TAMİM NO:6912 (*)

Bilindiği üzere 645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bu kapsamda özel ağaçlandırma çalışmalarına ait iş ve işlemlerin sekteye uğramadan daha sağlıklı yürütülebilmesi için Genel Müdürlüğümüzün yeni yapılanmasına uygun olarak Ağaçlandırma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve 23/08/2012 tarih ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu bağlamda Ağaçlandırma Yönetmeliği’ndeki bazı maddelere açıklık getirilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması gayesiyle Özel Ağaçlandırma Tamimi yeniden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 1-Bu tamimde yer alan;
Bakanlık : Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
Başvuru bedeli : Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya başvurularında her bir müracaat için her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlük tarafından belirlenen bedeli,
Bölge müdürlüğü : Orman Bölge Müdürlüğünü,
Endüstriyel ağaçlandırma: Hızlı gelişen odun ve odun dışı orman ürünü veren kısa süre sonunda yüksek miktarda odun hammaddesi ve/veya meyve üretimini gaye edinen ticari ağaçlandırmaları,
Fidanlık müdürlüğü : Orman Fidanlık Müdürlüğünü,
Fidanlık şefliği : Orman Fidanlık Şefliğini,
Genel müdürlük : Orman Genel Müdürlüğünü,
Hazine arazisi : Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları,
İdarece kabul edilebilir mazeret: Ağaçlandırma Yönetmeliğinde tanımlanan mücbir sebepler ve orman idaresine ait kararları,
İşletme müdürlüğü : Orman İşletme Müdürlüğünü,
İşletme şefliği : Orman İşletme Şefliğini,
Orman idaresi : Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatını, Özel orman fidanlığı: Genel Müdürlükten izin almak suretiyle ağaç, ağaçcık ve
orman florasına ait tohum ve fidanları üretmek gayesiyle, gerçek veya tüzel kişilerce kredili veya kredisiz kurulan fidanlıkları,
Uygulama projesi: Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Orman Fidanlık projelerini, ifade eder.

Özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar
MADDE 2- Orman, Hazine ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilecek sahalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Devlet Ormanlarında:
– Orman kadastrosu yapılmamış alanlarda;
– Amenajman planında, bozuk orman alanı olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,
– Amenajman planında, orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,
– Orman kadastrosu yapılan alanlarda;
– Kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

b) Hazine Arazilerinde:
– Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler,
– Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler,

c) Sahipli Arazilerde:
– Tapu senedi olan taşınmazlar.

Özel ağaçlandırma yapılamayacak sahalar
MADDE 3- Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemeyecek sahalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Devlet Ormanlarında;
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar, Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları,
Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, Yaban hayatı geliştirme sahaları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler,2872 sayılı Çevre Kanunu‘na göre “özel çevre koruma bölgesi” olarak ilan edilen yerler,
Maden ruhsatı kapsamında Bakanlıkça muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş alanlar,
Otlatma planı ile ayrılan sahalar,
Kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları,
Yürürlükteki amenajman planı dönemi içerisinde madencilik faaliyeti sonucu doğal yapısı bozulmuş sahalar, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,
Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar Verimli makilik (mak-3) vasfında olan yerler,
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 23 ve 24 ncü maddeleri gereği muhafaza ormanı olarak ayrılmış yerler,
Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,
Dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet problemi sebebiyle davaya konu olan yerler,

-Dört tarafı verimli orman ile çevrili ve mevcut taşıt yolu bağlantısı bulunmayan, 15
hektardan küçük bozuk orman alanları ve orman içi açıklıklar,
-Bakanlıkça 6831 sayılı Orman Kanunu‘nun 16 ve 17 inci maddeleri kapsamında izin verilmiş yerler,
-Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerince yapılan uygulama imar planları içerisinde kalan alanlar,
– Belde ve köylerin toplu yerleşik alan sınırından veya gelişim planları sınırından itibaren 500 metrelik mesafe içerisinde kalan alanlar,
-Genel Müdürlüğümüzce projesi tanzim edilmiş olan ve yılı içerisinde tesis programına alınmış sahalar,
-0,5 hektardan küçük sahalar.

b) Hazine Arazilerinde;
-Milli Emlak Genel Tebliği’nin (Sıra No:300) “XVIII. Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri” bölümünün “c) Ağaçlandırma İşlemleri” başlıklı alt bölümünde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolu izni verilmeyecek alan olarak belirtilen taşınmazlar.
c) Sahipli Arazilerde;
-Tapu senedi olmayan yerler,
-Üzerinde ipotek veya haciz bulunan taşınmazlar,
-0,5 hektardan küçük sahalar.

Özel ağaçlandırma yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler

MADDE 4 – Orman, Hazine ve sahipli arazilerde;
-Köy tüzel kişilikleri,
-Belediyeler,
-Kamu kurum ve kuruluşları,
-Her türlü tüzel kişiliği olan; dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, köye hizmet götürme birlikleri, kooperatifler, ticari şirketler vb.
-Gerçek kişiler,
-5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 nci maddesine göre izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkarılanlar ile bunların kurmuş oldukları tüzel kişilikler,
özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapabilirler.
Ancak; yabancı uyruklu olanlar ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 nci maddesi kapsamı dışında vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler ve bunların kurmuş oldukları veya ortağı oldukları tüzel kişilikler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapamazlar.
Ayrıca, Devlet ormanlarında Bakanlığımız personeline ve bunların birinci derece yakınlarına (eş,çocuk,anne ve baba) özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya gayesiyle saha izni verilmez.

Devlet ormanlarında yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihyaya konu sahaların tespiti
MADDE 5 - Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya gayesi ile ilan edilecek sahalar bölge müdürlüğünce oluşturulacak komisyonlar tarafından tespit edilir. Komisyonlar başkan ve iki teknik eleman olmak üzere asgari üç kişiden oluşur. Komisyonlarda ilgili işletme şefi veya ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi mutlaka olmalıdır.
Sahalar bu tamimin 2 inci ve 3 üncü maddelerine uygun olarak; idari, hukuki ve teknik yönden incelenir ve öncelikli olarak makineli çalışmaya uygun (paletli traktör, ekskavatör

vb.), mülkiyet problemlerinin olmadığı, en küçük parçası 0,5 hektar, en büyük parçası da 50,0 hektar olacak şekilde belirlenmelidir. Belirlenen bu sahalar;
a) Gerçek ve tüzel kişilere özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya gayesi ile izin verilebilecek alanlar,
b) Orman idaresi tarafından köy tüzel kişilikleri adına ağaçlandırma, erozyon kontrolü veya imar-ihya yapılacak alanlar,
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli gayelerle kullanılmakta iken kesinleşen orman kadastrosu veya mahkeme kararı ile orman sayılan yerler içerisinde kalan özel ağaçlandırmaya konu alanlar,
olmak üzere tefrik edilir.

