; (vii) süt depoları.

 

 1. Seçim ölçütleri
 • Projelerin seçimine ilişkin seçim ölçütlerine aşağıdaki ana hedeflerin yerine getirilmesi gerekir: (i) ölçülebilir ve uygulaması kolay olması ve uygun projelerin etkili bir şekilde sıralanmasını sağlaması; (ii) şeffaf olması ve (iii) tedbir/programın yapısal hedeflerinin yerine getirilmesine katkıda bulunulması.
 • Örnekler: aşağıdaki özellikleri sağlayan projelere daha yüksek bir puan (örneğin, öncelikli puanlar) verilebilir. tüm çiftliğin AB standartlarını yerine getirmesi, gübre depolama ve yenilenebilir enerji ile ilgili olması, kadınlar veya genç çiftçiler tarafından uygulanması veya iklim değişikliği ile bağlantılı olması durumunda.

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Bu tedbir kapsamındaki kamu desteği yatırımın toplam uygun harcamasının azami %60’ına kadar olabilmektedir. Söz konusu destek, yatırımların genç çiftçiler tarafından yapılması durumunda %65’e ve dağlık alanlardaki yatırımlar için %70’e kadar çıkarılabilmektedir. Çevre yararına atık su depolanan yatırımlarda ek bir %10 verilebilmektedir.

AB eş-finansman oranı kamu desteğinin %75’idir.

 

 1. Gösterge bütçe

Programlarında, faydalanıcı ülkelerin fonların seçilen farklı sektörler arasındaki gösterge dağılımını gösteren bir tablo sunması gerekir.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Desteklenen proje sayısı;
 • Modernleştirme projeleri uygulayan işletme sayısı;
 • Kademeli olarak AB standartlarına geçiş yapan işletme sayısı (ayrıntılı olarak tanımlanacaktır);
 • Yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapan işletme sayısı;
 • N20 ve metan emisyonlarının azaltılması (gübre depolama) açısından hayvan yönetimine yatırım yapan işletme sayısı;
 • İşletmeler tarafından fiziksel sermayeye yapılan ve desteklenen toplam yatırım (Avro).
 1. İdari prosedür

Yeterli kontrollerin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu tedbirin uygulanmasına ilişkin idari prosedürün genel bir açıklamasının (seçim süreci, sözleşme, uygulama, ödeme) programda sağlanması gerekir.

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

Bulunması halinde, faydalanıcı ülke tarafından tanımlanacaktır.

ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA YÖNELİK DESTEK

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Üretici Grupları çiftçilerin pazar zorluklarına birlikte karşı koymasını ve pazarlama organları ve perakendecilere karşı pazarlık gücünü geliştirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, söz konusu tedbir bilhassa ekstra kurulum maliyetlerinin tahakkuk ettiği ilk yıllarda Üretici Gruplarının kurulmasını desteklemektedir.

Seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları ile ilgili olarak bir faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 1. Genel hedefler

Bu tedbirin genel hedefi bütün tarımsal ve birincil gıda işleme ve pazarlama türlerinin uygulanabilirliği ve rekabetçiliğinin artırılması ve kademeli olarak AB standartlarına uygun hale gelinmesidir.

 

3.1 Spesifik hedefler

Aşağıdaki amaçlara yönelik olarak üretici gruplarının kurulması ve idari açıdan yürütülmesinin kolaylaştırılması için destek verilmesi gerekir.

 • Üretici grupları üyelerinin üretim ve çıktısının pazar gereksinimlerine uygun hale getirilmesi;
 • Satışa hazırlık, satışın merkezi hale getirilmesi ve toplu alıcılara tedarik de dahil olmak üzere ürünlerin piyasaya ortak olarak sürülmesi;
 • Üreticilerin üretimi ve çıktısının ilgili AB standartlarına uygun hale getirilmesi ve müktesebata uygunluk sağlanması;
 • Hasat ve müsaitlik başta olmak üzere üretim bilgilerine ilişkin ortak kuralların belirlenmesi;
 • Bütün pazarlama adımlarında ve ürünlerin gıda zincirinde sağlanması açısından etkili standardizasyon sağlanması.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Üretici gruplarının kurulmasına ilişkin destek diğer IPARD tedbirleri kapsamındaki desteği de kapsamaktadır. Tedbir “Tarımsal işletmelerin fiziksel varlıklarına yatırımlar” ve “Tarımsal ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin fiziksel varlıklara yatırımlar” adlı tedbirlerle yakından bağlantılıdır. Bu tedbirler çiftliklerin modernleştirilmesinin geliştirilmesi açısından birbirini güçlendirmektedir ve tarım ile su ürünleri sektörlerini daha rekabetçi hale getirerek AB standartlarının yerine getirilme görevini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, üretici gruplarına destek “Çiftçilik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” tedbirinin uygulanmasına da katkıda bulunabilmektedir.

 

 1. Son faydalanıcılar

Bu tedbir kapsamındaki destek yalnızca faydalanıcı ülkenin ilgili ulusal makamları tarafından 1 Ocak 2014 tarihinden sonra resmi olarak tanınan üretici gruplarına verilebilmektedir.  (EC) 718/2007 sayılı Komisyon Tüzüğünün (daha sonraki bir aşamadan yeni Tüzükle güncellenecektir) koşulları kapsamında uygun olan üretici grupları, 2014-2020 IPARD Programı kapsamındaki destek koşullarını yerine getirmeye devam etmesi koşuluyla, bu tedbir kapsamındaki desteğe de başvurabilmektedir.

Ülkenin üretici gruplarına ilişkin uygun bir yasal ve örgütsel şekil tanımlaması ve haklar elde etmesi ve sorumluluklar üstlenmesini sağlaması gerekir (örneğin, kooperatif, limitet şirket, genel ortaklık v.b.). Bir veya daha fazla sektörü temsil eden mesleki ve/veya meslekler arası kuruluşlar üretici grupları olarak nitelendirilmez.

Üretici gruplarının (EC) 718/2007 sayılı Komisyon Tüzüğünün (daha sonraki bir aşamadan yeni Tüzükle güncellenecektir) 175(1) Maddesinde tanımlanan amaçlara yönelik olarak oluşturulması gerekir.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşullara uygun olması gerekir:

 • Üretici gruplarının ilk kez kurulması ve ilgili ulusal makamlar tarafından 1 Ocak 2014 tarihinden sonra resmi olarak tanınması gerekir. (EC) 718/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca kurulan üretici grupları açısından bakıldığında, tedbir fişinin 5 numaralı bölümüne bakınız.
 • Başvuru sahiplerinin yetkili ulusal makam tarafından resmi olarak tanınması gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin aşağıdaki asgari gereksinimleri sağlaması gerekir:
 • Grupta yalnızca üretim ve pazarlama örgütlenmesi konusunda üretici grubu ile bir sözleşme imzalayan üretici üyeler bulunabilmektedir.
 • Üretici grubunun satışa hazırlık, satışın merkezi hale getirilmesi ve toptan alıcılara tedarik de dahil olmak üzere üyelerinin üretimi ve çıktısının piyasaya malların ortak bir şekilde yerleştirilmesine ilişkin pazar gereksinimlerine uygun hale getirilmesi ve hasat ile müsaitlik başta olmak üzere üretim bilgilerine ilişkin ortak kuralların konulması amacıyla kurulması gerekir.
 • Faydalanıcı ülkelerin üretici grupları açısından asgari sayıda üye belirlemesi gerekir.
 • Faydalanıcı ülkelerin yeni kurulan üretici gruplarının desteklenebileceği sektörleri belirlemesi gerekir;
 • Faydalanıcı ülkelerin üretici gruplarına yönelik asgari yıllık pazarlanabilir üretimi belirlemesi gerekir (farklı sektörlerde farklı tavanlar belirlenebilir);
 • Üretici grubunun üyeleri ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin bir kayıt tutması ve adil rekabet kurallarına uygun hareket etmesi gerekir.

 

 1. Spesifik uygunluk ölçütleri (sektör başına)

 Bulunması halinde, faydalanıcı ülkeler tarafından tanımlanacaktır.

 

 1. Uygun harcama

Üretici grubunun kurulması ve idari yürütmesine ilişkin maliyetler uygundur.

Desteğin üretici grubun tanındığı tarihten itibaren ilk beş yıl için yıllık taksitler halinde sabit fiyatlı bir destek olarak verilmesi gerekir. Söz konusu desteğin grubun yıllık pazarlanan üretimine dayalı olarak hesaplanması ve bu tedbir fişinin 9.1 numaralı bölümünde belirtilen gereksinimlere uygun olması gerekir.

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Kamu harcaması sabit fiyatlı miktarların %100’ü olabilmektedir. AB katkı oranı sabit fiyatlı miktarların %75’idir.

 

9.1 Destek meblağları

Destek meblağlarının üretici grubun tanındığı tarihten itibaren azami beş yıl için yıllık taksitler halinde sabit fiyatlı bir destek olarak verilmesi gerekir. Yetkili ulusal makam tarafından tanınma tarihi ve IPARD Kurumu tarafından desteğin oluşturulmasına ilişkin (ayrı) onayın tarihi arasında bir boşluk olması halinde, beş yıllık dönemin hesaplanması için başlangıç noktasının tanınma kararı tarihi olması gerekir.

Desteğin grubun yıllık pazarlanan üretimine dayalı olarak hesaplanması ve aşağıdaki gereksinimlere uygun olması gerekir.

(a) ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllardaki meblağ 1 Milyon Avro’ya kadar olan pazarlanan üretim değerinin sırasıyla %5, %5, %4, %3 ve %2’sine tekabül etmektedir;

(a) ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllardaki meblağ 1 Milyon Avro’yu aşan pazarlanan üretim değerinin sırasıyla %2,5, %2,5, %2, %1,5 ve %1,5’ine tekabül etmektedir;

(c) her üretici örgüt aşağıdaki tavanlara tabidir:

– İlk yıl için 100.000 avro;

– İkinci yıl için 100.000 avro;

– Üçüncü yıl için 80.000 avro;

– Üçüncü yıl için 60.000 avro;

– Beşinci yıl için 50.000 avro;

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Desteklenen yeni üretici grubu sayısı;
 • Desteklenen üretici gruplarına katılan çiftlik işletmesi sayısı;

 

 1. İdari prosedür

11.1 Üretici grupların tanınması

 Faydalanıcı ülkelerin üretici grupların tanınmasına ilişkin koşulları belirlemesi gerekir (tanımayı sağlayan yetkili makam, grup tarafından sunulacak gerekli belgeler, bulunması halinde, tanımaya özgü koşullar).

 

 11.2 Üretici gruplarının destek onayına ilişkin koşullar

Destek onayına ilişkin karar IPARD Kurumu tarafından verilmektedir. Üretici grubunun tanınması halinde; Kurumun şu hususları doğrulaması gerekir:

 • üretici grubunun sonraki beş yıla yönelik olarak üretim, pazarlanan ürünler ve uzun vadeli varlıklar başta olmak üzere ilk duruma ilişkin bir açıklama; üretimin genel görünümü ve çıktılara dayalı hedefler ve planın her uygulama yılında bu hedeflerin yakalanması için gerçekleştirilecek eylemler ve kullanılacak mekanizmaları da kapsayan bir iş planının bulunması;
 • üretici grubunun tanındığı iş için ayrı muhasebe kayıtları tutması. Bir grubun fiili olarak ne iş yaptığının belirlenmesi içi, hesap defterleri denetlenebilmektedir.

 

Onay halinde, üretici grubu ve IPARD Kurumu arasında bir sözleşme imzalanmaktadır. Onay beş yıllık destek süresi için bir kez verilmektedir.

Onay verilmesi ve bir sözleşme yapılmasına ilişkin prosedürler ve son tarihlere ilişkin diğer ayrıntıların IPARD Kurumu tarafından belirlenmesi gerekir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

 Faydalanıcı ülke tarafından tanımlanacaktır.

 


TARIMSAL VE SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN FİZİKSEL VARLIKLARA YATIRIMLAR

 

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 1. Gerekçe

Bu tedbir çerçevesinde seçilen stratejik yaklaşımın sektörlerin ortak kalkınma öncelikleri ile belirlendiği derinlemesine bir bölgesel ve sektörel analize dayalı olması gerekir. Söz konusu sektörlerin benzer temel özellikler, ihtiyaçlar ve ekonomik kalkınma potansiyelleri göstermesi gerekir.

Belirli bir ekonomik sektöre ilişkin bir sürdürülebilir kalkınma potansiyeli gösteren alanlarda, yalnızca belirli eylem türlerinin geçerli hale getirilmesi gerekir. Ayrıca, yatırıma yönelik alanlar belirlenirken, IPARD’dan sorumlu olan kurumlar haricindeki merciler tarafından ulusal düzeyde oluşturulan politika stratejileri ve programların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, söz konusu politikaların kabul edilmesinden sorumlu devlet kuruluşunun bu tedbirin ayrıntılı hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara müdahil olması gerekir.

 

 1. Genel hedefler

Bu tedbir fiziksel varlıkların geliştirilmesini destekleyecek, tarım-gıda sektörünün rekabetçi baskıya ve pazar kuvvetlerine dayanma kapasitesini artıracak ve sektörün kademeli olarak Birlik standartlarına uygun hale gelmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca, tedbir, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi suretiyle, iklim değişikliği sorununun ele alınmasına da yardımcı olacaktır.

 

3.1 Spesifik hedefler

Sektörlere göre gerekçelendirme ve belirleme işlemi yapılarak, söz konusu hedeflerin faydalanıcı ülke tarafından sağlanması gerekir.  Bu bölümde uygun yatırımlar ve faydalanıcıların hedeflenmesine ilişkin kısa ve oldukça genel bir açıklamaya da yer verilmesi gerekir.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Tedbir bilhassa ham maddelerin sağlanmasına olanak tanıyan “Tarımsal işletmelerin fiziksel varlıklarına yatırımlar” adlı tedbirle bağlantılıdır. Bilgi aktarımı “Eğitimin geliştirilmesi” tedbiri ile kolaylaştırılacaktır.

 

 1. Son faydalanıcılar

Faydalanıcılar kuruluşlarında projeleri yürütmekten sorumlu olan işletmelerdir (faydalanıcı ülkenin ulusal kanunları ile tanımlandığı üzere). Bir işletme bir ya da daha fazla kuruluştan meydana gelebilmektedir.

Programda bir kuruluş tanımına yer verilmesi gerekir.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri

6.1 Desteklenen işletme türleri

Temel odak noktasının 250’den az personel istihdam eden ve yıllık cirosu 50 milyon Avro’yu aşmayan ve/veya yıllık toplam bilançosu 43 milyon Avro’yu aşmayan ve 2003/362/EC sayılı Komisyon Tavsiyesinde sağlanan mevcut KOBİ tanımına tekabül eden işletmeler olması gerekir.

KOBİ tanımının henüz AB kurallarına uygun olmadığı faydalanıcı ülkelerde, IPA Uygulama Kuralları hakkında Komisyon Tüzüğünün (sonraki bir aşamada yeni Tüzük ile güncellenecektir) 176(4) Maddesinde belirtilen limitlere uygun olduğu sürece, IPARD programında sağlanması gereken ulusal tanımın kullanılması gerekir.

Desteklenen yatırımın yatırım gerçekleştirme süresi sonuna kadar ilgili AB standartlarına uygun hale gelmesi gerekir. Bu faydalanıcı türüne ilişkin seçim ölçütlerinde önceliğin tüm kuruluşun ilgili bütün AB standartlarına uygun hale getirilmesini amaçlayan başvuru sahiplerine verilmesinin sağlanması gerekir.

KOBİ tanımının kapsamadığı, ancak 750’den az çalışanın bulunduğu veya yıllık cironun 200 milyon Avro’yu aşmadığı işletmeler de uygun olabilmektedir, ancak, bu durumda, destek yalnızca tüm kuruluşun ilgili AB standartlarına tam uygun hale gelmesi amacı ile yapılan yatırımlara verilebilmektedir.

Komisyon, faydalanıcı ülkeden gelen iyi gerekçelendirilmiş bir talebe dayalı olarak, desteğin diğer işletmelere (yukarıda bahsedilenler haricindeki işletmeler) yalnızca bilhassa külfetli yatırımlar da dahil olmak üzere spesifik AB standartlarının yerine getirilmesi için gerekli yatırımlara için de sağlanabilmesine karar verebilmektedir.

Söz konusu destek yalnızca ulusal planda AB standartlarına geçiş için belirlenen işletmelere tüm kuruluşun ilgili AB standartlarına uygun hale getirilmesine ilişkin yatırımlara yönelik olarak verilebilmektedir. Söz konusu plan, giriş süreci ilerlerken, genelde ülkeler tarafından hazırlanmaktadır ve DG SANCO tarafından denetlenmektedir.

Bu durumlarda, faydalanıcı ülkenin bu türdeki bir şirketin uygun olarak nitelendirilmesi için Komisyona spesifik bir talep sunması gerekir. Bu ancak kuruluşların AB standartlarına getirilmesine ilişkin ulusal planın hazırlanmasından sonra gerçekleştirilebilmektedir. Ulusal plan DG SANCO ile müzakerelere (genişleme müzakereleri çerçevesinde) tabidir. Faydalanıcı ülkelerin AB standartlarını yerine getirmek için gerekli yatırım türünün yanı sıra 750 ya da daha fazla çalışanı bulunan ve yıllık cirosu 200 milyon Avro’yu aşan şirket türünü belirlemesi ve söz konusu şirketlerin yatırımları IPARD desteği olmadan neden gerçekleştiremeyeceğine ilişkin gerekçelendirme yapması gerekir. İşleme birimlerinin güncellenmesine ilişkin ulusal planın bu hüküm uygulanmadan önce hazır olması gerekir.

 

6.2 İşletmenin ekonomik uygulanabilirliği

İşletmenin ekonomik uygulanabilirliğinin yatırım gerçekleştirme süresi sonuna kadar gösterilmesi gerekir.

Uygulama aşamasında sunulan bir işletme planında kuruluşun yatırımdan sonraki uygulanabilirliğinin gösterilmesi gerekir.

Faydalanıcının gelecekteki ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi açısından IPARD Kurumu tarafından kullanılacak ölçütlerin programda sunulması gerekirken, ayrıntılı formül IPARD Kurumu tarafından oluşturulan ilgili kılavuzun bir parçasını oluşturmaktadır.

Ülkelere bankacılık sektörü tarafından kullanılan yaklaşımı benimsemeleri tavsiye edilmektedir. Faydalanıcının ekonomik uygulanabilirliği hesaplanırken, faydalanıcıya sağlanan IPARD fonlarının dikkate alınması gerekir.

 

6.3 Ulusal standartlar/AB standartları

Proje sona ermeden önce (son ödemeden önce), tüm kuruluşun çevresel koruma, halk sağlığı, hayvan refahı ve iş güvenliği ile ilgili olarak yürürlükte bulunan temel ulusal asgari standartlara uygun olması gerekir.

