Tel: +90 322 459 3174 Fax: +90 322 459 3170 | Mail: info@ozlenkaya.com.tr

Özlen KAYA Danışmanlık

Marka Tescili

Bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete "MARKA" denir. Markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır.
Marka oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
Kolay okunabilmeli ve okunuşu kulağa hoş gelmeli,
Tüketicinin hafızasında kalmaya uygun olmalı,
Ayırt edici özelliği bulunmalı; kolayca taklit edilmemeli,
İhracat yapılacaksa, ilgili ülkelerin dilinde olumsuz bir anlamı bulunmamalı.
Markayı kullanmaya başlamadan önce markanın başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda uzman kişiler tarafından "MARKA SORGULAMA" yapılmalı, tescil imkanı var ise markayı kullanmaya başlamadan önce "MARKA TESCİL" için başvuru yapılmalıdır.
Tüketicilerin güvenilir markalara bağlılığından kar elde etmek isteyen taklitçi kişi veya kuruluşların haksız rekabetini önlemenin ilk adımı "MARKA TESCİL" ile mümkündür.

Patent

Buluş sahibi buluşunu gerçekleştirmek için emek, zaman ve para harcamaktadır. Buluşun kullanımına sunulmasıyla, buluş sahibi buluşunu toplumla paylaşmak zorunda kalmaktadır.
Patent, buluş sahibine belirli bir süre için üçüncü kişilerin müdahalesi olmadan işletme (kullanma, üretme, satma gibi) hakkını vermektedir.
Patent; buluşçunun emeğine, parasına ve harcadığı zamana ödül olarak verilir. Patent/faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patentin sahibini buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.
Buluşların patentle korunması sadece patent sahibine fayda sağlayan bir olgu değildir. Aksine patent sistemi, ülkesel boyutta ve hatta uluslararası alanda önemli işlevlere sahiptir. Buluşların patentle korunması, buluş sahibini ödüllendirmenin yanı sıra, zihin ürünlerinin toplum bireylerince tanınabilmesini sağlayarak toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunmaktadır.
Patent ayrıca, önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır; etkin bir patent sistemi, entelektüel, teknik ve mucit yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da, yapılan buluşları sanayide uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmektedir.
Ülkeler aldıkları patent sayılarına göre sıralandıklarında; gelişmiş ülkeler sıralaması oluşmaktadır. İlk sıralarda ABD, Japonya, Almanya bulunmakta, maalesef Türkiye ilk 20 içerisine bile girememektedir. Ancak son yıllardaki başvuru sayılarındaki artış, ülkemizde bu konudaki gelişmelerin habercisi olması bakımdan önemli bir göstergedir.

Faydalı Model

Buluş sahibi buluşunu gerçekleştirmek için emek, zaman ve para harcamaktadır. Buluşun kullanımına sunulmasıyla, buluş sahibi buluşunu toplumla paylaşmak zorunda kalmaktadır.
Faydalı Model, buluş sahibine belirli bir süre için üçüncü kişilerin müdahalesi olmadan işletme (kullanma, üretme, satma gibi) hakkını vermektedir.
Faydalı Model; buluşçunun emeğine, parasına ve harcadığı zamana ödül olarak verilir. Patent/faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patentin sahibini buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.
Buluşların patentle korunması sadece patent sahibine fayda sağlayan bir olgu değildir. Aksine patent sistemi, ülkesel boyutta ve hatta uluslararası alanda önemli işlevlere sahiptir. Buluşların patentle korunması, buluş sahibini ödüllendirmenin yanı sıra, zihin ürünlerinin toplum bireylerince tanınabilmesini sağlayarak toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunmaktadır.
Patent ayrıca, önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır; etkin bir patent sistemi, entelektüel, teknik ve mucit yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da, yapılan buluşları sanayide uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmektedir.
Ülkeler aldıkları patent sayılarına göre sıralandıklarında; gelişmiş ülkeler sıralaması oluşmaktadır. İlk sıralarda ABD, Japonya, Almanya bulunmakta, maalesef Türkiye ilk 20 içerisine bile girememektedir. Ancak son yıllardaki başvuru sayılarındaki artış, ülkemizde bu konudaki gelişmelerin habercisi olması bakımdan önemli bir göstergedir.

Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım : Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.
Tasarım tesciliyle sağlanan tasarıma konu olan tasarımın görüntüsünün tescilidir.Çoğu zaman patent tesciliyle karıştırılmaktadır.Patent tescilinde ortada fonksiyonu olan bir buluş vardır.Tasarım tescilinde ise cismin görüntüsü şekli v.b. özellikleri tescil edilmektedir.
Tasarım tescili ile tasarımın 3. Şahıslar tarafından haksız kullanımına karşı engelleyici tekel hakkı sağlanmış olur.
Tasarım tescili yapılacak tasarımın yenilik arz etmesi lazımdır.Yenilikden kasıt tüm dünyada kamuya sunulalı bir seneyi aşmamış olması gerekmektedir.
Tasarım tescili 5 sene geçerli olup 5 er senelik uzatmalar yapılarak en fazla 25 sene koruma sağlanmış olur.
Tasarım tescili süreci yaklaşık 8 ay sürer.
Endüstriyel tasarım tescilinde başvuru sahibi gerçek yada tüzel kişiler olabileceği gibi birden fazla başvuru sahibide olabilir.
Tasarım başvurusu tarafımızdan aynı gün online olarak yapılmaktadır.Başvuru yapıldığı tarihden itibaren tasarım koruma altına alınmış olur.
Enstitü tarafından bir ay içersinde başvurunun alındığına dair başvuru alındı yazısı gelir.
Bundan sonra tasarım şekli yönden incelenir.Tasarım başvurusunun gerekli koşulları sağladığına karar verilirse tasarım tescil edilmiş olur.Endüstriyel tasarım tescili endüstriyel tasarım bülteninde yayınlanarak ilan edilir.6 ay süren yayın sürecinden sonra tescil belgesi düzenlenir.Yayın süresi boyunca tasarım tesciline karşı 3. kişiler itirazda bulunabilirler.
Bu yüzden gerek kendi tasarımları yönünden gerekse rakip firmaların tasarımları açısından firmaların tasarım bülten takibi yaptırmalarında fayda vardır.
Endüstriyel tasarım tescili ülkeseldir.Yani sadece tescil edildiği ülkede geçerlidir.Eğer diğer ülkeler içinde tasarımın korunması isteniyorsa yurtdışı tasarım tescili için başvuruda bulunulması gerekir.
Endüstriyel tasarım tescili için gerekli evraklar
Tasarım(lar)ın resimleri
Tasarım başvuru sahibinin ve tasarımcının bilgileri
Vekaletname


ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA 554 SAYILI KKH YE GÖRE
Hukuki Haklar
Tasarım hakkı sahibine iki yönlü korunma hakkı verir. Bunlardan birinci tasarım hakkının sahibine kullanma hakkı vermesi, ikincisi ise tasarımın başkası tarafından izinsiz kullanılmasını menetmek hakkını tasarım sahibine vermesidir. Tasarım hakkının korunması, hukuk davaları ve/veya ceza davalarına konu olabilir.

A) Hukuk Davaları

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, aşağıdaki taleplerde bulunabilir (KHK m. 49):
Tecavüzün önlenme davası
Tecavüzün durdurulma davası
Tecavüzün giderilme davası
Tecavüzün tespiti davası
Tazminat davaları
Maddi tazminat davası
Manevi tazminat davası
İtibar tazminat davası
El koyma
Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
Şekil değiştirme ve imha
Mahkeme kararının ilgililere tebliği
Kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı
İhtiyati tedbirler

B) Ceza Davaları

Tasarım hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak (katılma) ayırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır (KHK m.48/A). 22.06.2004 tarih 5194 sayılı kanunun KHK md. 48/A da yapmış olduğu değişiklik ile müeyyideler ağırlaştırılmıştır.
Tasarımdan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir:
Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
Yirmiyedibin TL'den, kırkaltıbin TL'ye kadar para cezası,
İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmesi.
Sayfa Başına Git