Devlet ormanlarında ilan, müracaat, kura, hak sahipliliğinin tespiti ve sona ermesi
MADDE 6- Tefrik edilen bu sahalardan gerçek ve tüzel kişilere özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya yapmaları gayesiyle ayrılan alanlar, Ocak-Şubat-Mart ve Eylül-Ekim-Kasım ayları içerisinde ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde bölge müdürlüklerince orman idaresine ait internet sitelerinden otuz gün süreyle ilan edilir. (EK:1) Ayrıca ilan edilen bu sahalardan köy ve belde mülki hudutları içerisinde kalan alanlar, internetten yapılan ilanlarla aynı anda, işletme müdürlüklerince ilgili köy ve beldenin uygun yerlerine asılmak suretiyle askı ilanı şeklinde de duyurulur. İnternet ve askı ilanlarında müracaatların başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. İşletme müdürlüklerince ilan tutanağı düzenlenir.(EK:2 a/b)
Müracaatlar; ilanda belirtilen müracaat süresi içerisinde, ilan edilen sahanın işletme müdürlüğü, şefliği, serisi, bölme ve parça no’ları, alanı, belde/köyü ve mevkii belirtilerek ilgili işletme müdürlüğüne yapılır.
İlan edilen sahalara gerçek ve tüzel kişiler tarafından bölünerek müracaatta bulunulamaz. Ancak, orman idaresi tarafından teknik, hukuki ve idari sebeplerden dolayı bölünebilir veya ilandan geri çekilebilir.
İşletme müdürlüğünce ilan süresi içerisinde yapılan müracaatlar bölge müdürlüğüne bildirilir ve özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon kurulması teklif edilir. Bölge müdürlüğünce, bölge müdür yardımcısı başkanlığında ilgili işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısı, işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve kadastro ve mülkiyet şefinden oluşacak en az 3 kişilik değerlendirme komisyonu kurulur.
İlan edilen sahalara; ilan süresi içerisinde tek bir müracaatın olması halinde müracaatçı, birden fazla müracaatın olması halinde ise kura sonucu belirlenen gerçek veya tüzel kişi hak sahibi olur.
Kura çekilişi, değerlendirme komisyonu tarafından aynı sahaya birden fazla müracaatın yapılması halinde ilanın bitiş tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde, işletme müdürlüğü bazında yapılır. İşletme müdürlüğünce kura çekilişinin yeri, tarihi ve saati, yatırılması gerekli olan başvuru bedeli ile başvuru bedelinin yatırılacağı tarih ve saat müracaatçılara yazılı olarak bildirilir.(EK:3) Ayrıca ilgili köy muhtarlıklarına ve belde belediye başkanlıklarına da tüzel kişilikleri adına müracaat edilip-edilmediğine bakılmaksızın yapılacak kura çekilişinde hazır bulunmaları hususu yazılı olarak bildirilir. İlgili köy muhtarı ve belde belediye başkanının kura çekilişine katılmaması halinde, bu husus komisyon tarafından yazılı olarak tutanağa bağlanır. Bu durum kura çekilişine engel teşkil etmez.
Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için ilgili işletme müdürlüğü veznesine başvuru bedelini yatırmaları ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noterden onaylı özel yetki belgesine sahip temsilcilerinin bulunmaları zorunludur.
Kura çekilişi, her müracaat sahası için ayrı ayrı olmak üzere değerlendirme komisyonu marifetiyle başvuru bedelini yatıran müracaatçıların, ilgili köy muhtarları ve belde belediye başkanlarının hazır bulunduğu ortamda yapılır. Kura, komisyon üyelerinden birisi tarafından, katılımcıların huzurunda, müracaatçıların isimlerinin torbadan çekilmesi suretiyle yapılır. Kura sonucu ilk çekilen müracaatçıdan başlamak üzere ilk üç kişinin yer aldığı hak sahipliliği sıralama tutanağı düzenlenir. İlk sırada yer alan kişi hak sahibi olarak belirlenir ve tamim ekindeki hak sahipliği tutanağı (EK:4) tanzim edilir.
Başvuru bedeli, köy ve belde belediye tüzel kişilikleri de dahil olmak üzere kuraya katılacak tüm müracaatçılardan alınır. Başvuru bedelleri her yıl ocak ayı içerisinde Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Hak sahipliği sıralama tutanağında yer almayan müracaatçıların başvuru bedelleri kura çekilişinden sonra iade edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında yer alan müracaatçıların başvuru bedelleri saha izni verildikten sonra, saha izni verilen izin sahibinin başvuru bedeli ise izin süresi sonunda faizsiz olarak iade edilir. Bu süre zarfında saha izninden vazgeçilmesi halinde başvuru bedeli orman idaresine gelir kaydedilir.