AB standartlarına dayalı ulusal standartların çok iddialı olması halinde ve yalnızca iyi gerekçelendirilmiş durumlarda, bu kurala ilişkin bir istisna Komisyon tarafından onaylanabilmektedir. Söz konusu hususun IPARD Programında açık bir şekilde yazılması gerekir.

İlgili temel standartların eksiksiz ve güncellenmiş bir listesinin IPARD Kurumu tarafından tutulması ve başvuru sahiplerine sağlanması gerekir. IPARD Programında geçerli ulusal standartlara ilişkin bir listenin sağlanması gerekir.

IPARD Kurumuna sunulmadan önce, her projenin aşağıdaki hususlara yönelik olarak ilgili ulusal veterinerlik ve çevre kurumlar tarafından analiz edilmesi gerekir: (i) ilgili temel ulusal standartlarının faydalanıcı tarafından ve (ii) yatırım açısından geçerlilik taşıyan ilgili AB standartlarının proje sonunda sağlanıp sağlanmayacağı. Ülkelerin programlarında tüm kuruluşun AB standartlarına uygun olması gerektiğine ilişkin bir koşulu belirtmeye karar vermesi halinde, veterinerlik servislerinin ilgili her kuruluşa yönelik olarak önceden AB standartlarına uygun olması için gereken yatırımların ayrıntılı olarak anlatıldığı bir plan oluşturması gerekir. AB standartlarına uyumun yalnızca Programda bir uygunluk koşulu olarak desteklenen yatırımla sınırlı olması durumunda, tüm kuruluşun uygunluğu için sıralama ölçütlerinde ek puanlar verilmesi gerekir.

 

6.4 Diğer uygunluk ölçütleri

Desteklenen yatırımların su ürünleri de dahil olmak üzere Antlaşmanın Ek I’sı ile kapsanan ürünlerin işlenmesi ve/veya pazarlanması ve/veya su ürünleri de dahil olmak üzere Antlaşmanın Ek I’sı ile kapsanan ürünler ile bağlantılı yeni ürünler, süreçler ve teknolojiler ile ilgili olması gerekir.

“Yatırımların söz konusu temel tarımsal üretim sektörünün durumunun geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğinin” ortaya konduğu koşul, doğrudan çiftçilerle yapılan sözleşmeler vasıtasıyla elde edilen ham madde oranının yüksek olduğu projelere daha yüksek bir öncelik verilmesi suretiyle, sıralama ölçütlerine yansıtılabilmektedir.

Bu tedbir kapsamında desteklenecek uygun sektörlerin harici uzmanlığı içeren bir sektör analizine dayalı olarak seçilmesi gerekir. Her sektör kapsamında ihtiyaç duyulan/uygun faydalanıcı türü ve yatırımların aynı şekilde belirlenmesi ve ilgili sektör analizi ile tarımsal üretim zincirinde belirlenen en zayıf halkaların geliştirilmesine öncelik verilmesi gerekir.

Eş finanse edilen ekipmanın Üye Devletler, IPA faydalanıcısı ülkeler, Avrupa Ekonomik Bölgesi üyeleri, “Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı”ndan faydalanan ülkeler ve dış yardıma karşılıklı erişimin Komisyon tarafından tesis edildiği diğer ülkelerden gelmesi gerekir. Küçük bedelli (örneğin 150 Avro) kalemler açısından bakıldığında, örneğin, bir beyanname veya eşdeğer kanıtlayıcı değere sahip bir belge halinde olabilen bir menşei kanıtı gereklidir.

Tamamlandığında, projenin ilgili AB Standartlarına uygun hale gelmesi gerekir. Daha büyük işletmeler açısından bakıldığında, tüm kuruluşun AB standartlarını sağlaması gerekir (faydalanıcıya yönelik gereksinimlere bakınız).

 

 1. Spesifik Uygunluk Ölçütleri

Bu tedbir kapsamına girecek bütün sektörlerin bir sektör analizine tabi tutulması gerekir. Her sektör kapsamında uygun faydalanıcı türü ve yatırımların belirlenmesi için, ilgili sektör analizi ile belirlenen işleme ve pazarlama zincirinin en zayıf halkalarının geliştirilmesine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca, sektör analizinde yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasına ilişkin fırsatların belirlenmesi gerekir.

 

 1. Uygun harcama

Uygun yatırımların şu hususlarla sınırlı olması gerekir:

 • Taşınmaz malların inşaatı veya imarı (örneğin, mülkiyet iktisabı bu kapsama girmemektedir).
 • Varlığın piyasa değerine kadar bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makine ve ekipmanın satın alınması. Kiralama sözleşmesi ile ilgili kiralayan marjı, faiz yeniden finansman maliyetleri, genel masraflar ve sigorta masrafları gibi diğer masraflar uygun harcama olamaz.
 • Mimarlar, mühendisler ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları gibi yatırım ile ilgili harcama ile bağlantılı genel masrafların yatırım maliyetlerinin %12’si olarak belirlenen tavan değere kadar uygun olması gerekir. 6.3 kapsamındaki iş planları da dahil olmak üzere belirli kalemlere özgü alt tavanlar belirlenebilmektedir (yatırım türüne göre).
 • Geçmişe dönük olarak uygun olmasına (sözleşme yapılmadan önce ortaya çıkabilmeleri nedeniyle) karşın, ancak ilgili oldukları projenin IPARD Kurumu tarafından fiilen seçilmesi ve sözleşme yapılması halinde, genel masraflar uygun masraf olarak nitelendirilebilmektedir.
 • Faydalanıcı ülkelerin faydalanıcı başına düşen destek açısından uygun toplama yatırıma ilişkin azami sınırlar belirlemesi gerekir ve asgari sınırlar da belirlenebilmektedir. Belirlenen stratejiye göre, bu sınırlar bir sektörden diğerine farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca, faydalanıcı başına düşen proje sayısı da sınırlı olabilmektedir.

 

Birtakım uygun yatırım örnekleri

Genel: (i) AB gereksinimlerinin yerine getirilmesi için gıda işletme kuruluşunda yapılan yatırımlar; (ii) depolama tesisleri, soğutma/dondurma tesisleri ve konteynır yıkama tesisleri; (iii) atık ve yan ürünler arıtma ekipmanı; (iv) kalite yönetim sistemlerinin (ISO 9000, HACCP v.b.) kurulması; (v) yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar.

Et sektörü: (i) mezbahalar; (ii) diğer işleme birimleri.

Süt sektörü: (i) tüketime yönelik ara veya son süt ürünlerinin hazırlanmasına ilişkin ekipman; (ii) süt tankları ve soğutucular.

 

 1. Seçim ölçütleri

Projelerin seçimine ilişkin seçim ölçütlerine aşağıdaki ana hedeflerin yerine getirilmesi gerekir: (i) ölçülebilir ve uygulaması kolay olması ve uygun projelerin etkili bir şekilde sıralanmasını sağlaması; (ii) şeffaf olması ve (iii) tedbir/programın yapısal hedeflerinin yerine getirilmesine katkıda bulunulması.  Bu ölçütlerin faydalanıcı ülke tarafından önerilmesi gerekir. Buna karşın, bazı hususlar AB tarafından önerilebilmektedir (örneğin, yenilenebilir enerji açısından projelere destek). Bunun yanında, tüm kuruluşun AB standartlarına tam uyum sağlamayı planladığı projelere ek puanlar verilmesi gerekir.

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Destek yoğunluğu (kamu desteği) toplam uygun harcamanın azami %50’sine kadar olabilmektedir. Atık suların arıtılması ile ilgili yatırımlar açısından bakıldığında, azami destek yoğunluğu %10 (azami %60) kadar artırılabilmektedir.

AB eş-finansman oranı kamu desteğinin %75’idir.

 

 1. Gösterge bütçe

Sektör başına düşen bütçenin bir gösterge dökümünün IPARD Programında verilmesi gerekir.

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Desteklenen proje sayısı;
 • Modernleştirme projeleri uygulayan işletme sayısı;
 • Kademeli olarak AB standartlarına geçiş yapan işletme sayısı (ayrıntılı olarak tanımlanacaktır);
 • Yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapan işletme sayısı;
 • İşletmeler tarafından fiziksel sermayeye yapılan ve desteklenen toplam yatırım (Avro).
 • Yaratılan iş sayısı (brüt).

 1. İdari prosedür

Projeler uygunluk ve seçim ölçütlerine dayalı olarak IPARD Kurumu tarafından seçilecektir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

Faydalanıcı ülkeler tarafından tanımlanacaktır.

 

 

TARIM-.ÇEVRE-İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ

 

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Bu tedbir kapsamında seçilen stratejik yaklaşımın desteklenecek operasyon türü veya operasyon grubunun ve coğrafi kapsamın tanımlanması gibi tedbirin tasarlanması açısından bir dayanak teşkil eden derinlemesine bir çevresel analize dayalı olması gerekir.  Analizde tedbirin kapsayacağı bölgede var olan çevresel sorunlar, ihtiyaçlar ve fırsatların belirlenmesi gerekir.

Bunun yanında, bu tedbirin doğal kaynaklar ve iklim eylemlerinin sürdürülebilir yönetimi vasıtasıyla kırsal kalkınma hedeflerini yerine getirerek Avrupa 2020 Stratejisine katkıda bulunma açısından büyük bir potansiyeli bulunmaktadır.

Tedbir bir faydalanıcı ülkede belirlenen zorunlu standartların ötesine geçen taahhütler/bir dizi taahhütten meydana gelen bir tarım-çevre-iklim “pilot” operasyonu olarak tasarlanacaktır. Operasyon türünün seçimi, tedbiri uygulayacak ülkenin idari kapasitesi dikkate alınarak, belirlenen çevresel sorunlar ve ihtiyaçlara dayalı olarak ülke tarafından münferit olarak belirlenecektir. Genel bir kural olarak, gönüllü bir şekilde ilgili zorunlu standartların ötesine geçen tarım-çevre-iklim taahhütlerinde bulunan son faydalanıcılara verilen taahhütler nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve gelir kaybının telafi edilmesi için yıllık ödemeler yapılacaktır. Söz konusu taahhütler faydalanıcılar tarafından asgari 5 sene boyunca yerine getirilecektir.

İlgili analizlere dayalı olarak, bir faydalanıcı ülke tarafından ek spesifik gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 1. Genel hedefler
 • Faydalanıcı ülkelerin Üye Devletlere yönelik Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki tarım-çevre-iklim tedbirinin gelecekte uygulanmasına hazır hale getirilmesine katkıda bulunulması;
 • Çevre, peyzaj ve özellikleri, doğal kaynaklar, toprak ve genetik çeşitliliğin ilgili zorunlu standartların ötesine geçen şekilde korunması ve geliştirilmesi ile uyumlu tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanması suretiyle doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine uyum sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunulması.

 

3.1 Spesifik hedefler

Ülke/bölgenin çevresel sorunlarına özgü hedef/hedef grubu faydalanıcı ülke tarafından seçilen operasyon türü kapsamında seçilecek ve açıklanacaktır.

Genel olarak, aşağıdaki hedefin (hedeflerin) ülkeler tarafından desteklenmesi beklenebilmektedir:

 • su kalitesi ve niceliğinin geliştirilmesi;
 • toprak kalitesi ve niceliğinin geliştirilmesi;
 • biyo-çeşitlilik ve değerli ekosistemler ile peyzajın geliştirilmesi;
 • iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması;
 • genetik kaynakların korunması;
 • organik tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanması ve sürdürülmesine ilişkin destek.

 

 1. Sonuçlar ve deneyimlerin yayılması

Bu tedbirin önemli varsayımlarından biri tedbir ve desteklenen operasyon türü hakkında farkındalığın büyük potansiyel faydalanıcı grubu arasında artırılmasıdır. Bu nedenle, ülkenin programda bu tedbirin sonuçları ve deneyimlerinin yayılmasının nasıl sağlanacağına yer vermesi gerekir.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı (öncelikler, hedefler)

Faydalanıcı ülkenin tedbirin diğer IPARD tedbirleri ve ilgili diğer tedbirlerle bağlantısını sunması gerekir.

 

 1. Son faydalanıcılar

Faydalanıcılar genel bir kural olarak en az beş yıl boyunca operasyon türü içerisinde taahhütler veren çiftçiler, çiftçi grubu olabilmektedir.

Bir çiftçi tanımı çeşitli ülkelerde farklılık gösterebileceği için, bir hedef kitlenin bir çiftçinin ulusal tanımı uyarınca tanımlanması ve IPARD Programında açıklanması ülkelere bırakılmaktadır.

 

 1. Operasyon türü

Seçilen hedef/hedef grubuna dayalı olarak, ülkenin desteklenecek operasyon türünü belirlemesi ve beklenen etkiler ile ilgili bir gerekçe sağlaması gerekir. Operasyon türü tanımlanırken, seçilen alanlar için IPARD Programında açıklanan spesifik çevresel önceliklerin yanı sıra işletmedeki tarımsal faaliyetler ve operasyon türünün uygulanmasına ilişkin idari kapasiteye özen gösterilmesi gerekir.

Ülkenin programda tedbirin/operasyon türünün “pilot” çalışmasının nasıl gerçekleştirileceğine yer vermesi gerekir. Bu, operasyon türünün deneysel doğası, operasyon türünün uygulama alanı, operasyon türünün hem idari düzeyde hem de çiftlik düzeyinde deneyimin gelişimine katkısı, operasyon türü sayısının azaltılması ile ilgili olabilmektedir.

Operasyon türü örnekleri

 • Organik tarım (dönüşüm ve/veya sürdürme). Organik tarımın uygulanmasına ilişkin yasal çerçeve ve ilgili kurumsal kapasitenin bulunduğu ülkelerde, eylemler Komisyon tarafından değerlendirilebilmektedir.
 • Sürdürülebilir tarım yöntemleri v.b.:

– gübrelerin azaltılması, daha iyi yönetimi;

– kimyasal gübrelerin kullanımının azaltılması. Organik tarım olması halinde kimyasal gübrelerin kullanılmaması (yalnızca, doğal gübrelere izin verilmektedir);

– ekin rotasyonlarının çeşitlendirilmesi ve/veya ekin çeşitlendirmesi.

 • Peyzaj/ekolojik özelliklerin (örneğin, tarla sınırları, tampon bölgeler, çitler, ağaçlar) oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi;
 • Toprağın korunmasına ilişkin eylemler (örneğin, toprak erozyonunun önlenmesi/azaltılmasına ilişkin teknikler, yeşil bitki örtüsü, malçlama);
 • Biyo-çeşitlilik açısından yararlı tarımsal habitatların sürdürülmesi, korunması ve geliştirilmesine ilişkin eylemler (örneğin, kış anız arazilerinin terk edilmesi, ekin biçme tarihlerinin uyarlanması);
 • Meraların yönetimi (örneğin, hayvan stoklama oranlarına ilişkin sınırlar, düşük yoğunluklu uygulamaların benimsenmesi) ve meraların oluşturulması (ekilebilir arazinin otlak/mera arazisine dönüştürülmesi de dahil olmak üzere);
 • Yerel tehlike altındaki hayvan türlerinin korunması. Tehlike altındaki hayvan türlerinin kayıt edilmesine ilişkin uygun bir sistemin bulunduğu ülkelerde, eylemler değerlendirilebilmektedir.

 

 1. Bütün operasyon türlerine ilişkin ortak uygunluk ölçütleri

8.1 Temel Durum

İlgili zorunlu standartların (temel durum) ötesine geçen operasyon türünü gönüllü olarak gerçekleştirilecek faydalanıcılar bu tedbir açısından uygun olacaktır. Faydalanıcıların tüm işletmedeki ilgili zorunlu standartlara uygun hareket etmesi gerekecektir. İlgili zorunlu standartların açıklamasına IPARD Programında yer verilmesi gerekecektir.

 

İlgili zorunlu standartlar toprak, su, peyzaj yönetimi, gübre ve bitki koruma ürünlerine ilişkin asgari standartlar ile ilgili olarak (AB) HR/2013 Tüzüğünde (sonraki bir aşamada güncellenecektir) tanımlanan GAEC standartlarına (iyi tarımsal ve çevresel durum) atıfta bulunulan ulusal kurallar ve ulusal mevzuat ile tesis edilen tedbirle ilgili diğer ulusal standartların yanı sıra mümkün olduğunca sahaya özgü normal tarımsal üretim yöntemleridir. Eksik GAEC standartlarıyla ilgili vakalar (bilhassa, doğrudan desteklenen operasyon türü ile bağlantılı olduğunda) Komisyon tarafından ayrı olarak değerlendirilecektir. Temel durum gereksinimlerinin Programda açık bir şekilde sunulması gerekir.

 

8.2 İlgili bilgiler

Ülkenin her faydalanıcının herhangi bir operasyon türünü taahhüt etmeden önce söz konusu operasyon türünün başarılı bir şekilde uygulanması açısından gerekli bilgilere sahip olmasını sağlaması gerekir.

Operasyon türünün iyi uygulanması (ve bu nedenle, beklenen sonuçlara ulaşılması) için, faydalanıcılar belirli bir bilgi düzeyine ihtiyaç duymaktadır (kendilerinden neyin beklendiğine ve taahhütlerin etkili bir şekilde nasıl yerine getirileceğine ilişkin açık bilgiler de dahil olmak üzere). Bu nedenle, faydalanıcı ülke faydalanıcının söz konusu bilgiye sahip olmasını sağlayacaktır.

Bu açıdan, faydalı uygulamalar örneğin faydalanıcı ülkeler tarafından faydalanıcılar için zorunlu bir eğitim/danışmanlığın organize edilmesi, faydalanıcıya operasyon türü veya potansiyel faydalanıcıların operasyon türünün uygulanması açısından gerekli bilgileri elde etmesini sağlayacak diğer faaliyet türlerinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler de dahil olmak üzere bir tarım-çevre planı (danışman ile istişare içerisinde) geliştirme zorunluluğu getirilmesi ile ilgili olabilmektedir.

Bu iddia deneyim ile kanıtlanmaktadır. Geçmişte, danışmanlık, tavsiye ve eğitim sağlanması tedbirin sonuçlarının geliştirilmiş bir şekilde elde edilmesi ve tedbir uygulamasında hataların azaltılmasını sağlamıştır.

 

8.3 Uygun tarımsal arazi/sürü büyüklüğü

Ülkenin herhangi bir operasyon türü kapsamında beyan edilebilecek asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve tehlike altındaki hayvan türlerine ilişkin bir asgari sürü büyüklüğü belirlemesi gerekir.

“Tarımsal arazi” nosyonu faydalanıcı ülkelere tanımlama konumunda belirli bir takdir yetkisi vermektedir. Örneğin, tarımsal araziye “terk edilmiş arazi” gibi “potansiyel” tarımsal arazi de dahil olabilmektedir. Bu esneklik operasyon türünün çevre açısından değerli arazi üzerinde uygulanmasını mümkün hale getirecektir.

Tehlike altındaki hayvanlara ilişkin destek açısından bakıldığında, asgari sürü büyüklüğünün ülkedeki ilgili kurumla anlaşmalı olarak bu husustaki bilimsel kanıtlara dayalı olarak belirlenmesi gerekir. Desteklenen tehlike altındaki türlerin listesinin IPARD Programında sunulması gerekir. Bunun yanında, faydalanıcının destekten faydalanan nadir türlere ait her hayvan için pasaport veya hayvan kaydı tutmasının zorunlu olması gerekir.

 

 1. Taahhütler

Faydalanıcılar tarafından uyulması gereken taahhütler her operasyon türü açısından geliştirilecektir. Taahhütler IPARD Programında açık bir şekilde açıklanması gereken, faydalanıcılara yönelik belirtilen/ayrıntılı yükümlülüklerdir. Taahhütler operasyon türünün mahiyetini belirleyecek ve prim düzeyini etkileyecek temel öğelerdir.

Ülkelerin taahhütlerin hedefler ve içerik açısından açık olmasını, çevresel faydalar sağlama potansiyeli olmasını ve doğrulanabilir/kontrol edilebilir olmasını sağlaması gerekecektir. Desteklenen her operasyon türüne yönelik olarak temel durum (ilgili ulusal standart/standartlar) ve taahhütler arasındaki açık bir bağlantının örneğin bir tablo halinde sunulması gereklidir.

Ülkenin tedbir dahilinde birden fazla operasyon türü geliştirmeye karar vermesi durumunda, birbirini tamamlayıcı ve uyumlu olması koşuluyla, faydalanıcı tarafından çeşitli taahhütlerin birleştirilebileceğinden bahsedilmesi önemlidir. Taahhütlerin birleştirilmesine ilişkin ihtimallerin Programda açıklanması gerekir. Buna karşın, bazı kombinasyonların mümkün olamayacağının ve çifte finansmanın kabul edilemeyeceğinin belirtilmesi önemlidir.

 

 1. Uygun harcamalar

Son faydalanıcılar seçilen operasyon türü (türleri) içerisinde verilen taahhütlerden kaynaklanan ek masraflar ve gelir kayıpları için tazmin edilecektir.

Her operasyon türü açısından, ülke bu operasyon türü içerisinde bir ödeme seviyesi belirlenmesi için bir dayanak teşkil edecek bir hesap hazırlayacaktır. Hesaplamanın tedbirleri uygulayan organdan bağımsız onaylı bir organ (örneğin, bilimsel kurumlar, ilgili üniversiteler) tarafından yapılması veya onaylanması gerekir. Söz konusu hesaplama IPARD Programı dışında ülke tarafından sunulacak ayrı bir belge olacaktır.

Buna karşın, IPARD Programında, ülke gerçekçi öğelere dayalı olarak her operasyon türü için yapılan ve yukarıda belirtilen şekilde ülkenin yetkili bir organı tarafından teyit edilen bir hesaplama metodolojisi sunacaktır.

Operasyon türü (türleri) kapsamında bir prim hesaplamasında bilhassa tarımsal koşulları yansıtan temel uygulamalar ve mümkün olduğunca sahaya göre normal tarımsal üretim uygulamaları ile kıyaslanması için bir faydalanıcı tarafından söz konusu operasyon türünün uygulanmasından kaynaklanan ek maliyetler ve gelir kayıplarına yer verilmesi gerekir.

Gerekçeli durumlarda, ticari işlem maliyetlerine yer verilebilmektedir ve metodolojide maliyet türü, değerinin yanı sıra ödeme yöntemleri (örneğin, tek bir ödeme olarak ya da her yıllık ödemenin parçası olarak) ile ilgili bilgilere yer verilmesi gerekir.

Bir operasyon türü kapsamında ödenen primin %x’i olarak hesaplanan ticari işlem maliyetlerine ilişkin destek doğrudan desteklenen operasyon türü ile bağlantılı faaliyetler için sağlanabilmektedir. (Örnekler arasında şunlar bulunmaktadır: operasyon türünün etkili bir şekilde uygulanması için gerekli bilgilerin toplanması ve bilgi elde edilmesi; söz konusu uygulamaya yönelik faaliyetlerin spesifik planlarının hazırlanması; kayıt/izinlere ilişkin ücretler v.b.)

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Destek yoğunluğu (kamu desteği) toplam uygun harcamanın %100’ü seviyesinde olacaktır. AB katkı oranının kamu harcamasının %85’i oranında olması ve geriye kalan bölümün faydalanıcı ülkenin ulusal bütçesi ile sağlanması gerekir.

Her operasyon türüne ilişkin ödeme düzeyinin IPARD Programında yıllık olarak operasyon türünün mahiyetine dayalı olarak hektar başına veya hayvan başına sunulması gerekecektir.

 

 1. Gösterge bütçe

Sonraki bir aşamada tanımlanacaktır.

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Sözleşme sayısı;
 • Çevresel sözleşmeler kapsamındaki tarımsal arazi (ha);
 • Desteklenen operasyon türü sayısı;
 • Operasyon türü başına düşen toplam alan ((a) girdilerin yönetimi, (b) ekim uygulamaları, (c) peyzaj, habitatlar, çim arazinin yönetimi, (d) çiftlik yönetimi, entegre yaklaşımlar – her kategorinin birtakım alt uygulama kategorileri bulunmaktadır, (e) organik tarım);
 • Desteklenen tehlike altındaki hayvan türü sayısı;
 • Organik tarım operasyonu türü kapsamında desteklenen işletme sayısı.

 

 1. İdari prosedür

Yeterli kontrollerin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu tedbirin uygulanmasına ilişkin idari prosedürün genel bir açıklamasının (seçim süreci, sözleşme, uygulama, ödeme) programda sağlanması gerekir. Kontrollerde parseller ve hayvanların belirlenmesine ilişkin veritabanları ile çapraz kontrollere yer verilmesi gerekir.

Tedbirin faydalanıcı ülkede uygulanması için, tarım-çevresel tedbirlere yönelik bir dizi sorunlu standart, bu tedbirlere ilişkin tasarım kontrol modu, operasyon türü (türleri) içerisindeki taahhütler ve ilgili zorunlu standartların önceden belirlenmesinin yanı sıra tedbirin uygulanması hususunda kullanılacak danışma sistemine karar verilmesi önemlidir. Ek olarak, operasyon türü dahilindeki yükümlülüklere ve uygunluk ölçütlerine uyumsuzluğa ilişkin yaptırımlar sisteminin geliştirilmesi gerekir. Bu sistemin açık bir şekilde tanımlanması ve orantılılık ilkelerinin dikkate alınması gerekir.

Bunun yanında, ülkenin operasyon türünün (türlerinin) kapsamının geliştirilmesinin yanı sıra bağımsız hesaplamalara dayalı olarak operasyon türü (türleri) kapsamındaki ödeme düzeyinin belirlenmesi için ülkedeki ilgili kurumla (kurumlarla) işbirliği yapması gerekir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

Tedbirin coğrafi kapsamının faydalanıcı ülke tarafından sınırlı sayıda alanın hedeflendiği ve belirlenen çevresel hedeflerle birlikte coğrafi açıdan iyi tanımlandığı desteklenen operasyon türü (türleri) için belirlenmesi gerekir.

 


YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI – LEADER YAKLAŞIMI

 

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

LEADER, “yerel” düzeydeki entegre bir coğrafi kalkınma aracı olarak, kırsal kalkınma politikasının genel hedeflerinden biri olan kırsal alanların dengeli bir şekilde kalkındırılmasına doğrudan katkıda bulunacaktır.[1]

LEADER yerel kalkınma stratejilerinin (LDS) uygulanması coğrafi uyumu güçlendirebilecek ve bir alanın uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunabilecektir.

Faydalanıcı ülkelerin mevcut durumu ve LEADER yaklaşımı ile edinilen deneyimleri açıklaması gerekir.

 

 1. Genel hedefler

LEADER yaklaşımının uygulanmasının kırsal nüfus içerisinde sivil toplum ve sosyal diyaloğu geliştirmesi, yerel ortaklıklar vasıtasıyla iyi yönetişimi kolaylaştırması ve istihdamı güçlendirerek insan sermayesini geliştirmesi gerekir.

 

3.1 Spesifik hedefler

LEADER’e tahsis edilen kaynakların yerel girişimler ve ortaklıklar vasıtasıyla kırsal kalkınmanın geliştirilmesine de katkıda bulunması gerekir. Tedbirlerle Yerel Eylem Gruplarının (YEG’ler) geliştirilmesi, organize edilmesi ve yürütülmesi için ve yerel projeler vasıtasıyla LDS’nin hazırlanması ve uygulanması için eğitim ve öğretim vasıtasıyla kırsal kesimde oturanlar ve Yerel Eylem Grubu üyeleri arasında kapasitenin geliştirilmesinin hedeflenmesi gerekir.

 

 1. IPARD kapsamındaki LEADER gereksinimleri

Program düzeyindeki LEADER yaklaşımındaki en azından aşağıdaki hususların bulunması gerekir:

 • İyi tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanlara yönelik alan temelli yerel kalkınma stratejileri;
 • Yerel kamu-özel ortaklıkları (yerel eylem grupları);
 • Yerel kalkınma stratejilerinin ayrıntılı hale getirilmesi ve uygulanması ile ilgili yerel eylem gruplarına yönelik bir karar verme yetkisinin bulunduğu alttan-üste bir yaklaşım;
 • Aktörler arasındaki etkileşime dayalı stratejinin ve yerel ekonominin farklı sektörlerine ilişkin projelerin çok-sektörlü olarak tasarlanması ve uygulanması;
 • Yerel ortaklıklar arasında ağ oluşturulması;
 • Yenilikçi yaklaşımların uygulanması.

 

 1. Yerel Eylem Gruplarının Seçimi

Yerel eylem gruplarının aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

 • 4 (a) ila (e) kapsamında tanımlanan LEADER özelliklerine dayalı olarak entegre bir yerel kalkınma stratejisinin önerilmesi gerekir;
 • Yerel Eylem Gruplarında ilgili bölgede çeşitli yerel sosyo-ekonomik sektörlerden ortakları temsil eden bir grubun bulunması gerekir. Karar verme düzeyinde kadın katılımı vasıtasıyla, cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekir. Programda bir asgari sayı belirlenecektir;
 • Yerel Eylem Gruplarının alan için bir kalkınma stratejisi tanımlama ve uygulama kapasitesinin bulunması gerekir.
 • Kamu fonlarını idare etme kabiliyeti: Yönetim Otoritesinin Yerel Eylem Gruplarının kamu fonlarını idare edebilen idari ve mali bir temel aktör seçmesi ve ortaklığın istenen şekilde yürütülmesini sağlamasını veya teşkilinin ortaklığın istenen şekilde yürütülmesini ve kamu fonlarını idare etme kabiliyetini temin eden, yasal bir şekilde teşekkül ettirilmiş bir ortak yapıda bir araya gelmesini sağlaması gerekir.

Stratejinin kapsadığı alan:

 • Canlı bir kalkınma stratejisinin desteklenmesi için insan, mali ve ekonomik kaynaklar açısından tutarlı olması ve yeterli kritik kütle sağlaması gerekir.
 • Her alanın nüfusunun genel bir kural olarak, 25.000’den az nüfuslu yerleşim yerleri de dahil olmak üzere, 5.000’den fazla olması ve 150.000’i aşmaması gerekir. İyi gerekçelendirilmiş durumlarda, bu genel kurala ilişkin bir istisna mümkün olacaktır.
 • Aynı konumun birden çok Yerel Eylem Grubuna ait olmaması; bir başka deyişle, bir ortaklık, bir strateji, bir alan bulunması gerekir.
 • Faydalanıcı ülkeler yerel eylem grupları ve temsil ettikleri alanların seçilmesine ilişkin ölçütlerin uygun bir şekilde uyumlaştırılması suretiyle, tüm alan veya bir bölümünü kapsamayı tercih edebilmektedir.

 

5.1 Yerel Eylem Gruplarının seçilmesine ilişkin prosedür

 • Yerel Eylem Gruplarının seçilmesine ilişkin prosedürün bütün kırsal alanlara açık olması ve yerel kalkınma stratejileri geliştiren Yerel Eylem Grupları arasında rekabet sağlaması gerekir.
 • Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanmasına ilişkin Yerel Eylem Gruplarının seçimine ilişkin ilk teklif çağrısının Yönetim Otoritesi kapasite geliştirme faaliyetleri ile ilgili hazırlık görevlerini yerine getirir getirmez düzenlenmesi gerekir. Buna karşın, bazı faydalanıcı ülkeler, bilhassa LEADER’in yeni alanlara açık olması durumunda, ek teklif çağrıları düzenleyebilmektedir ve bu durumda, daha bir uzun süre gerekebilmektedir.

 

 1. Seçim ölçütleri

Yerel Eylem Gruplarının kalitesinin değerlendirilmesi için özel ölçütler kullanılacaktır:

 • alan temelli yaklaşım ve LDS’nin kapsanan coğrafi alanla uyumu;
 • LDS içeriği ve IPARD Programının hedefleriyle uyumu;
 • Yerel Eylem Grubunun LDS uygulamasını yönetme kabiliyeti;
 • Ortaklığın kalitesi;
 • Yerel Eylem Grubunun yönetim organının yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği sağlaması gerekir. Asgari kadın yüzdesi programda sunulacaktır;
 • diğer kaynaklar (IPARD Programı haricinde) tarafından desteklenen projelerin katma değer olarak değerlendirilmesi gerekir, ancak çifte finansmandan kaçınılması gerekir.

 

6.1 Bir yerel kalkınma stratejisinde en azından aşağıdaki öğelere yer verilmesi gerekir:

 • Stratejinin kapsadığı alan ve nüfusun tanımı;
 • Bir güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi de dahil olmak üzere alanın kalkınma ihtiyaçları ve potansiyeline ilişkin bir analiz;
 • Strateji ve hedeflerine ilişkin bir açıklama. Stratejinin IPARD programı ile tutarlı olması gerekir.
 • Stratejinin gelişiminde topluluk katılım sürecinin yanı sıra Yerel Eylem Grubunun ortaklığı ve iç karar verme kurallarına ilişkin bir açıklama;
 • Hedeflerin beklenen faaliyetlere ve desteklenen türde projelere nasıl dönüştürüldüğünü gösteren eylemlere ilişkin bir açıklama;
 • Becerilerin kazanılmasına ilişkin harcamalar ve animasyon, işletme masrafları ve küçük projeler de dahil olmak üzere stratejinin mali planı;
 • Yerel projelerin tavsiyesi ile ilgili prosedüre yönelik bir açıklama.

Ayrıntılı değerlendirme ölçütleri ve ilgili seçim Yönetim Otoritesi tarafından geliştirilecektir.

Yerel Eylem Grupları Yönetim Otoritesi, kırsal kalkınmayla ilgili diğer kırsal aktörler ve STK’ların temsilcilerinden meydana gelen bir Değerlendirme Komitesi tarafından LDS’lerinin kalitesi ile ilgili olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme Komitesi üyeleri, Yönetim Otoritesinin önerisi üzerine, Bakan veya diğer üst düzey yetkililer tarafından belirlenecektir.

 

 1. Yerel Eylem Gruplarının seçimine ilişkin uygunluk ölçütleri

İbraz edilen başvurulara dayalı olarak, Değerlendirme Komitesi tarafından seçilen Yerel Eylem Grupları IPARD Kurumu tarafından uygunluk ölçütlerine yönelik olarak idari açıdan kontrol edilecektir.

 • Seçilen Yerel Eylem gruplarının, her ne şekilde olursa olsun, yeterli uyum ve kritik kütleye sahip, bir başka deyişle, 25.000’den az nüfuslu yerleşim yerleri de dahil olmak üzere, 5.000 – 150.000 sakine sahip bölgeleri kapsaması gerekir. İyi gerekçelendirilmiş durumlarda ve programda açıklanması halinde, bu genel kurala ilişkin bir istisna mümkün olacaktır.
 • Bir Yerel Eylem Grubunun geçerli yasal araçlara dayalı olarak resmi kayıtlı bir tüzel kişi (birlik, vakıf) olması gerekir.
 • Karar verme düzeyinde, ekonomik ve sosyal ortakların yanı sıra çiftçiler, kırsal bölgede yaşayan kadınlar, gençler ve birlikleri de dahil olmak üzere diğer sivil toplum temsilcilerinin ortaklığın %50’sinden fazlasını oluşturması gerekir. Bunun yanında, asgari %20’nin yerel makam temsilcilerinden meydana gelmesi gerekir. Buna karşın, ulusal kurallar uyarınca tanımlanan kamu kuruluşları veya herhangi bir çıkar grubunun oy haklarının %50’den azını temsil etmesi gerekir.
 • Yerel Eylem Gruplarının Yönetim Otoritesi tarafından geliştirilen LEADER Kararnamesine dayalı olarak entegre bir Yerel Kalkınma Stratejisi önermesi gerekir. LDS’de yer verilecek asgari hususlara ilişkin hükümler programda açıklanacaktır.

Değerlendirilen Yerel Eylem Gruplarının sözleşmeleri, Değerlendirme Komitesinin LDS’ler ve ortaklıkların kalitesine ilişkin değerlendirmede verilen skorları yansıtan sıralamalarına dayalı olarak IPARD Kurumu tarafından yapılacaktır.

 

 1. LEADER yaklaşımının uygulaması

Faydalanıcı ülkelerdeki LEADER yaklaşımı aşağıdaki tedbirler vasıtasıyla desteklenecektir:

8.1 Teknik Destek Tedbiri– potansiyel Yerel Eylem Grupları için

Potansiyel YEG’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesine ilişkin Teknik Destek tedbiri (“Becerilerin Kazanılması ve kırsal bölgelerdeki sakinlerin canlandırılması” Teknik Destek faaliyeti).

 

8.2 “Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması – LEADER yaklaşımı” tedbiri – seçilen YEG’ler için

Bu tedbir aşağıdaki faaliyetleri kapsayacaktır:

 • Seçilen YEG’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve canlandırılması için “Becerilerin kazanılması, YEG bölgelerindeki sakinlerin canlandırılması”
 • Seçilen YEG’lerin işletilmesi ve küçük projelerin “Başlangıç Alet Kutusundan” uygulanması için “Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması”;
 • Bölgeler arası veya uluslar üstü projeler için “işbirliği projeleri”; bu faaliyetin en son uygulama safhasında en ileri düzeydeki YEG’ler tarafından edinilen deneyimler çerçevesinde uygulanması gerekir. Bu faaliyete başvuru prosedürü daha sonra Yönetim Otoritesi tarafından geliştirilecek ve programda açıklanacaktır.