Devlet ormanlarında projelendirme, saha izni ve saha teslimi.
MADDE 7- İşletme müdürlüğü tarafından hak sahibinden izin raporunun düzenlenmesi için özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya ya konu edilen sahanın koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) ile saha izni için gerekli diğer belgeler (EK:5) istenir. Koordinat özet çizelgeleri ormancılık büroları tarafından tanzim edilir. İstenen belgelerin en geç 30 gün içinde işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde hak sahipliği ortadan kalkar.
Bu durumda hak sahipliliği sıralama tutanağındaki bir sonraki müracaatçıya, ilgili belgeleri işletme müdürlüğüne 30 gün içerisinde teslim etmesi için yazılı tebligatta bulunulur. İkinci hak sahibinin de gerekli belgeleri zamanında sunmadığı veya hakkından vazgeçmesi durumunda, hak sahipliliği sıralama tutanağındaki üçüncü sıradaki müracaatçıya tebligat yapılır. Şayet üçüncü sıradaki müracaatçı da hakkından vazgeçer veya istenen belgeleri 30 gün içerisinde işletme müdürlüğüne teslim etmez ise söz konusu saha bir sonraki ilan dönemine bırakılabilir.
İstenen belgeler işletme müdürlüğüne teslim edildikten sonra değerlendirme komisyonu tarafından izin raporu (EK:6) tanzim edilir. İzin raporu uygun görülmesi halinde bölge müdürü tarafından onaylanır.
Onaylanan izin raporu uygulama projesinin tanzim ettirilmesi için işletme müdürlüğüne gönderilir.
Ancak saha izin yetkisi Bakanlıkta olan illerde, bölge müdürlüklerince onaylanan izin raporu ve ekleri uygun görüş alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Yapılan inceleme neticesinde uygun görüş verilen izin raporları uygulama projesinin tanzimi için bölge müdürlüğüne gönderilir.
İşletme müdürlüğü, hak sahibine izin raporuna uygun olarak en geç 90 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun (EK:7/a-b-c-d) uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek idareye teslimi için yazılı tebligatta bulunur. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde izin raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağındaki bir sonraki müracaatçıya yazılı tebligat yapılarak özel ağaçlandırma talebinin olması halinde 15 gün içinde işletme müdürlüğüne müracaat etmesi istenir.
İşletme müdürlüğü, hak sahibinin uygulama projesini tesliminden itibaren en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir.

Yetki devri ile saha izin yetkisi verilen bölge müdürlüklerinde, bölge müdürü tarafından uygun görülen uygulama projesi onaylanarak saha izni verilir.(EK:8)
Saha izin yetkisi olmayan bölge müdürlüklerinde ise uygulama projesi bölge müdürü tarafından onaylandıktan sonra sadece izin raporu ve ekleri, saha izni için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde saha izni verilir.(EK:9) İzin oluru bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bölge müdürlüğünce saha izin oluru, onaylı uygulama projesi ile birlikte işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ edilerek tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde noter onaylı taahhüt senedinin verilmesi istenir(EK:10/a). Taahhüt senedinin verilmesine müteakip saha, üzerinde boşaltılması gereken orman emvali yok ise 15 gün içinde, boşaltılması gereken orman emvali var ise 60 gün içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce boşaltılarak saha teslimi yapılır ve saha teslim tutanağı (EK:11) düzenlenir. Saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe başlanması istenir. İşe başlandıktan sonra işe başlama tutanağı (EK:12) düzenlenir.
Verilen süre içerisinde idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde taahhüt senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya işe başlanılmadan vazgeçilmesi halinde saha izinleri ve uygulama projeleri iptal edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında belirlenen bir sonraki müracaatçıya 15 gün içerisinde o yıl için belirlenen başvuru bedelini ilgili işletme müdürlüğüne yatırarak müracaatta bulunması halinde saha izni verileceğine dair tebligatda bulunulur.
İşe başlandıktan sonra hak sahipliliği tutanağındaki ikinci ve üçüncü sıradaki gerçek veya tüzel kişiliklerin hakları ortadan kalkar.
İşe başlandıktan sonra yapılan izin iptallerinde, izni iptal edilen sahalar sonraki dönemlerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilir.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılmakta iken orman sayılan yerler içerisinde kalan sahalarda müracaat, saha izni ve projelendirme
MADDE 8- İlçe, belde ve köy mülki hudutları dahilinde çeşitli gayelerle kullanılmakta iken kesinleşen orman kadastrosu neticesinde veya mahkeme kararı ile orman sayılan yerler içerisinde kalan sahalarda, orman-halk ilişkilerinin bozulmaması için önceden kullanan gerçek veya tüzel kişilere özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya gayesi ile izin verilebilir.
Bu tür sahalar ilana konu edilmez ve buralarda Devlet ormanları için geçerli olan 0,5 hektarlık alt sınır aranmaz.
Bu sahaların özel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilebilmesi için amenajman planında ve aktüelde verimli orman niteliğindeki yerlerden olmaması gerekir.
Gerçek veya tüzel kişiler, bu tip sahalardaki izin talepleri için, iznini istediği sahanın üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile önceden kullanıcısı olduğunu gösterir belge (taşınmazın tapu senedi, 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları, tasdikli irade suretleri ile fermanlar, muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri, kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazine-i Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri, tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları, mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, evkâf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları) ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.
Önceden kullanıcısı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edemeyenlerin müracaatları değerlendirilmez. Kanuni mirasçıların yapacakları müracaatlarda, veraset ilamında belirtilen mirasçılardan noter onaylı muvafakatname istenir.
Bölge müdürlüğünce izin raporunun düzenlenmesi için, bölge müdürü veya yardımcısı başkanlığında, ağaçlandırma/ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürü, ilgili işletme müdürü, ilgili işletme şefinden oluşan komisyon kurularak müracaat dilekçesi ve ekleri işletme müdürlüğüne gönderilir.