 

 

 1. “Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması – Leader yaklaşımı” tedbiri

Bu tedbirin yalnızca seçilmiş YEG’ler tarafından uygulanması ve aşağıdaki faaliyetlerin bulunması gerekir:

9.1 “Becerilerin kazanılması, YEG bölgelerindeki sakinlerin canlandırılması”

Bu faaliyetin amacı, yerel demokrasi ve yönetimdeki becerilerinin artırılması ve yerel girişimler ile ortaklıkları geliştirme yönünde teşvik edilmeleri için YEG’ler, YEG üyeleri ve kırsal bölge sakinleri arasında kapasite geliştirilmesinin desteklenmesidir.

Bunun yanında, bilgi sağlanması ve stratejinin geliştirilmesi ile operasyonların geliştirilmesi ve başvuruların hazırlanması hususunda potansiyel faydalanıcıların desteklenmesi için paydaşlar arasında bilgi alışverişinin kolaylaştırılması gerekir.

Uygun faaliyetler:
 • Alana ilişkin çalışmaların hazırlanması (örneğin, sosyo-ekonomik, bölgesel, pazarlama v.b.);
 • YEG personeli ve üyelerinin eğitim ve öğretimi (örneğin, iş planlarının hazırlanması, proje başvurularının hazırlanması, muhasebe v.b.);
 • YEG üyeleri ve bölgedeki sakinlere ilişkin tanıtım ve promosyon malzemeleri ile etkinliklerinin canlandırılması ve düzenlenmesi (örneğin, seminerler, çalıştaylar, toplantılar v.b.);
 • YEG üyelerinin ulusal ve Avrupa Kırsal Kalkınma ağının etkinlikleri de dahil olmak üzere seminerler, çalıştaylar, toplantılar, çalışma ziyaretlerine katılımı.
Uygun harcama örnekleri:
 • Uzman hizmetleri;
 • Yazılı ve sözlü çeviri;
 • Konaklama ve harcırahlar dahil olmak üzere seyahat masrafları;
 • Canlandırma faaliyetleri (örneğin, eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve fuarlara katılım, yayınlara üyelik ve yayınların satın alınması, diğer canlandırma faaliyetleri v.b.);
 • Etkinliklere yönelik tesisler ve ekipmanın kiralanması ve yemek hizmetleri;
 • Promosyon materyalleri, tanıtım/yayınlar.

 

9.2 “Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması”

Program tarafından tanımlandığı üzere, bu stratejiler tedbirlerin (tarım ve ormancılık sektörünün rekabetçiliğinin geliştirilmesi, arazi yönetimi vasıtasıyla çevrenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin artırılması) ayrı olarak uygulanması suretiyle ve YEG’ler tarafından uygulanan küçük projelerin bir “başlangıç araç kutusu” olarak desteklenmesi ve işletme maliyetlerine destek verilmesi suretiyle programın hedeflerinin yakalanmasına katkıda bulunacaktır.

İşletme maliyetlerinin işletme masrafları, personel masrafları, eğitim masrafları veya halkla ilişkilerle bağlantılı masraflardan meydana gelen stratejinin uygulama yönetimi ile bağlantılı olması gerekir.

YEG’ler tarafından tavsiye edilen operasyonun IPARD Programının tedbirlerinden biri kapsamında uygun bir operasyona tekabül etmesi halinde, programda bu tedbir açısından geçerli koşulların geçerlilik taşıması gerekir. Program ilgili IPARD tedbirleri kapsamındaki operasyonlar / projeleri destekleyecektir, ancak YEG’ler diğer IPA bileşenleri veya diğer bağışçılar tarafından desteklenen LDS projelerine yer vermeye veya bu projeler vasıtasıyla uygulama yapmaya teşvik edilmektedir; buna karşın, aynı proje için çifte finansmandan kaçınılmaktadır.

LDS’lerde yalnızca gelecekte gerçekleştirilecek projeler veya yeni geliştirilen projeler ve halihazırda mevcut olmayan veya finanse edilmeyen projelere yer verilebilmektedir.

Uygun harcama örnekleri:
 • YEG yöneticisi ve/veya diğer YEG çalışanlarının maaşları;
 • Ofis kirası ve genel masrafları;
 • Büro malzemeleri (kırtasiye v.b.);
 • BT ekipmanı, döşemelikler de dahil olmak üzere ekipmanın satın alınması;
 • Hizmetler (BT uzmanları, muhasebeciler v.b.);
 • YEG’ler tarafından uygulanan küçük projeler. Küçük projelerin seçimi ve yönetiminin LDS’lerde açıklanması ve önerilen eylemlerin LDS’ye uygun olması gerekir. Küçük değerli operasyonlar: 1.000 – 5.000 Avro’luk destek sağlanması gerekir: örneğin, kültürel etkinlikler, yerel ürünlerin tanıtımı, kültürel ve ulusal mirasın restorasyonu veya inşaatı, kültürel mallara yatırım v.b.

 

 1. Son faydalanıcılar

Bu tedbirin son faydalanıcıları seçilmiş YEG’lerdir.

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Uygun harcamalardaki kamu desteği payı olarak ifade edilen destek yoğunluğu %100’e kadar yükselmektedir ve AB katkısı oranı %90’dır.

Becerilerin canlandırılması / kazanılması ile YEG’lerin işletme maliyetlerinin Yönetim Otoritesi tarafından YEG başına yıllık olarak belirlenen bir sınır dahilinde uygun olması gerekir.

Sözleşmeli YEG’ler faaliyetleri başlatmak üzere ulusal katkıdan bir ön finansman alabilmektedir, ancak bu hiçbir şekilde Komisyon tarafından geri ödenmek üzere tahakkuk eden maliyetler şeklinde nitelendirilemez.

 

 1. Gösterge bütçe

Şablon Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacaktır.

Bu tedbire yönelik mali bir tahsisin bulunduğu tablonun her iki faaliyet açısından bölünmesi gerekir: becerilerin canlandırılması / kazanılması ve küçük projeler de dahil olmak üzere işletme maliyetleri.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Kırsal bölgelerde faaliyet gösteren YEG’lerin sayısı;
 • YEG’lerin kapsadığı nüfus;
 • Yaratılan iş sayısı (brüt);
 • Tavsiye edilen proje sayısı;
 • Küçük proje sayısı.

 

 1. İdari prosedür
 • Seçilmiş YEG belirlenen kurallara uygun olarak IPARD Kurumu ile sözleşme imzalamaktadır (sözleşmede bir YEG’in hakları ve taahhütleri tanımlanmaktadır).
 • YEG IPARD Kurumuna kapasite geliştirme masrafları, işletme maliyetleri ve küçük projelerin geri ödemesine yönelik bir ödeme talebi ibraz etmektedir.
 • IPARD Kurumu sözleşme taahhütleri ile ilgili olarak YEG’i kontrol etmektedir (idari ve yerinde kontrol).
 • IPARD Kurumu kontrol edilen ve onaylanan ödeme taleplerine dayalı olarak YEG’lere ödemeleri yapmaktadır.
 • IPARD tedbirleri kapsamındaki yerel projeler ile ilgili olarak, YEG projenin LDS’sine uygun olduğunu teyit eden bir tavsiye mektubu vermektedir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

LEADER yaklaşımının programda tanımlanan kırsal bölgelerde uygulanması gerekir.

 


KIRSAL KAMU ALTYAPISINA YATIRIMLAR

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Yerel altyapının geliştirilmesi büyüme potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve kırsal alanların sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ilişkin herhangi bir çabanın önemli bir unsurudur. Bu sebeple, bu tedbir kapsamında, temel altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi için idari kuruluşlara destek verilebilmektedir.

Söz konusu desteğe ilişkin azami etkinlik sağlanması için, desteklenen operasyonların söz konusu planların var olduğu belediyelerin geliştirilmesine yönelik planlara uygun olarak uygulanması gerekir.

Kırsal kesimlerin ihtiyaçları ile ilgili olarak faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 1. Genel hedefler

Genel hedef faydalanıcı ülkelerdeki fiziksel sermayenin geliştirilmesi suretiyle, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeye yönelik olarak ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesidir.

3.1 Spesifik hedefler

 • Kırsal alanların kalkındırılması için gerekli altyapının sağlanması;
 • Kırsal nüfusa yönelik yaşam standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması;
 • Kalkınma ve çevre amaçlarının yakalanması için gerekli kamu yatırımlarının desteklenmesi;
 • Yerel ve yurt dışındaki yatırımcılara yönelik olarak kırsal alanların çekiciliğinin artırılması.

Bu tedbir kapsamındaki müdahalelerin gerekçelendirilmesi ve açıklanması için, faydalanıcı ülkeler tarafından programda ek spesifik hedeflerin sağlanması gerekir.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Bu tedbirin programdaki diğer tedbirlerle nasıl bağlantılı olduğunun ve ulusal tedbirler ve diğer AB/bağışçı finansmanlı programlarla tamamlayıcılığın nasıl sağlandığı veya çakışmanın nasıl engellendiğinin de açıklanması gerekir.

 

 1. Son faydalanıcılar

Bu tedbir kapsamındaki son faydalanıcılar, mevcut son Nüfus Sayımının resmi sonuçlarına göre ve programda ilgili gerekçelerin sağlanması suretiyle azami 10.000 nüfusun bulunduğu kırsal bölgelerdeki idari kuruluşlardır.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri
 • Projenin kamu yolları, yerel ekonomik kalkınma açısından önem arz eden yollara yerel erişim, tarım ve orman arazisine erişim, enerji kaynağı, atık ve su yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yerel erişim de dahil olmak üzere kırsal bölgelerin kalkındırılması için gerekli altyapı ile ilgili olması lazımdır.
 • Bütün projelerde satın alma işlemlerinin Komisyonun dış yardımına yönelik olarak Mali Tüzükte belirtilen kurallara uygun gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amaçla, PRAG uygulaması faydalanıcı ülkenin kendi özelliklerine göre uyarlanabilmektedir. Buna karşın, kamu ihaleleri faydalanıcı ülke adına merkezi yetkin bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilmektedir.          
 • Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin oluşturulması halinde, desteklenen projenin bu stratejilere uygun olması gerekir.
 • Projenin son ödemesinden itibaren en az beş yıl geçene kadar projenin son faydalanıcı tarafından sürdürülmesi gerekir. Buna karşın, sürdürme maliyetleri AB eş finansmanı açısından uygun değildir.
 • Her projenin IPARD Kurumu tarafından yatırımın son ödemesi yapılmadan önce yürürlükte olan ilgili ulusal yasal gereksinimlere ve ilgili Birlik standartlarına uygun olması gerekir.

 

 1. Spesifik uygunluk ölçütleri
  Bulunması halinde, faydalanıcı ülke tarafından tanımlanacaktır.
 2. Uygun harcama

8.1 Uygun yatırımların şu hususlarla sınırlı olması gerekir:

 • Taşınmaz altyapının inşaatı ve sabit ekipmanı;
 • Mimarlar, mühendisler ve danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmalarına yönelik masraflar gibi harcama ile bağlantılı genel harcamalar uygundur. Genel harcamalara yönelik azami uygun meblağın masrafların %12’sini aşmaması gerekir. Münferit kalemlere ilişkin spesifik alt tavanlar yatırım türüne göre belirlenebilmektedir. Geçmişe dönük olarak uygun olmasına (sözleşme yapılmadan önce ortaya çıkabilmeleri nedeniyle) karşın, ancak ilgili oldukları projenin IPARD Kurumu tarafından fiilen seçilmesi ve sözleşme yapılması halinde, genel masraflar uygun masraf olarak nitelendirilebilmektedir.
 • Son faydalanıcılara yönelik ön finansman projeye yönelik ulusal katkıdan ödenebilmektedir, ancak bu hiçbir şekilde Komisyon tarafından geri ödenmek üzere tahakkuk eden maliyetler şeklinde nitelendirilemez.

8.2 Destek sınırı

Başka bir AB destekli program kapsamında sağlanan destek sınırının programda açıklanması gerekir.

Sınır ölçütleri şu şekilde olabilmektedir:

 • Projenin coğrafi etki düzeyi (bölgesel/yerel);
 • Proje büyüklüğü (büyük/küçük), örneğin, programda tanımlanacak toplam uygun harcama meblağı;
 • maddeye uygun şekilde idari kuruluşun büyüklüğü.

 

8.3 Uygun yatırım örnekleri

Yollar: Kamu altyapısını ana yollar, köy geçitleri, köy yolları, tarlalar, çiftlikler ve ormanlara kamu erişim yollarına bağlayan yollar v.b. Tarlalardaki yollar tarım işletmelerine verilen desteğin parçasıdır.

Su yönetimi: köy kanalizasyon tesisleri, kanalizasyon sistemleri, su tedarik sistemleri;

Atık yönetimi: bütün çevresel gereksinimleri yerine getiren çöp boşaltma sahaları, su toplama noktaları;

Enerji kaynağı: tarlalar ve köylere güç kaynağı ve kamu kuruluşu tarafından desteklendiği ölçüde köylere yenilenebilir enerji tesislerinin inşa edilmesi;

Yeni teknolojiler: bilgi ve iletişim teknolojilerine yerel erişim ve hızlı ve ultra-hızlı geniş ağın geliştirilmesi;

Diğer: Yangın önleme geçitleri.

 1. Seçim ölçütleri
 • Projelerin seçimine ilişkin seçim ölçütlerine aşağıdaki ana hedeflerin yerine getirilmesi gerekir: (i) ölçülebilir ve uygulaması kolay olması ve uygun projelerin etkili bir şekilde sıralanmasını sağlaması; (ii) şeffaf olması ve (iii) tedbir/programın yapısal hedeflerinin yerine getirilmesine katkıda bulunulması.
 • Örnekler: aşağıdaki özellikleri sağlayan projelere daha yüksek bir puan (örneğin, öncelikli puanlar) verilebilir. (i) bir yerel kırsal kalkınma stratejisi kapsamında uygulanan projeler; (ii) belediyelerin ve temel hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir planda belirlenen projeler; (iii) yerel nüfusun önemli bir bölümü için fayda sağlayan projeler (örneğin, su tedariki, atık yönetimi, yenilenebilir enerji tedariki).

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Destek yoğunluğunun yatırım meblağlarının uygun harcamalarındaki kamu desteği payı olarak ifade edilmesi gerekir:

 • Kayda değer net gelir oluşturma özelliği bulunmayan uygun bir yatırım için %100’e kadar (%75 AB, %25 ulusal fonlar);
 • Kırsal altyapıya diğer uygun yatırımlar için %50’ye kadar (bunun %75’i AB, %25’i ulusal fonlar).

Buna karşın, faydalanıcı ülke daha düşük bir yüzde uygulayabilmektedir ve bu şekilde, daha fazla bölgenin bu tedbirden yararlanmasını sağlayabilmektedir.

Faydalanıcı ülkelerin son faydalanıcı başına düşen destek açısından uygun toplama yatırıma ilişkin azami sınırlar belirlemesi gerekir ve asgari sınırlar da belirlenebilmektedir. Ayrıca, son faydalanıcı başına düşen proje sayısı da sınırlı olabilmektedir.

Bu tedbir kapsamında, son faydalanıcıya tahakkuk eden masraflar IPARD Kurumu tarafından taksitler halinde geri ödenebilmektedir.

AB katkı oranının kamu desteğinin %75’i olması gerekir.

 

 1. Gösterge bütçe

Kamu ve AB fonlarının gösterge yıllık tahsislerinin gösterildiği bir tablonun programda sunulması gerekir.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Projelerin sayısı;
 • Yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapan faydalanıcı sayısı;
 • Yaratılan iş sayısı (brüt);
 • Fiziksel sermayeye toplam yatırım (Avro).

 

 1. İdari prosedür

Programda başvuruların sunulması, seçim ölçütlerinin uygulanması, kamu ihalelerinin kullanımını gösteren, bu tedbirin uygulanmasına ilişkin idari prosedürün genel bir açıklamasının sağlanması gerekir.

Bu bağlamda, kamu ihalelerinde PRAG kurallarının izlenmesi gerektiğinin hatırlatılması gerekebilir.  6. paragrafta halihazırda açıklandığı üzere, bu kurallar faydalanıcı ülkenin kendi özelliklerine uyarlanabilmektedir ve ihale son faydalanıcı adına merkezi yetkin bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilmektedir.          

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

 Bulunması halinde, faydalanıcı ülke tarafından tanımlanacaktır.

 


TARIMIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

 

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Bu tedbir çerçevesinde seçilen stratejik yaklaşımın kırsal alanlar ile sektörlerin ortak kalkınma öncelikleri ile belirlendiği derinlemesine bir bölgesel ve sektörel analize dayalı olması gerekir. Söz konusu alanlar/sektörlerin benzer temel özellikler, ihtiyaçlar ve ekonomik kalkınma potansiyelleri göstermesi gerekir. Uygun eylemler ve/veya faaliyetlerin ilgili kırsal bölgeye özgür bir kırsal kalkınma stratejisinin parçası olması durumunda, bu tedbirin katma değeri iyice artırılabilmektedir.

Belirli bir ekonomik sektöre ilişkin bir sürdürülebilir kalkınma potansiyeli gösteren alanlarda, yalnızca belirli eylem türlerinin geçerli hale getirilmesi gerekir. Örneğin, kırsal turizm projelerine yalnızca kırsal turizme ilişkin bir kalkınma potansiyeli gösteren bölgelerde veya kitle turizminin hakim olmadığı bölgelerde izin verilebilmektedir. Ayrıca, söz konusu bölgeler belirlenirken, IPARD’dan sorumlu olan kurumlar haricindeki merciler tarafından ulusal düzeyde oluşturulan politika stratejileri ve programların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, söz konusu politikaların kırsal bölgelerde kabul edilmesinden sorumlu devlet kuruluşunun bu tedbirin ayrıntılı hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara müdahil olması gerekir.

Bu tedbir Leader yaklaşımı ile yakın ilişki içerisinde uygulanmaya çok uygundur. Bu durumda, yerel nüfus ve kurumsal yapılarının yerel kalkınma stratejilerine yönelik olarak bu tedbir kapsamında ilgili bölge açısından uygun olması gereken faaliyetlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalara erkenden müdahil olması gerekir.

Seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları ile ilgili olarak bir faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 1. Genel hedefler

Bu tedbirin genel hedefi yeni işlerin yaratılması suretiyle istihdamın güçlendirilmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi suretiyle mevcut işlerin sürdürülmesi ve bu şekilde, kırsal bölgelerin ekonomik faaliyet düzeyinin artırılması ve kırsal nüfus azalmasının terse çevrilmesidir. Ekonomik ve tarımsal çeşitlilik kırsal bölgelerdeki büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir ve bu şekilde, hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha iyi bir bölgesel deneye katkıda bulunmaktadır ve tarım hanelerinin gelirini doğrudan artırmaktadır.

3.1 Spesifik hedefler

Bu tedbir ile tarım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve aşağıdaki gibi tarımsal olmayan faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin yatırımların desteklenmesi suretiyle kırsal faaliyetlerin oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin amaçlanması gerekir: kırsal turizm, geleneksel el sanatları, tarlada işleme, tarımsal olmayan hizmetler, yenilenebilir enerji üretimi, doğrudan pazarlama v.b.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Bu tedbir Leader yaklaşımı ile yakın ilişki içerisinde uygulanmaya çok uygundur. Bu durumda, yerel nüfus ve kurumsal yapılarının yerel kalkınma stratejilerine yönelik olarak bu tedbir kapsamında ilgili bölge açısından uygun olması gereken faaliyetlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalara erkenden müdahil olması gerekir. Bunun yanında, “Çeşitlendirme” “Tarım ve Su Ürünleri Sektöründe İşleme ve Pazarlama” ile “Tarım İşletmelerinin Fiziksel Varlıklarına Yatırımlar” adlı tedbirin uygulanması açısından tamamlayıcı olmaktadır.

Ülkenin bu tedbir ile diğer IPARD tedbirlerinin yanı sıra ulusal tedbirler arasındaki tamamlayıcılığı açıklaması gerekir.

 

 1. Son faydalanıcılar

Son faydalanıcılar kırsal bölgelerde faaliyet gösteren ve operasyonun gerçekleştirilmesinden sorumlu olan çiftçiler ve diğer özel tüzel kişilerdir.

“Kırsal bölgelerde kurulan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilerin” el sanatı işletmeleri de dahil olmak üzere projeyi yürütme potansiyeli bulunan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra kırsal bölgelerde kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir tüzel kişi türünü de kapsaması gerekir.  Kırsal bölgeler dışında kurulan tüzel kişiler de, desteklenen yatırımlar/faaliyetlerin kırsal bölgeler içerisinde bulunması halinde, uygun olabilmektedir.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri
 • Projelerin yatırım süresi sonuna kadar ilgili ulusal standartlara uygun hale gelmesi gerekir.
 • Mesleki beceriler – başvuru sahibinin belirli sektörlerdeki ulusal mevzuata uygun olması gerekir.
 • Ekonomik canlılık – başvuru sahibinin iş (işletme) planında yatırımın projenin gerçekleştirme süresi sonunda ekonomik canlılığının bulunacağını göstermesi gerekir. Daha küçük çaplı bir yatırım açısından bakıldığında, basitleştirilmiş bir iş planı yaklaşımının teşvik edilmesi gerekir.

 

 1. Spesifik Uygunluk Ölçütleri

Belirli faydalanıcıların hedeflenmesi için her sektöre özgü uygunluk ölçütlerinin bir ülke tarafından sağlanması ve bu konuda Komisyon ile mutabakata varılması gerekir: örneğin, bir kırsal turizm sektörü kapsamındaki yatak sayısı, çiftlik ve işletme büyüklüğüne ilişkin kısıtlama veya seçilmiş geleneksel el sanatlarının bir listesi. Bir ülkenin örneğin, bu tedbir ve “Tarımsal işletmelerin fiziksel varlıklarına yatırımlar” ve “Tarımsal ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin fiziksel varlıklara yatırımlar” adlı tedbirler kapsamındaki yatırımlar arasında seçilmiş sektörlere veya uygun yatırım değerine dayalı olarak açık bir sınır sağlaması gerekir.

Bu tedbir kapsamındaki projelerin genel olarak küçük ölçekli olması gerekir.

 

 1. Uygun harcama

Bu tedbir kapsamındaki destek yalnızca fiziksel yatırımlara ilişkin destek ile ilgilidir. Uygun yatırımların şu hususlarla sınırlı olması gerekir:

 • Taşınmaz malların inşaatı veya geliştirilmesi;
 • Varlığın piyasa değerine kadar bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makine ve ekipmanın satın alınması. Kiralama sözleşmesi ile ilgili kiralayan marjı, faiz yeniden finansman maliyetleri, genel masraflar ve sigorta masrafları gibi diğer masraflar uygun harcama olamaz.
 • Mimarlar, mühendisler ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları gibi yatırım ile ilgili harcama ile bağlantılı genel masrafların yatırım maliyetlerinin %12’si olarak belirlenen tavan değere kadar uygun olması gerekir. Münferit kalemlere özgü alt tavanlar iş planları için belirlenebilmektedir.
 • Tarımsal üretim hakları, hayvanlar, yıllık bitkiler ve dikim hizmetlerinin satın alınması desteğe uygun değildir.
 • Bakım, amortisman ve kira masraflarının yanı sıra desteğin yönetimi ve uygulanması açısından kamu idaresine tahakkuk eden masraflar desteğe uygun değildir.
 • Paragrafta (iii) belirtilen masraflar haricinde, ancak harcamanın Komisyonun yönetim yetki devri yapmasının ardından ulusal akreditasyona sahip uygulama yapısı tarafından yapılan sözleşmelerle ilişkili olması durumunda, söz konusu harcama uygun olarak nitelendirilebilmektedir.
 • Küçük bedelli (örneğin 150 Avro) kalemler açısından bakıldığında, bir beyanname veya eşdeğer kanıtlayıcı değere sahip bir belge halinde olabilen bir menşei kanıtı gereklidir.
 • Kiralanan bir mülkiyetteki yatırımlar uygundur. Kira süresi bir son ödeme tarihinden itibaren 5 yıldan kısa olamaz.

 

 1. Uygun faaliyetler

“Çiftlikteki” yatırım (“Yeniden yapılandırma ve AB standartlarına geçiş için tarım işletmelerinde yapılan yatırımlar” adlı tedbir kapsamında uygun olmayanlar”):

 • genel tarım/zirai üretimden farklılık yaratılması. Bu hususa tıbbi ve baharat bitkileri, süs bitkileri, mantarlar, salyangozlar, solucanlar, devekuşlarının üretimi, arıcılık, kültür balıkçılığı veya biyo-yakıtlara özgü tarım ürünlerinin üretimi gibi tamamlayıcı veya alternatif üretim de dahil olabilmektedir;
 • çiftlikte üretilen ürünlerin çiftlikte işlenmesi ve pazarlanması, tarımsal turizm ve ilişkili rekreasyon faaliyetleri (at binme, balık tutma, avcılık), eğitim çiftlikleri, çocuk bakım faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji üretimi ve ilgili faaliyetler gibi tarım faaliyeti ile doğrudan bağlantılı olmayan diğer ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi v.b.

Ekonomik faaliyetin artırılması için köyler gibi kırsal bölgelerde geliştirilen diğer yatırımlar. Bu yatırım türüne şu hususlar dahil olabilmektedir:

 • çiftçilere hizmetler sağlanması (örneğin, “makine parkları”, zirai makinelerin onarımı v.b.);
 • kreşler, BT merkezleri, yaşlı bakım evleri, ulaştırma hizmetleri gibi her türlü genel hizmetin kırsal nüfusa sağlanmasının yanı sıra köy toplum merkezlerinin kurulması;
 • yerel el sanatları ve yerel tarım ya da ormancılık ürünlerinin küçük ölçekli olarak işlenmesi ve pazarlanması. Bu hususa geleneksel yerel gıdalar veya gıda olmayan özel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması da dahil olabilmektedir.

 

 1. Seçim ölçütleri

Bu tedbire yönelik seçim ölçütlerinde, bölgede girişimciliğin geliştirilmesi ve ekonomik potansiyel ile yeni iş olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, el sanatları ve kırsal turizmin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi bu tedbir kapsamında tanımlanan hedeflerin yakalanmasına hizmet eden yatırımlara öncelik verilmesinin sağlanması gerekir. Kadınlar tarafından sunulan projelere öncelikli puanlar verilmesi gerekir. Mevcut işletmeler açısından bakıldığında, mikro işletmeler ve yenilenebilir enerji üretimi veya sosyal faaliyetler gibi belirli sektörlere öncelik verilmesi gerekir.

Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin oluşturulması halinde, bu tedbir kapsamında desteklenen projelerin bu stratejilere uygun olduğunun yetkin yerel eylem grubu (YEG) tarafından teyit edilmesi gerekir.

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkı oranı

Kamu desteği miktarı toplam uygun harcamanın %65’ine kadar olmaktadır.

AB eş-finansman oranı kamu desteğinin %75’idir.

Programda proje ve başvuru sahibi başına düşen eşiklerin sağlanması gerekir.

 

 1. Gösterge bütçe

Şablon Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacaktır.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Desteklenen proje sayısı;
 • Kırsal bölgelerde ek veya çeşitlendirilmiş gelir kaynakları geliştiren tarımsal işletme/işletme sayısı;
 • Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan faydalanıcı sayısı;
 • Faydalanıcılar tarafından fiziksel sermayeye yapılan ve desteklenen toplam yatırım (Avro).
 • Yaratılan iş sayısı (brüt).

 

 1. İdari prosedür

Yeterli kontrollerin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu tedbirin uygulanmasına ilişkin idari prosedürün genel bir açıklamasının (seçim süreci, sözleşme, uygulama, ödeme) programda sağlanması gerekir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

Bu tedbir, programda tanımlanan şekilde, kırsal bölgelerdeki yatırımlara uygundur.


EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ

 1. Yasal dayanak

 …’nın xxx Maddesi

 1. Gerekçe

Bu tedbirin amacı, tarım ve ormancılığın evrimi ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle uygun düzeyde bir teknik ve ekonomik bilgi oluşturulması için veri ve bilgilerin tarım, gıda ve ormancılık konularında çalışan bütün yetişkinlere yayılmasının kolaylaştırılmasıdır.

Seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları ile ilgili olarak bir faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 1. Genel hedefler

Bu tedbir ile tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde çalışan kişiler ve IPA kırsal kalkınma programlarının kapsadığı alanlarda faaliyet gösteren diğer ekonomik aktörlerin mesleki becerileri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Bu tedbirin hedefi IPA kırsal kalkınma programları kapsamındaki tedbirlerin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli becerilerin kazanılmasına yönelik olarak gerekli mesleki eğitimin desteklenmesidir.

Tarım ve ormancılığın evrimi ve uzmanlık gerektirmesi çerçevesinde, yeni bilişim teknolojilerinde uzmanlığın yanı sıra ürün kalitesi, araştırma sonuçları ve ulusal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi ile çevrenin korunmasına uygun üretim uygulamalarının kullanılması da dahil olmak üzere uygun düzeyde teknik ve ekonomik eğitim gereklidir.

 

3.1 Spesifik hedefler

Tedbir ile aşağıdaki sektörlerdeki kişiler hedeflenmektedir:

 • tarımsal faaliyetin dönüştürülmesi de dahil olmak üzere tarım;
 • kırsal turizm;
 • kırsal el sanatları, mikro ve küçük ölçekli kırsal işletmelerin yanı sıra tarım-gıda işletmeleri;
 • su ürünleri;
 • ormancılık faaliyetlerinin dönüştürülmesi de dahil olmak üzere ormancılık;

Ancak mesleki bir niteliğinin olması ve aşağıdaki alanlardan birine girmesi halinde, eğitim desteklenebilmektedir:

(fişin Ekinde verilen örneklere uygun olarak, faydalanıcı ülke tarafından belirlenecektir).

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Bu tedbir yataydır ve diğer IPARD tedbirleri ile tarımsal işletme düzeyinde yakından ilişkilidir, çünkü söz konusu tedbir diğer tedbirlerin başarısına değerli bir katkıda bulunmaktadır. Tarım sektöründeki eğitim projelerinde aşağıdaki alanlara önem verilmesi gerekir: “Tarımsal işletmelerin fiziksel varlıklarına yatırım”, “Tarım-çevre”, “Tarım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” ve “Ormanların kurulması ve korunması” adlı tedbirler.

Başka bir Avrupa Birliği programı veya projesi tarafından sağlanan destekle herhangi bir çakışmanın kaçınılması gerekir. Programda söz konusu hususun faydalanıcı ülkede nasıl düzenleneceğinin açık bir şekilde açıklanması gerekir.

 

 1. Son faydalanıcılar

Bu tedbir kapsamında verilen desteğin son faydalanıcıları eğitim kursların düzenlenmesi ile ilgili kabiliyet ve sorumluluk taşıyan mesleki ve/veya meslekler arası kuruluşlardır (eğitim sağlayıcıları).

Bu tedbir kapsamında sağlanan eğitim katılımcılarının tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde çalışan kişiler ve IPA kırsal kalkınma programlarının kapsadığı alanlarda faaliyet gösteren diğer ekonomik aktörler olması gerekir. Katılımcıların eğitim kursları için ödeme yapmasına gerek yoktur.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri

Faydalanıcı ülkenin tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde çalışan kişiler ve IPA kırsal kalkınma programlarının kapsadığı alanlarda faaliyet gösteren diğer ekonomik aktörlerin mesleki becerileri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik operasyonların uygulanmasına ilişkin bir eğitim stratejisini ayrıntılı hale getirmesi gerekir. Eğitim stratejisinin IPARD İzleme Komitesi tarafından onaylanması gerekir.

Eğitim stratejisinde mevcut eğitim yapılarına ilişkin eleştirel bir değerlendirme ve eğitim ihtiyaçları ile hedeflerine ilişkin bir analize yer verilmesi gerekir. Ayrıca, eğitim stratejisinde eğitim sağlayıcılarının seçimine ilişkin bir dizi ölçüt ve muhtemel eğitim kurslarına ilişkin bir müfredata yer verilmesi gerekir. Eğitim stratejisine ilişkin kısa bir açıklamaya IPARD Programında yer verilmesi gerekir.

Orta veya yüksek düzeylerde normal eğitim programları veya sistemlerinin parçası olan eğitim veya öğretim kurslarına destek verilemez.

 

6.1 Eğitim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek koşullar

 • Eğitim sağlayıcılarının eğitim hizmetlerinin sağlanması hususunda personelinin yeterliliklerine yönelik kanıt sağlaması gerekir;
 • Eğitim kurslarında, ilgili bölgelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak, 3. bölümde altı çizilen kalemlere ilişkin spesifik bilgilerin aktarımına vurgu yapılması gerekir;
 • Eğitim sağlayıcıları şunlar olabilmektedir: STK’lar da dahil olmak üzere özel veya kamu, ulusal, AB ülkelerinden veya aday ülkelerden;
 • Eğitim projelerinin tedbirlere özgü hedefler ve eğitim alanlarına uygun olması gerekir;
 • Kursların yalnızca faydalanıcı ülke tarafından belirlenecek asgari katılımcı sayısına yönelik olarak düzenlenmesi gerekir.

 

 1. Uygun harcama

Uygun harcama Sektörel Anlaşmada tanımlanacaktır. Yalnızca aşağıdakiler gibi eğitimin idari operasyon faaliyetlerine yönelik harcamalar uygundur:

 1. Eğitim kursları/bilgilendirme eylemleri sağlayan kuruluşlar için:

– eğitim kurslarının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili harcamalar.

Eğitim sağlayıcılarının gerçekleştirilen her kursla ilgili değerlendirme yapması ve kursu tamamlayan katılımcılara sertifikalarını vermesi gerekecektir.

 1. Kursiyerler için:
 • gerekmesi halinde, tam pansiyon veya yemekler. Kurs katılımcıları için harcırah uygun değildir.

Yalnızca Komisyonun bu spesifik tedbire ilişkin yardımın faydalanıcı ülkeye yönetim yetki devri yapılmasını sağlayan Komisyon Kararı tarihinden veya belirtilen tarihten (tarihlerden) itibaren IPARD Kurumu tarafından ödenen harcamalar IPARD desteğine uygundur.

 

 1. Seçim ölçütleri

 Bu tedbir açısından geçerli değildir.

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkısı

Kamu desteği miktarı toplam uygun harcamanın %100’üne kadar olmaktadır.

AB eş-finansman oranı: uygun harcamanın %85’ine kadar.

 

 1. Gösterge bütçe

 Şablon Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacaktır.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Eğitim faaliyeti katılımcılarının sayısı;
 • Sağlanan eğitim günü sayısı.

 

 1. İdari prosedür

Yönetim Otoritesi tarafından yayımlanan bir kamu ihalesi ilanının (bir çerçeve sözleşme kullanımı suretiyle de olmak üzere) ardından eğitim kursları destek için seçilecek ve tedbir kapsamındaki ortak gereksinimlere göre eğitim kursları sağlayabilen bütün eğitim kuruluşlarına açık olacaktır.

Sunulan projeler Yönetim Otoritesi, IPARD Kurumunun üyeleri ve eğitim kursları/bilgilendirme eylemlerinin kapsadığı alanlardaki bağımsız uzmanlardan meydana gelen bir Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir. Seçimin hizmet sözleşmelerine ilişkin PRAG kurallarına uygun olarak ve aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılması gerekir:

 • Eğitim kursu teklif çağrısına ilişkin müfredat/Görev Tanımına uygunluk ve kalite;
 • Önerilen eğitimcilerin mesleki deneyimi;
 • Eğitim tesisleri ve ekipmanının yeterliliği;
 • Teklifin mali özellikleri;
 • Önerilen eğitimin potansiyel kursiyerlerinin bilgilendirilmesine ilişkin yaklaşım;
 • Kursiyerlerin seçimine ilişkin yaklaşım.

Onaylı projeler tarafından sağlanan eğitim kursları ve bilgilendirme eylemleri ile ilgili bilgiler Yönetim Otoritesi ve IPARD Kurumunun web siteleri de dahil olmak üzere farklı bilgilendirme kanalları vasıtasıyla yayımlanacaktır. Kursiyerler eğitim kursu veya bilgilendirme faaliyetini kendi çıkarlarına ve ihtiyaçlarına göre seçecek ve eğitim kursları/bilgilendirme eylemlerinin sağlanmasından sorumlu kuruluşlara bir doğrudan katılma başvurusu gönderecektir.


“Eğitimin geliştirilmesi” fişine ek

 

Uygun eğitim kursu örnekleri

Ancak mesleki bir niteliğinin olması ve aşağıdaki alanlardan birine girmesi halinde, eğitim desteklenebilmektedir:

1. Tarımsal faaliyetler ve tarımsal faaliyetlerin dönüştürülmesi hususunda eğitim

Tarım sektöründeki eğitim projeleri tarımsal üretim yenilikleri ve pazar dinamiklerine uyum sağlama için gerekli mesleki bilgi ve becerileri sağlayacaktır. Eğitim projeleri[2] ile aşağıdaki spesifik hedeflerin yerine getirilmesinin amaçlanması gerekir:

 • üretim kalitesinin geliştirilmesi;
 • muhasebe tutulması ve mali analiz de dahil olmak üzere ekonomik açıdan canlı bir çiftliğin yönetilmesine ilişkin becerilerin kazanılması;
 • Peyzajın korunması ve geliştirilmesine uyumlu üretim uygulamalarının kullanılması;
 • çevresel hususlar, hijyen standartları ve hayvan refahının dikkate alındığı üretim yöntemlerinin benimsenmesi;
 • tarımda su kaynakları kullanımı ve yönetiminin geliştirilmesi;
 • kırsal ekonomik çeşitlendirmeye yönelim;
 • kırsal mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi.