Komisyon tarafından müracaatlar değerlendirilirken;
a) Kesinleşmiş mahkeme kararı olan müracaatlarda; mahkeme kararında söz konusu sahanın kullanıcısı olarak adı geçen davalı ya da davacı gerçek veya tüzel kişiliğe saha izni verilir. Davası devam eden müracaatlarda ise davanın neticelenmesi beklenir ve bu durum ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.
b) Davaya konu olmayan sahalar için yapılan müracaatlarda; komisyon tarafından öncelikle orman kadastro çalışmalarında bulunan ilgili köy veya belediye tüzel kişiliğini temsil eden üye veya bilirkişi, yoksa ilgili köy muhtarı veya belediye tüzel kişiliğinin temsilcileri ve mahallin özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahalli adlarını bilen kişilerin beyanına ve kadastro tutanaklarına göre karar verilerek hak sahipliği tutanağı düzenlenir.
İşletme müdürlüğünce hak sahibinden, izin raporunun düzenlenmesi için özel ağaçlandırmaya konu edilen sahanın koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) ile saha izni için gerekli diğer belgeler (EK:5) istenir. Koordinat özet çizelgeleri ormancılık büroları tarafından tanzim edilir. İstenen belgelerin en geç otuz gün içinde işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
İstenen belgeler işletme müdürlüğüne teslim edildikten sonra bu maddede belirtilen komisyon tarafından izin raporu tanzim edilir. (EK: 13) İzin raporu bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde onaylanır. İzin raporu ve ekleri saha izni için Genel Müdürlüğe gönderilir.
Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde saha izni verilir ve izin oluru bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bölge müdürlüğünce saha izin oluru işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğü tarafından saha izninin verildiğini müracaatçıya yazılı olarak bildirilir ve müracaatçıdan saha iznine uygun olarak en geç 90 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimi istenir.
Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü saha izninin iptalini ister. Saha izin iptali Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir.
İşletme müdürlüğü, hak sahibinin uygulama projesini tesliminden itibaren en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bölge müdürü tarafından uygulama projesi onaylandıktan sonra işletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ edilerek tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde noter onaylı taahhüt senedinin(EK:10/a) verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip saha, üzerinde boşaltılması gereken orman emvali yok ise 15 gün içinde, boşaltılması gereken orman emvali var ise 60 gün içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce boşaltılarak teslimi yapılır ve saha teslim tutanağı (EK:11) düzenlenir. Saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe başlanması istenir. İşe başlandıktan sonra işe başlama tutanağı (EK:12) düzenlenir.
Verilen süre içerisinde idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde taahhüt senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde saha izni ve uygulama projesi iptal edilir.
Hazine arazilerinde müracaat, projelendirme ve saha teslimi

MADDE 9 – Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde; sahanın ada ve parsel numarası belirtilerek,
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde ise talep edilecek sahaya ait kroki veya harita dilekçeye eklenerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil şartı aranmaz),
illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara müracaatta bulunulur. Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde uygulama projesinin hazırlanması için doksan gün süreli ön izin verilir. Ön izin yazısının bir nüshası ilgili malmüdürlüğü veya defterdarlık tarafından ilgili orman işletme müdürlüğüne gönderilir.
Onaylı uygulama projelerinin, ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde düzenlenerek defterdarlık veya malmüdürlüğüne teslim edilmesi esastır. Ön izin süresi defterdarlık veya malmüdürlüğü tarafından ilgiliye yapılacak tebliğ tarihinden itibaren başlar.
İşletme müdürlüğünce ön izin verilen gerçek veya tüzel kişiye Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna göre (EK:7/a-b-c-d) uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslim etmeleri için yazılı tebligatta bulunulur.
İşletme müdürlüğü tarafından uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda proje ilgililere iade edilerek uygun görülecek süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi istenir.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir ve uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanır.
Uygulama projesi onaylandıktan sonra işletme müdürlüğü tarafından onaylı uygulama projesinin iki nüshası tahsis veya kiralama işlemi için ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilir. Ayrıca ilgiliye saha tesliminden sonra 90 gün içerisinde noter onaylı taahhüt senedinin (EK:10/b) işletme müdürlüğüne teslim edilerek işe başlanması gerektiği yazılı olarak bildirilir.
Tüm bu işler Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde yapılır.
Onaylı uygulama projelerinin ön izin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde (ek süre dahil) illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlükleri tarafından ön izinler iptal edilir ve ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiralama veya tahsis işleri, onaylı uygulama projesine dayanılarak neticelendirilir. Saha teslimi, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlükleri tarafından yapılır. İlgili mal müdürlüğü veya defterdarlık tarafından tahsis/kiralama yazısı ve saha teslim tutanağı işletme müdürlüğüne gönderilir.
Hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 90 gün içerisinde işe başlanmadığı taktirde, işletme müdürlüğü tarafından bu durum ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bildirilerek gerçek ve tüzel kişilerin tahsis/kira sözleşmesinin iptali istenir. Saha tahsisi/kira sözleşmesi iptal edildikten sonra uygulama projesi bölge müdürlüğünce iptal edilir.

Sahipli arazilerde müracaat, projelendirme ve saha teslimi
MADDE 10 – Sahipli arazilerde; müracaat sahasının tapu belgesi, çaplı tasarruf belgesi (tapu çapı) veya tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı harita (aplikasyon krokisi) ve tapu sicil müdürlüklerinden temin edilen taşınmaza ait tapu kaydı (tapu bilgisi) dilekçeye eklenerek işletme müdürlüklerine müracaatta bulunulur.
Sahipli arazinin mülkiyeti hisseli ise; hissedarlardan hissedarı oldukları sahada projede kullanılacak türlerin idare müddeti sonuna kadar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya yapılabileceğine dair noter onaylı muvafakatname istenir.

Kiralama yolu ile yapılacak özel ağaçlandırmalarda noter onaylı kira sözleşmesine kiralamanın, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya gayesi ile yapıldığı ve kira süresinin projede belirtilen türlerin idare müddeti sonuna kadar olduğu hususu belirtilir.
İşletme müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna (EK:7/a-b-c-d) uygun olarak en geç 90 gün içerisinde uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimi için yazılı tebligatta bulunur. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
İşletme müdürlüğü, hak sahibinin uygulama projesini tesliminden itibaren en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgiliye iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir ve uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanır.
İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ edilerek tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde noter onaylı taahhüt senedinin verilmesi (EK:10/c) ve taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesini müteakip 90 gün içerisinde işe başlanması istenir.
Verilen süre içerisinde idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde taahhüt senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde uygulama projesi bölge müdürlüğünce iptal edilir.
Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya müracaatları bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğü tarafından, müracaatın uygun görülmesi halinde projelendirmeye ait iş ve işlemler aynı sahipli arazilerde olduğu gibi yürütülür.