1,1. Bitki üretimi

 • Yeni üretim teknolojileri ve çevre dostu üretim yöntemlerinin uygulamaya konması;
 • Sertifikalı uzun ömürlü bitkiler için fidanlıkların kurulması ve yönetilmesi;
 • Bitki üretimi ve gübrecilik için yeni teknolojik planların uygulamaya konması;
 • Meyve bahçeleri, bağlar ve seraların etkili sulama sistemleri;
 • Ürünlerin çiftlik düzeyinde ilk işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve pazarlanması;
 • Çiftlik izleme ve yönetimi.

1,2. Canlı hayvan üretimi

 • Sürülerin genetik bileşimi ve yapısının geliştirilmesi için modern yetiştiricilik yöntemlerinin uygulanması;
 • Süt ve et üretiminde yeni üretim teknolojilerinin uygulamaya konması;
 • Süt ve et üretiminde çevre dostu yöntemlerin uygulamaya konması;
 • Hayvan barınma tesislerinin inşaatı ve yeniden inşaatına yönelik modern yöntemlerin uygulamaya konması;
 • Etkili yem bitkisi üretimi ve besleme sistemleri;
 • Hayvan sağlığı ve refahının korunması;
 • Çiftlikte su yönetimi;
 • Çiftlikte hijyen yönetimi;
 • Üretimin çiftlik düzeyinde ilk işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve pazarlanması;
 • Çiftlik izleme ve yönetimi.

1,3. Kırsal ekonomik faaliyetlerin dönüştürülmesi

1.3.1. Kırsal turizm

 • Kırsal turizm ve yerel özel ürünlerin geliştirilmesi;
 • Resepsiyon, yiyecek ve içecek ile konaklama tesislerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi;
 • Rekreasyon, spor ve boş zaman destek tesislerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi;
 • Tarım-turizm ürünlerine ilişkin pazarlama faaliyetleri;
 • Rekreasyon ve turist rehberleri oluşturulmasına ilişkin faaliyetler.

1.3.2. Yerel el sanatları ve kırsal küçük – orta ölçekli işletmeler

 • Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi;
 • El sanatları işletmeleri ve KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarlarla irtibatının geliştirilmesi;
 • Yüksek kaliteli ürünler ve yeni pazar olanaklarına odaklanılması suretiyle, tarım-gıda sektöründeki KOBİ’ler de dahil olmak üzere kırsal sektördeki KOBİ’lerin geliştirilmesinin sağlanması;
 • Kurulan veya gelecekteki KOBİ’lerdeki teknolojik yenilikçilik;
 • Şu alanlardaki KOBİ’lerde yönetim ve işletme: kültür balıkçılığı, mantar üretimi, yağ bitkileri, şifalı bitkiler ve mantarların işlenmesi.
 1. Tarım-çevre faaliyetlerine ilişkin eğitim
 2. Ormancılık yönetimine ilişkin eğitim
 3. Kaynak verimliliğine ilişkin eğitim

Demonstrasyon/çalışma ziyaretlerine bir eğitim kursu programının parçası olarak yer verilebilmektedir.

 


TEKNİK DESTEK

 

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Tedbir teknik destek hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. Bu hizmet programın uygulanması ile ilişkili masrafların desteklenmesi için gerekçelendirilmektedir.

Seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları ile ilgili olarak faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 1. Genel hedefler

YOK

 

3.1 Spesifik hedefler

Bu tedbirin amacı programın uygulanması ve izlenmesi başta olmak üzere sonraki muhtemel değişikliklere destek olunmasıdır. Bu amaca destek olacak hedefler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • programın izlenmesine ilişkin destek sağlanması;
 • yeterli bilgi akışı ve tanıtım sağlanması;
 • çalışmalar, ziyaretler ve seminerlerin desteklenmesi;
 • dış uzmanlık için destek sağlanması;
 • programın değerlendirilmesine ilişkin destek sağlanması;
 • bir ulusal kırsal kalkınma ağının gelecekteki uygulamasına ilişkin destek sağlanması;

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Bu tedbir programın bütün tedbirlerine ilişkin teknik destek ihtiyaçlarını kapsayacaktır.

 

 1. Son faydalanıcılar

Bu tedbir kapsamındaki faaliyetlerin faydalanıcısı Yönetim Otoritesidir.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri

Uygun harcama eş finanse edilen operasyonun uygulanması ile bağlantılı gerçek masraflara dayalıdır ve uygun harcamanın son faydalanıcı tarafından yapılan, alınan faturalarla veya eşit kanıtlayıcı değere sahip muhasebe belgeleri ile desteklenen ödemelerle ilişkili olması gerekir.

 

Uygun harcamanın yıllık rapor bağlamında bildirilmesi gerekir. Ayrıca, harcama herhangi bir eş-finansmanın bulunmadığı benzer eylemlerle ilgili olarak faydalanıcı ülkenin kamu sektöründe geçerli olan koşullar ve oranlara uygun olarak sabit fiyat meblağlara (harcırah gibi) dayalı olabilmektedir. Uzmanlar ve diğer katılımcılar ile ilgili bütün harcamalar faydalanıcı ülkeler ve Üye Devletlerden gelen ve bu devletlere giden uzmanlar ve katılımcılar ile sınırlı olacaktır.

Bu tedbir açısından bakıldığında, eşleştirme sözleşmeleri veya diğer IPA bileşenleri kapsamında desteklenen diğer projeler dahilinde finanse edilen veya finanse edilmesi öngörülen eylemler uygun olmayacaktır.

Bütün projelerde satın alma işlemlerinin Komisyonun dış yardımına yönelik olarak Mali Tüzükte belirtilen kurallara uygun gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amaçla, PRAG uygulaması faydalanıcı ülkenin kendi özelliklerine göre uyarlanabilmektedir. Buna karşın, kamu ihaleleri faydalanıcı ülke adına merkezi yetkin bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Yönetim ve kontrol sistemlerinin kurulmasının desteklenmesine ilişkin teknik destek, 1 Ocak 2014’ten sonra tahakkuk eden harcamalar açısından, ilk yönetim yetki devrinden önce uygundur.

 

 1. Spesifik Uygunluk Ölçütleri

YOK

 

 1. Uygun harcama

Bu tedbir kapsamında, geçici teknik destek eylem planının kapsamına girmesi koşuluyla, aşağıdaki eylemler uygundur:

 1. Komitenin etkili çalışmasının sağlanması için varlıklarının gerekli görüldüğü bütün uzmanlar ve katılımcıların masrafları da dahil olmak üzere İzleme Komitesinin toplantılarına ilişkin harcamalar.
 2. İzleme Komitesinin aşağıdaki kategorilere giren sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli diğer harcamalar:
 • program temel özellikleri ve göstergelerinin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesine ilişkin uzman desteği;
 • izleme düzenlemelerinin uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili olarak İzleme Komitesine destek verecek veya tavsiyede bulunacak uzmanlar;
 • çalışma gruplarının toplantıları ve ek görevlerine ilişkin harcamalar;
 1. Baskı ve dağıtım maliyetleri de dahil olmak üzere bilgilendirme ve tanıtım kampanyalarına ilişkin harcamalar.
 2. Çerçeve, sektörel ve finansman anlaşmalarının uygulanması çerçevesinde gerekli olan hizmetler hariç olmak üzere, Komisyonun talepleri üzerine sağlanan yazılı ve sözlü çeviri masrafları.
 3. Ziyaretler ve seminerlere ilişkin harcamalar. Her ziyaret ve seminerde, İzleme Komitesine zamanında yazılmış bir rapor sunulması gerekir.
 4. “Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması – Leader yaklaşımı” adlı tedbirin uygulanması için potansiyel YEG’lerin hazırlanmasına yönelik olarak “becerilerin kazanılması” ile ilgili harcamalar.
 5. Uygulamanın sonraki bir aşamada öngörüldüğü tedbirler de dahil olmak üzere tedbirlerin etkinliğinin sağlanması için programdaki tedbirlerin hazırlanması ile ilgili harcamalar.
 6. Programın değerlendirilmesine ilişkin harcamalar.
 7. Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlandığı ve uygulandığı faaliyetlerin koordinasyonunu destekleyen bir ulusal ağın kurulması ve yürütülmesi ile ilgili harcamalar. Ayrıca, bu hususa Üye Devletlere yönelik AB kurallarına uygun olarak bir ulusal kırsal kalkınma ağının gelecekte kurulmasına ilişkin harcamaların yanı sıra Avrupa Kırsal Kalkınma Ağına katılım ile bağlantılı harcamalara da yer verilebilmektedir.

Uygun harcamanın “uygun harcama listesinde” daha ayrıntılı olarak sağlanması gerekir.

 

 1. Seçim ölçütleri

YOK

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkısı oranı

Uygun harcamalardaki kamu desteği payı olarak ifade edilen destek yoğunluğu %100’e kadar yükselmektedir ve AB katkısı oranı %85’tir.

Ulusal katkıdan ön finansman sağlanabilmektedir, ancak bu hiçbir şekilde Komisyon tarafından geri ödenmek üzere tahakkuk eden maliyetler şeklinde nitelendirilemez.

 

 1. Gösterge bütçe

Şablon Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacaktır.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler

·         İzleme Komitesine yönelik toplantıların sayısı; Program değerlendirme raporu sayısı;

·         İletişim araçlarının (dergiler, kitapçıklar, makaleler) sayısı;

·         Kurulan ulusal kırsal ağların sayısı;

 • Desteklenen potansiyel YEG sayısı.

 

 1. İdari prosedür

Yönetim Otoritesinin her yıl Teknik Destek tedbiri kapsamında öngörülen operasyonlara yönelik olarak mutabık kalınmak üzere IPARD İzleme Komitesine sunulacak bir geçici eylem planı hazırlaması gerekir.

Uygun dış yardım kamu ihale prosedürlerinin izlenmesinin ardından, sözleşmelerin yapılması ve bu şekilde şeffaflık, orantılılık, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama gibi ana Antlaşma ilkelerine uygun hareket edilmesi ve sağlam mali yönetim (paranın karşılığı) sağlanması gerekir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

YOK


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 1. Yasal dayanak

…’nın xxx Maddesi

 

 1. Gerekçe

Tarım Danışmanlık Hizmetleri (TDH) kırsal bölgelerdeki çiftçiler, orman sahipleri ve KOBİ’lerin IPARD programını kullanması ve işletmeleri veya işyerlerinin sürdürülebilir yönetim ile ekonomik ve çevresel performansını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu tedbir çerçevesinde, sağlanan danışmanlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliğinin artırılması için danışmanların eğitimi geliştirilmektedir ve danışmanların kapasitelerinin güncellenmesi sağlanmaktadır.

 

 1. Genel hedefler

Bu tedbir danışmanlık hizmetlerini güçlendirecek ve bu şekilde, genel IPARD hedeflerine katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle, söz konusu tedbir, kırsal kalkınmaya ilişkin Birlik önceliklerine uygun olarak, insan ve fiziksel sermayenin geliştirilmesi vasıtasıyla, tarım-gıda sektörünün rekabetçi baskı ve pazar kuvvetleriyle başa çıkmasının yanı sıra kademeli olarak Birlik standartlarına uygun hale gelmesi ve kırsal bölgelerin dengeli coğrafi kalkınması çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler peşinden koşması yönündeki kabiliyetini artıracaktır.

Tedbir bilgi transferini geliştirecek ve bilhassa kırsal bölgelerdeki daha küçük ve orta ölçekli çiftçiler ve mikro-işletmelere destek verilmesi suretiyle, sosyal ve ekonomik içermenin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

3.1 Spesifik hedefler

Bu tedbir bilhassa daha küçük ve orta ölçekli çiftçiler ve kırsal mikro-işletmelerin IPARD programını kullanmasına yardımcı olacaktır. Danışmanlık hizmetinin sağlanacağı spesifik tedbirler, sektörler ve proje büyüklüklerinin IPARD Programında tanımlanması gerekir.

 

 1. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Bu tedbir Eğitim ile bağlantılıdır ve eğitim tedbiri ve bu tedbir arasında açık sınır hatlarının belirlenmesi gerekir.

Faydalanıcı ülkelerin bu tedbirin bir programın diğer tedbirleri ile nasıl ilişkili olduğunu açıklaması ve ulusal tedbirlerle tamamlayıcılık veya çakışmayı açıklaması gerekir.

 

 1. Son faydalanıcılar

Danışmanlık hizmeti sağlayacak kuruluşlar veya organın destek faydalanıcısı olması gerekir.

Danışmanlık hizmeti sağlayacak kuruluşlar veya organların düzenli eğitim alan, nitelikli personel ve danışmanlık hizmeti sağlanan alanlar ile ilgili danışmanlık deneyimi ve güvenilirliği gibi uygun kaynaklara sahip olması gerekir.

Danışmanlık hizmeti personelinin düzenli olarak eğitim alması gerekir. Yönetim Otoritesinin danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlar veya organlar için yukarıdaki hususların kanıtını sağlaması gerekir.

Danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlar veya organlar arasında şu kuruluşlar bulunabilmektedir: kamu danışmanlık hizmetleri, sektör kuruluşları (ziraat odaları gibi), kalkınma ajanslar, STK’lar, belediye meclisleri v.b.

Kırsal bölgelerdeki çiftçiler, orman sahipleri ve KOBİ’lere danışmanlık hizmetinin ücretsiz sağlanması gerekir.

 

 1. Ortak uygunluk ölçütleri

yok

 

 1. Spesifik uygunluk ölçütleri (sektör başına)

IPARD projesi ve ödeme talebi hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmetinin sağlanacağı tedbirler, sektör türleri/proje büyüklüğünün programda tanımlanması gerekir.

Çiftçilere sağlanacak grup danışmanlık hizmetleri tarımsal işletmeler, orman işletmeleri veya KOBİ’lerin ekonomik, tarımsal ve çevresel performansını kapsayabilmektedir.

Grup danışmanlık oturumunun katılımcılarına ilişkin asgari bir sayının programda belirlenmesi gerekir; Azami bir etki sağlanması için çeşitli grup danışmanlık oturumlarından meydana gelen bir döngünün teşvik edilmesi gerekir. Her programda, grup danışmanlık faaliyetleri ve “Eğitim” tedbirinde desteklenen eğitim faaliyetleri arasında açık sınır hatlarının belirlenmesi gerekir. Grup danışmanlık hizmetinde IPARD Programında desteklenen sektörlere öncelik verilecektir.

Danışmanların eğitiminin danışmanlık hizmetinin sağlandığı alanlarla ilgili olması gerekir.

Tarım danışmanlık servisi kırsal bölgelerde faaliyet gösteren çiftçiler, orman sahipleri ve KOBİ’lere danışmanlık hizmeti sağlanmasına yönelik bir kuruluş veya organdır. Çiftçilere danışmanlık hizmeti ve yalnızca bilgi sağlanması arasında mümkün olduğunca açık bir ayrım yapılması önemlidir. Tarım danışmanlık servislerinin genel bilgi sunmak dışında çiftçinin spesifik durumunu da değerlendirmesi gerekir.

 

 1. Uygun harcama

Bu tedbir şu kalemleri kapsayabilmektedir:

1) grup danışmanlığı;

2) IPARD programına başvuruların hazırlanmasına ilişkin danışmanlık ve ödeme taleplerinin hazırlanması gibi hususlarda proje uygulamasına ilişkin danışmanlık;

3) danışmanların eğitimi.

Danışmanların eğitim masrafı: danışmanlara eğitim düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili tahakkuk eden masraflar (örneğin, çalışanların maaşları, seyahat masrafları, eğitim için hazırlanan materyal, eğitimin düzenlendiği yer ile ilgili masraflar v.b.).

 

 

 1. Seçim ölçütleri

 yok

 

 1. Destek yoğunluğu ve AB katkısı oranı

Uygun harcamalardaki kamu desteği payı olarak ifade edilen destek yoğunluğu %100’e kadar yükselmektedir ve AB katkısı oranı %85’tir.

Gerçekleştirilen grup danışmanlık toplantısı/IPARD projesi başvurusu/IPARD ödeme talebi başına düşen sabit ödeme meblağlarının belirlenmesi gerekir.

Proje başvurusu/ödeme talebine ilişkin ödeme düzeyinin, uygunluğuna göre desteklenen tedbir, sektör türü/proje büyüklüğüne dayalı olarak IPARD Programında sabit olması gerekir. Ödeme düzeyinin daha küçük ve/veya orta ölçekli projelere uyarlanması gerekir.

IPARD programı ile ilgili danışmanlık hizmetlerine yönelik ödeme meblağları iki bileşeni kapsayacaktır:

 • Hazırlanan her proje başvurusu/ödeme talebine yönelik temel ücret.
 • IPARD Kurumuna sunulan ve uygun olduğu nitelendirilen her proje başvurusu/ödeme talebine yönelik ek ücretler.

 

 1. Gösterge bütçe

Şablon Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacaktır.

 

 1. Programa konulacak göstergeler ve hedefler
 • Danışmanlık hizmeti alıcılarının sayısı (bireysel danışmanlık/grup danışmanlığı);
 • Eğitim alan danışmanların sayısı;
 • Danışmanlara sağlanan eğitim günü sayısı.

 

 1. İdari prosedür

IPARD Kurumu danışmanlık hizmetleri sağlayan kuruluşlar ve organlar ile bir sözleşme imzalayacaktır. Ödemeler faydalanıcılar tarafından sunulan ödeme taleplerine dayalı olarak düzenli bir şekilde yapılacaktır.

Eğitim desteğinden faydalanacak danışmanlık servisleri kamu ihalesi vasıtasıyla seçilen bir eğitim sağlayıcısını kullanacaktır.

Bu tedbirin yardımıyla hazırlanan belgeler diğer IPARD tedbirleri kapsamındaki genel harcamaların desteğinden yararlanamamaktadır. IPARD Kurumu tarafından uygun bir çapraz kontrol mekanizmasının kurulması gerekir.

Danışmanlık hizmeti sağlayıcıları verilen danışmanlık hizmeti ve desteklenen proje başvurularının kalitesini sağlamak üzere kalite kontrol mekanizmaları kuracaktır.

“Danışmanlık hizmeti” tedbiri ve “Eğitim” tedbiri arasında sınır hatlarının oluşturulması gerekir.