Başvuru ve projelendirmeye ait diğer hususlar
MADDE 11- Birden fazla kişinin ortak olarak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya talebinde bulunması halinde; başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların adı soyadı, T.C. numarası, adres ve imzaları ile tebligatın kimin adına yapılacağı hususu belirtilmelidir.
Köy tüzel kişiliği adına yapılan tüm müracaatlarda kaymakamlık tarafından onaylanmış köy kararı istenir.
Belediye tüzel kişiliklerinde müracaat, belediye başkanı veya belediye başkanlığınca yetkilendirilen kişiler tarafından yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaat, birim amiri veya birim amirinin yetki verdiği kişi tarafından, diğer tüzel kişiliklerde ise (şirket, holding, dernek, vakıf vb.) yönetim kurulunun yetki verdiği kişi tarafından yapılır. Yetki belgesi dilekçeye eklenir.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya gayesi ile müracaatta bulunan tüzel kişiliğe sahip şirket ve holdingler ticaret ve/veya sanayi odasından, vakıf, dernek ve tarımsal kalkınma kooperatifleri gibi tüzel kişilikler de faal olduklarına dair yetkili mercilerden yıl içerisinde almış oldukları belge ile birlikte imza sirkülerini müracaat dilekçelerine eklerler.
Kamu kurum ve kuruluşlarından, köy tüzel kişiliklerinden ve belediyelerden alınacak taahhüt senetlerinde noter onayı istenmez. Bunların haricindeki gerçek ve tüzel kişilerden alınacak taahhüt senetlerinin noter onaylı olması gerekir.
Uygulama projeleri düzenlenirken işletme şefliği sınırları baz alınır. Ormanlık alanlar, hazine arazileri ve sahipli araziler için uygulama projeleri ayrı ayrı düzenlenir. Aynı işletme şefliği sınırları içerisinde, aynı gerçek veya tüzel kişiliğe aynı anda birden fazla ormanlık alan için izin verilmiş ise ya da aynı gerçek veya tüzel kişiliğe aynı anda birden fazla hazine arazisi için ön tahsis veya kiralama yapılmış ise veya birden fazla sahipli araziler için tek bir müracaatta bulunulmuş ise; bunlar için tek bir uygulama projesi tanzim edilebilir.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihyaya konu sahaların farklı işletme müdürlüğü veya farklı işletme şefliği sınırlarında kalması durumunda, izin raporu ve uygulama projesi müştereken yapılabilir. Müştereken yapılan uygulama projelerinde projenin takibi ve izlenmesi büyük parçaya sahip işletme şefliği tarafından yürütülür.
Ormancılık büroları projelendirilecek sahayı, yetişme muhiti şartlarına göre etüt ederek değerlendirir.
Uygulama projesinin tanzimi aşamasında hak sahibinin talep ettiği tür veya türlerin yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkan bulunmaması halinde; ormancılık büroları, hak sahibi ile irtibata geçerek sahada kullanılabilecek türler hakkında bilgi verir. Hak sahibinin, ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sahaya uygun türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza göstermesi halinde uygulama projesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden izin raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir. Bu şekilde yapılan iptal işleminden dolayı orman idaresi sorumlu değildir.
Her uygulama projesine işletme müdürlükleri tarafından her yıl için sıra numarası verilir. Örneğin; Silifke.ÖA.13.1 (Silifke İşletme Müdürlüğü’ne ait 2013 yılı 1 inci özel ağaçlandırma projesi), Mersin.ÖİH.13.2 (Mersin İşletme Müdürlüğü’ne ait 2013 yılı 2 inci özel imar-ihya projesi) gibi.
Uygulama projeleri izin sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir. Köy tüzel kişiliklerinin projeleri talepleri halinde iş yoğunluğu da göz önünde bulundurularak orman idaresi tarafından ücretsiz olarak tanzim edilebilir. Uygulama projeleri, ormanlık ve sahipli arazilerde 5 (beş), hazine arazilerinde 6 (altı) takım olarak düzenlenir. Projeler ve ekleri ayrıca CD ortamında da düzenlenmelidir.
Ormancılık bürolarınca tanzim edilen uygulama projeleri işletme müdürlüğüne teslim edilmeden önce Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir. Dosya bilgi ve oda vize sayfası, işlem raporu ve işlem raporuna ek olarak hazırlanan cetveller projeye eklenir. Vizesi yapılan uygulama projeleri, proje sahibi tarafından üst yazıyla işletme müdürlüğüne teslim edilir.
Orman bölge müdürlükleri tarafından mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son haftalarında “Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına Ait Bilgi Cetveli” (EK: 14) düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygulama projelerine ait yatırım giderleri cetveli Bakanlık “İhaleli Birim Fiyatları” kullanılarak düzenlenir. (EK: 15)
Toprak örnekleri ve sulama suyu örneği (sulama yapılacak suyun kaynağından) ormancılık büroları tarafından alınır.
Toprak örnekleri, 10 hektara kadar (on hektar dahil) en az bir adet, 10 hektardan büyük alanlarda ise arazinin yapısına göre uygun yerlerde her 10 hektar için en az bir adet olacak şekilde açılan profillerden alınır. Orman idaresi tarafından gerekli görüldüğü taktirde ek profil açtırılabilir.
Toprak analizi tüm türler için, sulama suyu analizi ise sulama şartı öngörülen türler için istenir.
Endüstriyel maksatla ceviz, badem ve kavak türleri ile yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinde, idare müddeti sonuna kadar su açığının olduğu dönemlerde sulama yapma zorunluluğu vardır. 3,0 hektarın üzerindeki sahalarda sulama suyu kaynağı sahanın içerisinde olmalı ya da cazibe, motopomp, boru hattı gibi tesisler ile sahaya getirilmelidir. 3,0 hektar ve altındaki sahalarda sulama, tanker ile taşınarak da yapılabilir. Sulama ile ilgili hususlar uygulama projesinde ve taahhüt senedinin özel şartlar bölümünde belirtilmelidir.