Diğer mevzuat ile bağlantılar:

Bu tedbir kapsamında sağlanan danışmanlık hizmetinin danışmanlık konusu ile ilgili AB mevzuatıyla tutarlı ve uyumlu olması gerekir.

 

 1. Tedbirin coğrafi kapsamı

IPARD Programının kapsadığı tüm alan.

 


ORMANLARIN KURULMASI VE KORUNMASI

 

1. Yasal dayanak: …’nın xxx Maddesi

 

2. Gerekçe

Ormancılık kırsal kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır ve sürdürülebilir ve iklim dostu arazi kullanımı için orman alanı geliştirilmesi ve ormanların sürdürülebilir yönetimi gereklidir. Orman düşük karbonlu bir ekonomiye doğru yol alınması, biyo-çeşitliliğin korunması, karbonun ayrılması, eko-sistem hizmetleri sağlanması, rekreasyonun kolaylaştırılmasının yanı sıra kırsal bölgelerde işler ve gelir olanakları sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Orman alanının geliştirilmesi ve ormanların korunmasına ilişkin yatırımlar kırsal bölgelerin büyüme potansiyeline, eko-sistemlerin korunmasına katkıda bulunmaktadır ve yeşil ekonomi için yenilenebilir ham maddelerin üretim potansiyelini artırmaktadır. Bunun yanında, çoğu çiftçi daha küçük orman birimleri başta olmak üzere orman sahipleridir ve bu nedenle, ek gelir kaynağı olarak tarım faaliyeti ile ormancılık faaliyetlerini birleştirmektedir. Bu tedbirin nihai amacı orman kalitesi ve örtüsünün artırılması, iklim değişikliği ile ilgili zorluklara daha iyi uyum sağlanması ve aynı zamanda, ormanların yangınlara karşı korunması ve ormanların eski haline getirilmesi açısından destek sağlanması ve ülkelerin AB orman yangını önleme sistemine entegre hale gelmesine yardımcı olunmasıdır[3].

Bu tedbir kapsamındaki faaliyetlerde, orman sektörünün rekabetçiliğinin artırılması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kırsal alanlara ilişkin dengeli bir coğrafi kalkınma suretiyle ulusal orman stratejilerine ilişkin hükümlerin dikkate alınması gerekir. Her ülke finanse edilecek en uygun eylemleri seçebilmektedir ve uygun gerekçelendirmeyi sağlayabilmektedir. Buna karşın, tek bir tedbir faydalanıcıların entegre projeleri artan katma değerle uygulamasını da sağlamaktadır.

 

Seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları ile ilgili olarak faydalanıcı ülke tarafından ek gerekçelerin eklenmesi gerekir.

 

 

3. Genel hedefler

Bu tedbirin genel hedefi tarım ve ormancılığa dayalı ekosistemlerin eski haline getirilmesi, korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra iklim değişikliğine yönelik zorlukların ele alınmasıdır. Bu tedbir ile orman kaynaklarının genişletilmesi ve geliştirilmesi, yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi ve orman yangını önlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Ek olarak, bu tedbir çevresel koruma ve kültürel – peyzaj özellikleri gibi ticari olmayan çıktılarla malların (yiyecek, yem, yakıt, fiber v.b.) üretim dengesinin artırılma ihtimali sağlamaktadır.

 

3.1 Spesifik hedefler

Spesifik hedefler desteklenecek faaliyet türüne dayalı olarak daha da ayrıntılıdır.

Ağaçlandırma, çevresel hizmetler sağlanması veya su ya da rüzgar erozyonu (koruyucu orman şeridi sistemleri), çığlar, yer kaymaları, çölleşme veya kuraklığın önlenmesi, su kaynakları ve nehir havzaları da dahil olmak üzere su tutma alanlarının korunması, sellerin önlenmesi gibi koruyucu işlevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak tarımsal arazi veya diğer arazilerde bulunan diğer ormanlık arazinin genişletmesi veya orman bitki örtüsünün artırılması, biyo çeşitliliğin artırılması ve türlerin göç etmesine yardımcı olabilen yeşil koridorların oluşturulması da dahil olmak üzere iklim değişikliği ile ilişkili zorluklara uyum sağlanmasına yardımcı olunmasını sağlayacak ve karbon dioksit ayrımı sayesinde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Bu tedbir kapsamındaki belirli faaliyetlerle iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması da dahil olmak üzere orman eko-sistemlerinin dayanıklılığı ve çevresel değerinin artırılması ve eko-sistem hizmetleri sağlanması ve orman ile ormanlık alanların kamu sosyal değerinin artırılması amaçlanabilmektedir.

Bazı faaliyetler çerçevesinde, çok yıllık orman bitkilerinin aynı arazi yönetim birimi üzerindeki ekinler ve/veya hayvanlar ile kasıtlı olarak entegre edildiği arazi kullanım sistemleri ve uygulamalarının kurulmasına odaklanılabilmektedir; bu şekilde, ağaçlar aynı parsel içerisinde veya parseller arasındaki sınırlarda tek veya gruplar halinde bulunabilmektedir. Bu faaliyetlerin ana spesifik hedefi çevresel koruma ve kültürel – peyzaj özellikleri gibi ticari olmayan çıktılarla malların (yiyecek, yem, yakıt, fiber v.b.) üretim dengesinin artırılmasına katkıda bulunulması ve çok işlevli arazi kullanım yaklaşımının kullanılması olacaktır. Buna paralel olarak, söz konusu faaliyetler biyo-kütle üretimi, nitratların filtrelenmesinin artırılması ve süzülmesinin yavaşlatılması suretiyle su kalitesi, erozyonun kontrol altına alınması, iklim değişikliği ile ilgili olayların azaltılması ve yangın zararlarına karşı koruma, karbonun ayrılması, biyo-çeşitlilik üzerinde olumlu etkiler elde edilmesi ve toprak kalitesinin geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Bazı eylemler çerçevesinde, yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi (temizlik ve yeniden dikim) ve orman eko-sistemlerinde yangınların önlenmesine katkıda bulunulması amaçlanacaktır.

 

4. Programdaki diğer IPARD tedbirleri ve ulusal tedbirlerle bağlantısı

Yangın emniyet şeritleri, temizlenmiş ve kesim yapılmış alanların bakımının yanı sıra tarım-ormancılık sistemlerinin kurulması ile ilgili orman yangını önleme faaliyetleri de tarım-çevre tedbirleri ile bağlantılı olabilmektedir. Yüksek orman yangını riski bulunan bölgelerde seyreltme ve budama ile kuru biyo-kütlenin ortadan kaldırılması ve aynı zamanda yangın riskinin azaltılması gibi bazı ormanlardaki önleme faaliyetleri de yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra ormanların dayanıklılığı ve çevresel değerinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler ve ağaçlandırmaya katkıda bulunabilmektedir. Bu tedbir kapsamındaki bazı faaliyetler kırsal altyapının geliştirilmesi için finanse edilen faaliyetlerle de bağlantılı hale getirilebilmektedir.

 

5. Son faydalanıcılar

Özel ve kamu arazi sahipleri ve birlikleri bu tedbir kapsamındaki son faydalanıcılar olabilmektedir. Ağaçlandırma ve tarım-ormancılık açısından bakıldığında, desteğin istendiği arazi, yöneticinin bir özel organ veya belediye olması koşuluyla, Devlete ait olabilmektedir; bu durumda, yalnızca kurulum masrafları destek kapsamına girmektedir.

 

6. Ortak uygunluk ölçütleri

Desteklenen projelerin Ulusal Orman Programları/Stratejileri veya eşdeğer araçlara ve, uygunluğuna göre, ulusal ağaçlandırma programı veya tavsiye belgesi, iklim değişikliğine uyum veya azaltma planı, biyo-çeşitlilik veya eşdeğer stratejiye uygun olması gerekir.

AB Kırsal Kalkınma Tüzüğünde ‘orman’ için ortak bir tanım kabul edilmiştir ve söz konusu tanımın Kırsal Kalkınma Programında faydalanıcı ülke tarafından ayrıntılı hale getirilmesi gerekir. Tanımda bir “orman” şu şekilde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır:  ‘orman’ 5 metreden yüksek ağaçlarla 0,5 hektar’dan fazla yer kaplayan ve yüzde 10’dan fazla üst bitki tabakasına sahip olan veya ağaçların yerinde bu eşiklere ulaşabildiği bir arazi anlamına gelmektedir.  Orman genelde tarımsal veya kentsel arazi kullanımı altında bulunan araziyi kapsamamaktadır. Bir faydalanıcı ülke mevcut ulusal mevzuat veya envanter sistemine dayalı olarak başka bir orman tanımı uygulamayı tercih edebilmektedir. Faydalanıcı ülkenin tanımı kırsal kalkınma programında sağlaması gerekir.

Ormancılık operasyonlarının “diğer ormanlık alanlarda” da var olması halinde, söz konusu alanlara ilişkin bir tanıma Kırsal Kalkınma Programında yer verilmesi gerekir. 2007-2013’e dönemine yönelik AB Kırsal Kalkınma uygulama yönetmeliğinde tanımlandığı üzere, ‘diğer ormanlık’ alanlara yönelik aynı tanımın kullanılması tavsiye edilmektedir;  ‘ormanlık alanlar’ ‘orman’ olarak nitelendirilmeyen, 5 metreden yüksek ağaçlarla 0,5 hektar’dan fazla yer kaplayan ve yüzde 5 ila 10 düzeyinde üst bitki tabakasına sahip olan veya ağaçların yerinde bu eşiklere ulaşabildiği ya da karışık bir ağaççık, çalı ve ağaç örtüsünün yüzde 10’un üzerinde bulunduğu bir arazi anlamına gelmektedir. Bu terim genelde tarımsal veya kentsel arazi kullanımı altında bulunan araziyi kapsamamaktadır.

 

7. Spesifik Uygunluk Ölçütleri

Ağaçlandırma, tarım-ormancılık, yangından sonra ormanın eski haline getirilmesi

 • Kısa rotasyonlu küçük korular (KRKK) ve Yılbaşı ağaçları destek kapsamı dışındadır.
 • Hem tarımsal hem de tarımsal olmayan arazi uygundur.
 • Devlete ait arazinin ağaçlandırılması durumunda, yalnızca kurulum masrafları destek kapsamına girmektedir.
 • Ağaç dikiminin yerel koşullara uyarlanması, çevreye uyumlu olması ve biyo-çeşitliliği artırması gerekir. Türler, çeşitler, eko-tipler ve kökenler ile ağaçların seçiminde, iklim değişikliğine ve doğal afetlere dayanıklılık gereksiniminin yanı sıra ilgili alanın pedolojik ve hidrolojik koşullarının dikkate alınması gerekir. Çok yıllık orman bitkisi türlerinin uygunluğunun toprak, iklim ve çevresel koşullara dayalı olarak faydalanıcı ülke tarafından programda tanımlanması gerekmektedir. Aynı türler “rotasyon-hasat” dönemine dayalı olarak farklı kategorilere (KRKK, hızlı büyüyen türler, orman) girebilmektedir.
 • Orman örtüsünün artırılmasının istenen müdahaleler arasında olduğu durumlar haricinde, doğal koruma alanlarında yeni orman kurulamaz.
 • Faydalanıcının kendi adına çıkarılan ve ormancılık makamı tarafından onaylanan bir ağaçlandırma ruhsatı alması zorunludur (ağaçlandırma planının onaylı kararı). Ruhsatın, saha koşulları ve ekolojik özellikler dikkate alınarak Ülkenin ormancılık mevzuatı (örneğin, profesyonel ormancı) uyarınca hazırlanacak ağaçlandırma planına dayalı olması gerekir. İlgili makamlar (doğal koruma, savunma, su koruma makamı) onay sürecinde rol almaktadır.
 • Kendinden tohumlanan/spontane ağaçlandırılmış alanlarda ek ekime gerek olması halinde, destek mümkündür (örneğin, ormanlık bitki örtüsünü çıkmaya başladığı terk edilmiş tarım arazilerinde); bu durumda, yalnızca ek ekimin yapılacağa alana ilişkin kurulum masrafları uygundur. Bakım masrafları (örneğin, etrafı çevirmek için kullanılan çitler de dahil olmak üzere) ile ilgili olarak – tüm “ağaçlandırılmış” alan (hem doğal hem de yapay kökenli) kapsam dahiline girebilmektedir (çünkü tüm alanın genç orman türünün ihtiyaçlarına göre erken ve geç temizliğe tabi tutulması gerekir).
 • Destek, çevresel veya koruma işlevlerine zarar getirmediği sürece, ahşap veya ahşap olmayan malzemelerin veya diğer orman malları ve hizmetlerinin ekonomik sebeplerle kullanımını (yer mantarlarının aşılanması, sürdürülebilir hasat, budama ve bakım dönemi esnasında enerji için malzemelerin satılması v.b.) da kapsayacaktır.
 • Ağaç dikiminin çeşitli pedo-iklimsel koşullar (suyun az miktarda bulunması, zayıf topraklar v.b.) sebebiyle zor hale geldiği alanlarda, yerel koşullara uygun ağaççıklar veya çalılar gibi diğer çok yıllık orman bitkisi türlerinin dikilmesine de destek sağlanabilmektedir.
 • Ağaçlandırma açısından bakıldığında, uygulama amacıyla, kısa rotasyonlu küçük koruların (KRKK) sınırlamasının daha kolay hale getirilmesi ifadesi ile hasat döngülerinin 7 yıldan fazla olmaması kastedilmektedir. Kısa süreli ekime yönelik hızlı büyüyen türler ile hasat döngülerinin 8 ila 15 yıl arasında bulunması ifade edilmektedir ve bu ekimler için, yalnızca kuruluş masrafları desteklenebilmektedir.
 • Tavsiye edilen ormanlık alan/ağaç ve tarımsal arazi oranının, yerel pedo-iklimsel koşullar, ormancılık türleri (geçerli ağaç ve ağaççıklar) ve arazinin tarımsal kullanımının sağlanmasına ilişkin gereksinim dikkate alınarak faydalanıcı ülke tarafından tanımlanması gerekir.
 • Bir tavsiye olarak, aynı tarım-ormancılık sistemine çok amaçlı ağaçlar (hem meyve hem de kereste) başta olmak üzere birden fazla orman ağacı türünün dikilmesi ve bu şekilde, daha geniş biyo-çeşitliliğe katkıda bulunulması gerekir.

Orman yangınları nedeniyle ormanda oluşacak hasarın önlenmesi ve ormanların eski haline getirilmesi

 • Koruyucu altyapının kurulmasına ilişkin masrafların destek kapsamına girmesi gerekir.
 • Tarım-çevre taahhütlerinin bulunduğu alanlarda tarım ile ilgili faaliyetlere destek verilemez.
 • Programda belirlenecek belirli bir büyüklüğün üzerindeki işletmeler açısından bakıldığında, desteğin 1993 yılında düzenlene Avrupa’da Ormanların Korunmasına İlişkin Bakanlar Konferansında tanımlandığı üzere sürdürülebilir orman yönetimi (bundan böyle, “sürdürülebilir orman yönetimi” olarak ifade edilecektir) uyarınca bir orman yönetim planı veya eşdeğer araçtan ilgili bilgilerin sunulmasına bağlı olması gerekir.
 • Yangın önleme eylemlerine faydalanıcı ülke tarafından orta veya yüksek yangın riskinin bulunduğu belirtilen alanlarda yer verilmesi gerekir. Bütün önleme eylemlerinin orman koruma planının parçası olması gerekir.
 • Gerekli önleme eylemlerinin bir kamu programının hedeflerine göre hedeflenmesi gerekir (ulusal orman programı/stratejisi, orman koruma programı, iklim değişikliğine uyum stratejisi, havza yönetimi programı, çölleşme stratejisi v.b.).
 • Hasarın giderilmesi için, doğal afetin gerçekleştiğinin kamu kuruluşları tarafından resmi olarak belirtildiği bir resmi tanıma belgesi gereklidir. Ormanların eski haline döndürülmesine ilişkin faaliyetlerin desteklenmesi için, ilgili orman potansiyelinin asgari %20’sinin tahrip edilmiş olduğunun tanınması gerekir. Faydalanıcı ülke/bölgenin Kırsal Kalkınma Programında söz konusu hasarın hesaplanma yöntemine ayrıntılı olarak yer vermesi gerekir.
 • Faydalanıcı ülkelerin yukarıda belirtilen orman yangını ile haşere ve hastalıkların önlenmesi ve ormanların eski haline getirilmesine ilişkin tedbirlerin ilgili ulusal orman koruma planlarıyla uyumlu olmasını sağlaması gerekir.
 • Orman yangın şeritleri, temizlenmiş alanların oluşturulması ile ilgili olarak, uygun masraflar, kuruluş maliyeti haricinde, ilgili alandaki sonraki bakım maliyetlerini de kapsayabilmektedir. Buna karşın, bu destek tarım-çevre taahhütlerinin bulunduğu alanlarda tarım ile ilgili faaliyetlere verilemez.
 • Taşınır mallar destek kapsamına girmez. Yalnızca hasar oluşmasının önlenmesine ilişkin malzemelerin bu tedbir kapsamına girmesi gerekir.
 • Yangın koruma şeritleri gibi diğer yangın önleme yatırım türleri de mümkündür ve uygun olarak nitelendirilebilmektedir.

Orman eko-sistemlerinin dayanıklılığı ve çevresel değerinin geliştirilmesi

 • Bu desteğin ormancılık işletmesinin değeri veya karlılığında önemli bir artışa yol açmaması gerekir. Buna karşın, destek uzun vadede ekonomik faydaların sağlanmasını kapsayabilmektedir.
 • Yatırımların Üye Devlet tarafından belirlendiği üzere belirli bir büyüklüğün üzerindeki orman yönetim planları veya eşdeğer araca dayalı olması gerekir ve yatırımların biyo-çeşitlilik stratejisi, iklim değişikliğine uyum planı/stratejisi, toprak koruma planları, havza/su kalitesi yönetim/koruma planları, halk sağlığı ile ilgili planlar veya programlar (kamu tesisleri – rekreasyon özellikleri ile ilgili olarak), peyzaj yönetim planları (ormanların sağladığı eko-sistem hizmetlerinin orman alanlarındaki uygun türdeki ve seviyedeki yatırımlar ile desteklenmesinin gerekli olduğu karmaşık, bölge düzeyinde planlar ve programlar ile ilgili olarak) gibi uygun ve düzgün seviyede planlar ve stratejilere uygun olması gerekir.
 • Standart masraf seyreltme ve budama olması halinde ilgili doğrulama ve kontrol kurallarının uygulandığı uygun durumlar açısından geçerlilik taşıyabilmektedir.

 

8. Uygun harcama

Ağaçlandırma

Kuruluş masrafları şunları ihtiva edebilmektedir:

 • Dikim ve yayma malzemesi maliyeti.
 • Dikim ve ağaçlandırma planının hazırlanması, toprak araştırması, toprak hazırlığı ve koruması gibi dikimle doğrudan bağlantılı diğer gerekli masraflar.
 • Fidanlar ve gerekli önleme ve koruma malzemelerinin saklanması ve muameleleri gibi ilgili diğer operasyonlar (örneğin, münferit olarak veya ağaçlandırma alanının çitlerle çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilen miselyum veya azot toplayıcı bakterilerle aşılama).
 • Sulama ve kesim de dahil olmak üzere kurulum ve dikim ile bağlantılı gerekli muameleler.
 • Biyotik veya abiyotik hasarın büyük çaplı bir başarısızlığa neden olması durumunda (ilk ağaçlandırma yılı esnasında), yeniden dikim. Yeniden dikim için, afetin gerçekleştiğinin kamu kuruluşları tarafından resmi olarak belirtildiği bir resmi tanıma belgesi gereklidir. Yeniden dikimin gerçek ihtiyaçlara uyarlanması ve sözleşmede gerekçeli olarak ifade edilmesi gerekir. Faydalanıcının yeniden dikim öncesinde resmi bir izne ihtiyacı vardır.

Hektar başına düşen yıllık prim şunları kapsayabilmektedir:

 • Bakım masrafları. Süre on yıla kadar olmaktadır.
 • Erken ve geç temizlikler.
 • Dikilen ağaçların nitelik ve nicelik olarak hayatta kalmasının sağlanması için gerekli eylemler. Bu eylemler normalde otların ayıklanması, erken ve geç temizliklerden meydana gelmektedir ve ağaç türleri ile orman türüne dayalı olarak erken seyreltmeyi (kesim) kapsayabilmektedir.
 • Uzun vadeli sonuçların sağlanması ve gereksiz başarısızlıklardan kaçınılması için, av hayvanları, otlayan hayvanlar, haşereler ve hastalıklara karşı gerçekleştirilecek önleme eylemleri.

Tarım-ormancılık

Kuruluş masrafları şunları ihtiva edebilmektedir:

 • Fidanların gerekli önleme ve koruma malzemeleri ile saklanması ve ilgili muameleler de dahil olmak üzere dikim malzemeleri ve dikim maliyetleri. Geçerli ağaççık ve ağaç türlerinin Kırsal Kalkınma Programında belirtilmesi gerekir.
 • Tarım-ormancılık sisteminin oluşturulması ile doğrudan bağlantılı diğer masraflar (örneğin kuruluş planının hazırlanması, toprak araştırması, toprak hazırlığı ve koruması v.b.).
 • Silvopastoral (otlak) sisteminin sulanması ve koruyucu özellikler (örneğin, sahadaki barakalar) uygundur.
 • Sulama ve kesim de dahil olmak üzere kurulum ile bağlantılı gerekli muameleler.
 • Biyotik veya abiyotik felaketin büyük çaplı bir başarısızlığa neden olması durumunda (ilk kuruluş yılı esnasında), yeniden dikim. Buna karşın, afetin gerçekleştiğinin kamu kuruluşları tarafından resmi olarak belirtildiği bir resmi tanıma belgesi gereklidir.
 • Orman ağacı türlerinin dikimi ile birlikte, eski meyve ağaçları gibi diğer ağaç türleri de dikilebilmektedir.

Bakım masrafları şunları ihtiva edebilmektedir:

 • Tarım-ormancılık sisteminin ağaçlandırılan hektar başına düşen yıllık primden azami beş yıl boyunca bakımının yapılması.
 • Tarım-ormancılık sistemi türlerine uyarlanan çeşitli destek biçimleri: örneğin, kurulan ağaç şeritleri veya bantları, otların ayıklanması, budamaya yönelik alan temelli destek veya diğer uygun birim maliyetler kullanılarak ödemelerin yapılması.
 • Koruyucu eylemler ve yatırımlar (çitler veya münferit koruma tüpleri, hayvanlara yönelik sulama yerlerinin kurulması veya bakımı v.b.).

Orman yangınları nedeniyle ormanda oluşacak hasarın önlenmesi

Genel kuruluş masrafları:

 • Ticari faaliyetlere yönelik boşaltma tesisleri haricinde orman patikaları, yolları, su tedarik noktaları gibi koruyucu altyapılar.
 • Yangın koruma şeritleri, temizlenen ve ağaç kesimi yapılan alanlar; örneğin, oyuntu erozyonu ve çığ kontrolü.
 • Otlayan hayvanlar da dahil olmak üzere yerel/küçük çaplı önleme faaliyetleri.

Spesifik yangın önleme masrafları:

 • Orman patikaları, yolları, su tedarik noktaları, yangın koruma şeritleri, temizlenen ve ağaç kesilen alanlar gibi koruyucu altyapının korunmasına ilişkin operasyonlar.
 • Tekrarlı bitki örtüsü kontrolü, bitki örtüsü yapısının temizlenmesi, seyreltilmesi ve çeşitlendirilmesi gibi koruyucu ormancılık uygulamaları (örneğin, bitki örtüsünün dikey ve yatay süreksizliklerinin çeşitlendirilmesi ve oluşturulması).
 • Otlayan hayvanların kullanımı: otlayan hayvanların kullanımı bitki örtüsünün ciddi bir yangın riski oluşturduğu, ancak hayvanların ilgili orman alanına yerleştirilmesi suretiyle bitki örtüsünün ortadan kaldırılması suretiyle bu riskin ortadan kaldırılabileceği ormanlık alanlarda yangın riskini azaltabilmektedir[4]. Hayvanların yangın riski bulunan alana aktarılması ile ilgili olarak tahakkuk eden ek masraflar karşılanmaktadır[5]. İlgili orman alanının orman koruma planına göre orta ile yüksek yangın riskine sahip orman olarak sınıflandırılması gerekir.

Orman yangınları nedeniyle hasar gören ormanların eski haline getirilmesi

 • Yangınlar veya haşereler, hastalıklar da dahil olmak üzere diğer doğal afetlerin yanı sıra felaketler ve iklim değişikliği ile ilgili olaylar nedeniyle zarar gören ormanların eski haline getirilmesine ilişkin masraflar.
 • Ormanların eski haline getirilmesine ilişkin masraf şu hususları (kapsamlı bir liste değildir) kapsayabilmektedir: hasar gören ormanların temizlenmesi ve bu ormanlarda yeniden dikim yapılması, hasar gören bitki örtüsüne yüksek çevresel çıkarlarla yeniden dikim yapılması (habitatın eski haline getirilmesi), hasar gören yatırımlar, koruyucu tesisler, mühendislik çalışmaları, tesisatlar, patikalar ve yangın gözlem noktalarının eski haline getirilmesi.

Orman eko-sistemlerinin dayanıklılığı ve çevresel değerinin geliştirilmesi

Uygun harcamalar şunları ihtiva edebilmektedir:

 • Yapısal değişiklikler, dikim, fidan dikimi, orman kenarı için kullanılan orman yayım malzemelerinin (tohumlar, fidanlar) maliyetleri ve depolama, ulaştırma ve işgücü masrafları da dahil olmak üzere ilgili bitki önleme masrafları. İlk yatırımların kaybedilmesinin engellenmesi için, beş yıla kadar olan yeniden dikim işleri de uygun olabilmektedir.
 • Ormanların çevresel veya kamu tesisi değerinin artırılması için yukarıda bahsedilen yatırımlara yönelik olarak kullanılan malzemeler ve/veya hizmetler, işgücü masrafları.
 • Yatırımın temel amacının çevresel çıkarların tür bileşiminin geliştirilmesi gibi ormanların ekolojik değerinin geliştirilmesi olması durumunda, seyreltme ve budama uygun olabilmektedir. Ayrıca, bu husus rekreasyonel çıkarlar açısından da geçerli olabilmektedir.
 • Ormanların yeniden oluşturulması (benzer ağaçlarla yeniden stoklama yapılması) bu açıdan uygun değildir. Buna karşın, amacın temel olarak ekolojik veya iklim değişikliği ile ilgili çıkarlarla ormanların yapısının değiştirilmesi olması durumunda, bu eylemler desteklenebilmektedir.
 • Genel bakım veya işletme masrafları bu tedbirde desteklenmemektedir.

 

9. Seçim ölçütleri

 • Toprak ve su koruma gibi koruma amaçlarıyla gerçekleştirilen ağaçlandırmaya öncelik verilmesi gerekir.
 • Ağaçlandırmada, özel arazi sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Yalnızca özel arazi sahiplerinin bu faaliyete sınırlı ilgi gösterdiği durumlarda, Devlet arazisi yöneticilerine destek sağlanması gerekir.
 • Alan ve planlanan türlerin ulusal veya bölgesel ağaçlandırma planı veya diğer eşdeğer belgelere (peyzaj yönetim planı, havza yönetim planı, iklim uyum stratejisi, biyo-çeşitlilik stratejisi v.b.) uygun olması durumunda, ağaçlandırma başvurusu daha üst sıralarda değerlendirilebilmektedir.
 • Orman eko-sistemlerinin dayanıklılığı ve çevresel değerinin geliştirilmesine ilişkin destek açısından bakıldığında, uygun projenin orman yangınları ve diğer doğal ve biyotik tehlikelerin önlenmesi ile ilgili orman koruma planı ve ilişkili uygun düzeydeki stratejiler, programlar ve planlara uygun olması tavsiye edilmektedir. Ağaçlandırılmış alanlar ve türlerin seçimine özen gösterilmesi gerekmektedir.
 • Tarım-ormancılıkta, erozyon/çöl kontrolü, hayvan refahı ve biyo-güvenlik eylemleri (otlak arazilerinin orman şeritleri ile ayrılması) veya polen taşıyıcıların desteklenmesi gibi yüksek kamu yararının bulunduğu çok işlevli sistemlerin geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.

 

10. Destek yoğunluğu ve AB katkısı oranı

 • Kamu harcaması %100’e kadar olmaktadır.
 • AB katkısı kamu harcamasının %85’ine tekabül etmektedir.
 • Bakım masrafları programda önerilen metodolojiye dayalı olarak hesaplanacaktır.
 • Ağaçlandırılan hektar veya kurulan tarım-ormancılık sistemlerine ilişkin ödemelerin programlarda belirlenmesi gerekmektedir.

 

11. Gösterge bütçe

Şablon Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacaktır.

 

12. Programa konulacak göstergeler ve hedefler

 • Ağaçlandırılan alan (ha);
 • Kurulan tarım-ormancılık sistemlerinin alanı (ha);
 • Orman eko-sistemlerinin dayanıklılığı ve çevresel değerinin geliştirilmesi için destekten faydalanan ormanların alanı (ha).

 

13. İdari prosedür

Ağaçlandırma başvurusunda bir ağaçlandırma planı hazırlanması gerekir. Kontrollerde parsellerin belirlenmesine ilişkin veritabanları ile çapraz kontrollere yer verilmesi gerekir.

Faydalanıcı ülkelerin standart masraflar veya ek masraflara dayalı olarak verilen desteğe ilişkin hesaplamaların yeterli olmasını ve adil, hakkaniyetli ve doğrulanabilir bir hesaplamaya dayalı olarak önceden oluşturulmasını sağlaması gerekir. Bu amaçla, programın uygulanmasından sorumlu makamlardan işlevsel olarak bağımsız olan ve uygun uzmanlığı bünyesinde barındıran bir organın hesaplamaları gerçekleştirmesi veya hesaplamaların yeterliliği ve doğruluğunu teyit eden bir belge sağlaması gerekir. Söz konusu belgeye kırsal kalkınma programında yer verilmesi gerekir.

Faydalanıcı ülkelerin uygulamak istedikleri bütün kırsal kalkınma tedbirlerinin doğrulanabilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlaması gerekir.

Desteğin azaltılması veya iadesi

 • Aşağıdaki durumların gerçekleştirilmesi halinde, desteğin yetkisiz şekilde kullanıldığı değerlendirilecek ve orman parselinin uygunluğu ortadan kalkacaktır:
 • faydalanıcının hatası ile ağaçlandırmanın başarısız olması;
 • faydalanıcının desteği onaylanan amaçtan başka bir amaçla kullanması;
 • tamamlandıktan sonra, faydalanıcının asıl destek amacını değiştirmesi;
 • belirli bir orman ile alakalı olarak, faydalanıcının ormancılık makamını bilgilendirmeden orman planında planlanmayan bir değişiklik yapması veya makamın bir uyarısına rağmen, değişikliğin ormancılık makamına sunulan değişiklikten farklı olması;
 • faydalanıcının ağaçlandırma alanı veya bir bölümünü destek döneminde izinsiz olarak başka bir amaca yönelik olarak kullanması.
 • Bakım desteğine ilişkin koşullara uyulmaması halinde, belirli bir orman parseline ilişkin bakım desteği ödemesi yapılmaz.
 • Tür karışımının plana göre dikilmemesi halinde, orman parselinin desteğe uygunluğu ortadan kalkacak ve söz konusu ana kadar talep edilen bakım desteği faizi ile birlikte geri ödenecektir.
 • Destek koşullarının faydalanıcının büyük ihmalkarlığı veya kasıtlı eylemleri nedeniyle destek süresi boyunca yerine getirilmemesi durumunda, faydalanıcı:
 • desteğin yetkisiz kullanımı açısından geçerlilik taşıyan kurallar çerçevesinde bu düzenlemeye dayalı olarak halihazırda talep ettiği desteği geri ödeyecektir ve
 • Ek bir dönem için destek alamayacaktır.

 

Masrafların hesaplanması

Masraflara ilişkin hesaplamanın programda sağlanması gerekir.

Masraflara ilişkin hesaplamanın, bölgesel ve ekolojik farklılıklar dikkate alınarak, çeşitli faydalanıcı gruplarına sorular yöneltilmesi suretiyle ve orman meşceresi türleri ve doğal varlıklara göre ulusal veya bölgesel ormancılık makamının bölgesel organları tarafından ulus genelinde gerçekleştirilen bir veri toplama çalışmasına dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Veri işleme esnasında, ortalama masrafların hesaplanması gerekir. Veri toplama ve kendi araştırma sonuçlarına dayalı olarak, masraflara ilişkin hesaplama bağımsız bir organ (örneğin, bir orman araştırma enstitüsü veya üniversite) tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ağaçlandırma veya yeniden ağaçlandırma masrafları fiziksel ağaçlandırma masrafları, fiili dikim masrafları ve diğer doğrudan masrafları (örneğin, toprak hazırlama ve bitki koruma) kapsayabilmektedir.

Yukarıda açıklanan metodolojinin kullanılması suretiyle, ilk taksit ve hedef stokların bakımına ilişkin ulus veya bölge genelindeki harcama değerleri oluşturulabilmektedir.

Bir sonraki adım katkı yoğunluğunun belirlenmesi olabilmektedir. Ulusal ormancılık potansiyeli ve uygun bir hedef stok yapısının oluşturulması amacı ile uzun vadeli orman kullanımının tercih edilmesine dayalı ormancılık stratejik eğilimleri çerçevesinde, hedef stoklar farklı katkı yoğunlukları ile birlikte öncelik kategorileri halinde sınıflandırılabilmektedir. Örneğin, daha yüksek ekolojik değerlere sahip tercih edilen ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırma çalışması daha yüksek yoğunluk alabilmektedir (örneğin, çeşitli meşe ve kayın ormanları için %100 ve kavaklar ile çamlar gibi daha kısa yaşam döngüleri bulunan diğer türler için daha düşük yoğunluk).

Ağaçlandırılacak alanlar açısından bakıldığında, örneğin 10o‘den küçük ve büyük eğime sahip alanlar arasında bir fark bulunması nedeniyle, katkılarla ilgili daha büyük farklılıklar meydana gelebilmektedir (bu değer bölgesel duruma göre belirlenebilmektedir). Ulusal orman idaresi veya araştırma organları tarafından toplanan veriler maliyetlerin on dereceden fazla eğimli arazilerde ortalama olarak daha yüksek olduğunu gösterebilmektedir, çünkü daha yüksek eğimli arazilerden makine kullanımı sınırlıdır.

Su erişim noktaları ve diğer altyapı unsurlarına (yollar, patikalar) ilişkin yatırımlar açısından bakıldığında, faturalar maliyetlerin temelini oluşturmaktadır. İlgili bakım işleri (örneğin, orman yangın şeridi alanlarının bakımı) açısından bakıldığında, hesaplama yöntemi ağaçlandırma bakımının hesaplama yöntemi ile aynı olabilmektedir.  Maliyet türünün iş mahiyetine uyarlanması gerekmektedir (örneğin, alan veya doğrulama sağlayan diğer uygun birim maliyetler halinde ifade edilmektedir).

Hesaplamalar için kullanılan bilgi kaynaklarının da hesaplamanın parçası olarak sağlanması gerekir. Uzman tahminleri açısından bakıldığında, değerler ancak tarım ve ormancılıktan sorumlu organ tarafından doğrulanmasının ardından kabul edilebilmektedir.

 

14. Tedbirin coğrafi kapsamı

 

Ağaçlandırmanın coğrafi kapsamı, Ulusal Orman Programlarının parçası olarak, ulusal ağaçlandırma programı veya tavsiye belgenin kullanımı vasıtasıyla sınırlı olabilmektedir. Bu ulusal ağaçlandırma programları veya tavsiye belgelerinde ülkenin hangi bölümlerinde yeni ormanların kurulmasının bir öncelik teşkil edeceğinin belirtilmesi gerekir.

Orman yangın önleme ve ormanların eski haline getirilmesine ilişkin faaliyetlerin coğrafi kapsamı orta veya yüksek yangın riski olduğu nitelendirilen alanlarla sınırlı olacaktır.

 

 

[1] Üye Devletlerde, 2014’ten itibaren, LEADER yerel düzeyde vatandaşların sosyal, çevresel ve ekonomik zorluklara çözümler getirme sürecine müdahil edilmesine ilişkin bir araç olan, Topluluğu kapsayan bir yerel kalkınma politikası (CLLD) yaklaşımının bir parçası olacaktır.

[2] Bir eğitim projesinin bir alandaki bir veya daha fazla sayıda eğitim kursu veya farklı alanlardaki eğitim kurslarının bir kombinasyonu olarak tanımlanması gerekir.

[3] http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/

[4] Bazı durumlarda, otlayan hayvanlar, bazı yangın riskli alanlarda makinelere erişimin her zaman kolay olmaması sebebiyle, tek seçenektir.

[5] Hayvanların satın alınması veya diğer masraflar karşılanamaz. Ödemenin otlayan hayvanların ormanlık alana aktarılması/taşınması hususunda tahakkuk eden gerçek ek maliyetler ve bu hayvanların yangın riskinin bulunduğu mevsimden önce/bu mevsim esnasında söz konusu alanda tutulması ile ilgili masraflara dayalı olarak hesaplanması gerekir.

Sayfa Başına Git