Toprak ve su analizleri öncelikle Genel Müdürlüğümüze ait toprak laboratuarlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait toprak laboratuarlarında ya da özel sektöre ait akredite olmuş toprak laboratuarlarında yaptırılabilir.
Toprak analiz raporlarında; tuzluluk, total kireç, ph değerleri ile bünye analizi (kum, kil ve toz oranları) belirtilmelidir. İhtiyaç halinde aktif kireç değeri istenir. Sulama suyu analiz raporunda ise; tuz ve ph değerleri ile sulama suyu sınıfı belirtilir. Tespit edilen bu değerler, proje tanziminden önce orman idaresi teknik elemanları ve ormancılık bürosu elemanları ile beraber genel ormancılık esasları çerçevesinde değerlendirilir.
Toprak ve sulama suyu analiz giderleri uygulama projesi sahibi tarafından karşılanır.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında kullanılacak türlerin dikim aralıkları tamim ekindeki “aralık-mesafe cetveline” ( EK:16) uygun olarak belirlenir.
Uygulama projeleri onaylanmadan saha teslimi yapılmaz, teslim edilmeyen sahada projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette bulunulamaz.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında izin sahasının büyük olması ya da çalışmalar için kalan sürenin (yıl sonuna) yetersiz olması gibi hallerde teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı arazi hazırlığı ve dikim çalışmaları en fazla iki yılda bitirilecek şekilde planlanabilir. İş programı da buna göre düzenlenir.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarının tamamının veya bir bölümünün Orman Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre izne konu edilmesi halinde;
a) Projeye Esas Yatırım Giderleri Cetveli baz alınarak özel ağaçlandırma çalışmaları için yapılan giderler işletme müdürlüğü tarafından yürürlükteki Bakanlık birim fiyatlarına göre hesaplanır.
b) Hesaplanan bu miktarın Orman Kanununun 16 ve 17 inci maddesine göre izin verilecek gerçek veya tüzel kişilere işletme müdürlüğünün emanet hesabına yatırması hususu yazılı olarak bildirilir.
c) Orman Kanununun 16 ıncı ve 17 inci maddelerine göre izin verildikten sonra, eğer izine konu saha için kredi veya hibe kullanılmış ise o yılın birim fiyatlarına göre kullandırılan hibe veya kredi faizsiz olarak hesaplanarak emanet hesabından “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri Hesabına” aktarılır. Emanet hesabında arta kalan miktar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahibine defaten ödenir.

Saha büyüklüğü
MADDE 12 - Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde; özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarında alt sınır 0,5 hektar, Hazine arazilerinde ise 2,0 hektardır. Ancak, Hazine arazilerinde imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2,0 hektar saha büyüklüğü aranmaz.
Devlet ormanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarında üst sınır yoktur. Ancak, Devlet ormanlarında gerçek kişilere verilen saha izni toplamda 50 hektarı geçemez ve Devlet ormanlarından 50 hektar ve üstü saha izni verilmiş gerçek kişilere bu sahaları devretmiş olsalar dahi yeniden özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya gayesi ile saha izni verilmez.
Bir seferde en fazla 300 hektar sahada özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya yapılabilir.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya gayesi ile tahsis edilmiş veya kiralanmış olan sahalarda, sonradan meydana gelen idari veya hukuki nedenlerle yapılacak saha revizyonlarında alt sınır aranmaz.

Saha, proje ve iş programı revizyonu
MADDE 13- Saha, proje ve iş programı aşağıdaki durumlarda ve şekilde revize
edilir.
a) Saha revizyonları, sahanın küçültülmesi halinde yapılabilir. Saha büyültülmesi için saha revizyonu yapılmaz. Ancak, saha tesliminden sonra teslim edilen sahanın sınırları esas alınarak, yeni koordinatların tesbiti maksadı ile yapılan hassas ölçümler neticesinde saha büyüklüğünde bir artışın sözkonusu olması halinde saha büyütülmesi için saha revizyonu yapılabilir.
Proje uygulamaları esnasında; teknik, hukuki nedenler, idarece kabul edilebilir mazeretler veya ilgilinin talebinden dolayı sahanın bir kısmının iptali istenerek saha revizyonu talebinde bulunulabilinir. Bu durumda;
– Devlet ormanlarından izin verilmiş yerlerdeki saha revizyonlarında, revizyonun izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde iznin iptali ve devamı istenen kısımların üzerinde gösterildiği meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçeye eklenerek işletme müdürlüğüne müracaat edilir. Saha revizyonunun orman idaresi tarafından istenmesi halinde ise iznin devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) işletme müdürlüğü tarafından izin sahibinden istenir.
İşletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi ve saha revizyonuna ait gerekçe raporunun tanzim edilmesi için işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
Komisyon tarafından revizyon talebinin uygun görülmesi halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilerek saha revizyonu için bölge müdürlüğüne gönderilir.
Yetki devri ile saha izin yetkisi verilen bölge müdürlüklerinde saha revizyonu talebinin uygun görülmesi halinde revize saha izin oluru verilir.
Saha izin yetkisi olmayan bölge müdürlüklerinde ise saha revizyon talebinin bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde gerekçe raporu Genel Müdürlüğe gönderilir ve saha revizyonu talep edilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde revize saha izin oluru verilir ve revize izin oluru bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bölge müdürlükleri tarafından revize saha izin olurları ilgili işletme müdürlüklerine gönderilerek saha revizyon oluruna göre uygulama projesinin revize edilmesi istenir.
İşletme müdürlüğü tarafından izin sahibinden saha revizyonuna uygun olarak, sahada daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama projesinin en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirilerek teslimi istenir.
Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, izin sahibinin talebi ile yapılmış saha revizyonlarında revize saha izin olurunun, orman idaresinin isteği ile yapılmış saha revizyonlarında ise saha izni ve uygulama projesinin iptali için işletme müdürlüğü bölge müdürlüğüne teklifte bulunur.
İşletme müdürlüğünce, revize uygulama projeleri en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projeleri onay için bölge müdürlüğüne gönderilir.
Revize uygulama projeleri bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onaylanır ve işletme müdürlüğünce ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı olarak bildirilerek 60 gün içinde revizyona göre noter onaylı taahhüt senedinin (EK:10/a) verilmesi istenir. Saha teslim tutanağı yenilenir.
Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde saha izinleri ve revize uygulama projeleri iptal edilir.
-Hazine arazilerinden tahsis edilmiş/kiralanmış yerlerdeki saha revizyonlarında, revizyonun tahsis sahibi/kiracı tarafından talep edilmesi halinde tahsisin/kiranın iptali ve devamı istenen kısımların üzerinde gösterildiği meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçeye eklenerek işletme müdürlüğüne müracaat edilir.
Saha revizyonunun orman idaresi tarafından istenmesi halinde ise tahsisin/kiranın devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) işletme müdürlüğü tarafından tahsis sahibinden/kiracıdan istenir.
İşletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi veya saha revizyonuna ait gerekçe raporunun tanzim edilmesi için işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
Komisyon tarafından revizyon talebinin uygun görülmesi halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilir.
Gerekçe raporu işletme müdürlüğünce saha revizyonu için ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilir. Saha revizyonu talebinin uygun görülmesi halinde ilgili mal müdürlüğü veya defterdarlık tarafından saha revizyonuna ait iş ve işlemler yapılarak işletme müdürlüğüne bilgi verilir.
İşletme müdürlüğü tahsis sahibinden/kiracıdan sahada daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, saha revizyonu tahsis sahibinin/kiracının talebi ile yapılmış ise revize saha izninin, orman idaresinin isteği ile yapılmış olan saha revizyonlarında ise bu durum ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bildirilerek saha izni/kira sözleşmesinin iptali istenir. Saha tahsisi/kira sözleşmesi iptal edildikten sonra uygulama projesi bölge müdürlüğünce iptal edilir.
İşletme müdürlüğünce, revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projeleri onay için bölge müdürlüğüne gönderilir.
Revize uygulama projesinin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından onaylanır ve onaylı revize projenin iki nüshası işletme müdürlüğü tarafından mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilir. İlgili mal müdürlüğü veya defterdarlık tarafından saha teslim tutanağı revize uygulama projesine göre yenilenerek işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce ilgiliye 90 gün içerisinde noter onaylı taahhüt senedinin (EK:10/b) yenilenerek teslim edilmesi gerektiği yazılı olarak bildirir.
Süresi içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde kira sözleşmesi/saha tahsisi ve revize uygulama projeleri iptal edilir.
-Revizyonu istenen saha sahipli arazi ise, proje sahibi revizyona konu sahanın devamını ve iptalini istediği kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat özet çizelgesini (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçesine ekleyerek işletme müdürlüğüne müracaat eder. Revizyonun orman idaresi tarafından istenmesi halinde ise, devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) işletme müdürlüğü tarafından proje sahibinden istenir.
İşletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi veya saha revizyonuna ait gerekçe raporunun tanzim edilmesi için işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
Komisyon tarafından revizyon talebinin uygun görülmesi halinde saha revizyonu için gerekçe raporu hazırlanarak bölge müdürlüğüne gönderilir. Revizyon talebi bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, işletme müdürlüğünden revize uygulama projesinin tanzim ettirilmesi istenir.
İşletme müdürlüğü proje sahibinden, sahada daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek idareye teslimini ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, proje revizyonu ilgilinin talebi doğrultusunda istenmiş ise, proje revize talebi işlemden kaldırılır, orman idaresinin isteği doğrultusunda yapılacak olan proje revizyonlarında ise uygulama projesinin iptali için işletme müdürlüğü bölge müdürlüğüne teklifte bulunur.
İşletme müdürlüğünce revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projesinin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından onaylanır ve işletme müdürlüğünce ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı olarak bildirilerek 60 gün içinde revizyona göre noter onaylı taahhüt senedinin (EK:10/c) verilmesi istenir.
Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde revize uygulama projesi iptal edilir.
b) Sahanın geç teslim edilmesi veya idarece kabul edilebilir mazeretlerden ya da ilgilinin talebinden dolayı iş programı revize edilebilir. Bunun için izin sahibi işletme müdürlüğüne gerekçeleri ile birlikte müracaat eder.
İş programı revize talebinin değerlendirilmesi için işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefinden oluşan komisyon kurulur. İş programı, revizyon talebinin uygun görülmesi halinde gerekçe raporu hazırlanarak yeni iş programı ile birlikte bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğü tarafından revize iş programı talebinin uygun görülmesi halinde, işletme müdürlüğü ilgiliye yazılı olarak bilgi verir.
İş programı revizyonlarında uygulama projelerinin revize edilmesine ve taahhüt senedinin yenilenmesine gerek yoktur.
c) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarında; saha miktarında değişiklik yapılmadan projede yer alan türlerde, aralık-mesafelerde, çalışılacak alan miktarında, uygulanacak teknik metotlarda veya alt tür tesis edilmek istenilmesi durumunda orman idaresinin isteği ya da ilgilinin talebinden dolayı uygulama projesi revize edilebilir. Bunun için izin sahibi işletme müdürlüğüne gerekçeleri ile birlikte müracaat eder.
Revize talebi işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi tarafından kurulan komisyon tarafından incelenir ve talebin uygun görülmesi halinde işletme müdürlüğü, ilgiliden sahada daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek idareye teslimini ister.
İşletme müdürlüğünce, revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projesi uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından onaylanır ve işletme müdürlüğünce ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Hazine arazilerindeki uygulama projelerindeki revizyonlarda işletme müdürlüğünce ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bilgi verilir ve onaylı revize uygulama projesinin iki nüshası gönderilir.
Bu şekilde yapılan revizyonlarda taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının yenilenmesine gerek yoktur. Ancak sulama zorunluluğu bulunan türlerden herhangi birisiyle tür değişikliği yapılmış olması durumunda taahhüt senedi yenilenir veya ek taahhüt senedi alınır.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilecek türler
MADDE 14 - Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmaları; tamim ekindeki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapılabilecek türlere ait tabloda (EK:17) belirtilen ağaç ve ağaççıklar ile saf veya karışık olarak yapılabilir.
Devlet ormanı sayılan yerlerde; yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında ana türün altında alt tür olarak, yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
Ayrıca ormanlık alanlarda, izin sahasının % 5’i kadarlık kısmında üzerinde ana tür olup-olmamasına bakılmaksızın biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılması maksadıyla yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler yetiştirilebilir.
Mutlak toprak derinliğinin ağaçlandırma için yeterli olmadığı yerlerde ise izin sahasının % 10’u kadarlık bir kısmında yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler yetiştirilebilir.
Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde; alt tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yanında her türlü tek yıllık tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.
Sadece alt tür yetiştirmek gayesiyle saha izni/kiralama yapılamaz. Alt türlerin yetiştirilmesi, özel ağaçlandırma veya özel erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında yapılabilir.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında sahaya dikilecek yabancı menşeili çeşitlerden ülkemizde sertifikalı üretimi yapılanlar kullanılabilir.
Yalnızca endüstriyel gaye ile tesis edilen özel ağaçlandırma sahalarında, erozyonun önlenmesi, toparağın korunması, toprağın zenginleştirilerek kimyasal gübre kullanımını azaltmak gayesiyle fidan sıraları arasında yörede tabii olarak bulunan otsu bitkilerden korunga, fiğ ve yonca gibi yem bitkilerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.
Alt tür ekimi veya dikimi, mevcut fidanların en az 50 cm yarıçapındaki alanı dışında yapılır. Ekim veya dikim yapılacak alt tür, dikilen ana türün gelişimini engellememelidir.
Alt tür yetiştirilecek olan özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu uygulama projelerinde, alt tür olarak hangi türlerin kullanılacağı, dikim veya ekim aralık mesafeleri,

miktarı, alanı gibi hususlar hakkında bilgi verilecek ve proje dispozisyonundaki tablolarda ve haritalarda gösterilmelidir.

Özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolu çalışma esasları
MADDE 15 - Özel imar-ihya çalışmaları; bozuk veya verimsiz orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde mevcut türlerden gerekenlerin korunması ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların imar-ihyaya uygun, yörede doğal olarak yetişen ya da emekle yetiştirilen türlerin ekimi, dikimi veya aşılı fidanlarının kullanımı ile verimli hale dönüştürülmesidir.
Devlet ormanlarında özel imar-ihya çalışmaları, kesinleşmiş orman sınırları içerisinde kalan sahalarda yapılır.
Özel imar-ihya çalışmaları tamim ekindeki özel imar-ihyaya konu türlere ait tabloda (EK:17)’de belirtilen ağaç ve ağaççıklar ile yapılabilir.
Özel imar-ihya uygulama projesinin düzenlenmesi için;
a) İmar-ihyaya konu türlerin sürgün verme kabiliyetinde olması,
b) Aşılama yapılacak türün sahadaki karışıma katılma oranının % 10 ve üzerinde olması gerekir.
Aşılama yapılacak türün sahadaki karışıma katılma oranının % 10’un altında olması durumunda, özel ağaçlandırma veya özel erozyon kontrolü uygulama projeleri içerisinde aşılama planlanabilir.
İmar-ihya çalışmalarında;
-Sadece aşılama yapılacak ise mutlak toprak derinliği aranmaz, fizyolojik derinliğin yeterli olmasına dikkat edilir. Şayet boşlukların dikim yolu ile doldurulması gerekiyor ise fidanların dikileceği yerlerde mutlak ve fizyolojik toprak derinliği aranır.
-Diri örtü temizliği veya sürgün kontrolu sadece aşılama veya canlandırma kesimi yapılacak fertlerin etrafında yapılabilir.
-Boşluklara ekilecek ya da dikilecek aşılı veya aşısız türün havzada doğal olarak bulunması veya emekle yetiştirilmiş olması şartı aranır.
-Dikim ya da ekim yapılacak alanlarda tam alanda makineli veya işçi ile arazi hazırlığı yapılabilir.
-Boşluklara tamim ekindeki özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılabilecek türlerle saf veya karışık olarak ekim ya da dikim yapılabilir.
– Özel imar-ihya çalışmalarında ana türün altında alt tür olarak, yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
Özel erozyon kontrolu çalışmalarında; erozyon, taşkın ve rusubat durumu göz önüne alınarak, nerelerde (yamaçlarda, ana ve tali derelerde) ne gibi ıslah tedbirleri (ağaçlandırma, mevcut bitki örtüsünün geliştirilmesi, otlandırma, örme çit, oyuntu tahkimi, harçlı ıslah sekileri vb.) alınacağı hususları belirlenir. Erozyon tedbirlerine yönelik tesisler, mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’ne ait 14 nolu tamimde belirtilen teknik esaslara uygun olarak yapılır.

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolu sahalarında yapılabilecek tesisler
MADDE 16 - Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü sahalarında uygulama projelerinde belirtilmesi şartıyla;
a-)Ormanlık alanlarda; üretim, bakım ve koruma gayeli konteynır/karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir. İzinler, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57. maddesine göre yapılan saha izinleri ile birlikte özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü kapsamı dahilinde verilir ve bunun için herhangi bir bedel alınmaz. Ancak, özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü çalışmaları için talep edilen

tesislerin izin alanının dışında kalması durumunda verilecek izinler 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesine göre değerlendirilir.
Hangar-depolar; temel kullanılmadan toprak veya demirli ya da demirsiz beton zemin üzerine geçici olarak, 25 hektara kadar olan sahalarda 40 m2, 25 hektarın üzerindeki sahalarda da ise 120 m yi geçmeyecek şekilde tamim ekinde belirtilen tip projeye (çatı yapılıp-yapılmaması isteğe bağlıdır) (EK:18/a-b)’ye uygun olarak, her proje sahası için bir adet yapılabilir. Ayrıca aynı sahaya hangar-depodan başka en fazla iki adet taşınabilir konteynır veya karavan konulabilir.
Sulama havuzu, su deposu, su kuyusu, su isale hattı ve damlama-sulama tesisleri sulama şartı öngörülen ağaçlandırma sahalarının su ihtiyacının karşılanması ve yangınla mücadele için tesis edilebilir. Sulama havuzu ve su depoları toprak zemin üzerine polietilen vb. malzemeler serilerek sahanın topoğrafik yapısına, büyüklüğüne ve sulanacak fidan miktarına uygun olarak azami 20×20 m ebatlarında en fazla üç adet yapılabilir.
Ancak, heyelanlı zemin üzerinde bulunan ve göçen sulama havuzlarında göçen kısımların duvarını veya tabanını güçlendirmek gayesiyle beton kullanılmasına izin verilebilir.
Elektrik tesisleri; hangar-depo, karavan ve konteynırın aydınlatılması, sulama şartı olan sahalarda suyun başka yere nakli için kurulacak tesisler için yapılabilir.

b) İmar planı dışında bulunan Hazine arazilerinde, proje sahası yatay alanının % 0,1 (binde bir)’ine kadar, onaylı uygulama projesinde yer alması kaydıyla projeye uygun sabit olmayan, seyyar nitelikteki prefabrik vb. yapılaşmaya izin verilebilir. Bu miktar 3000 m2 yi geçemez.

c) Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihyaya konu saha 3,0 hektar ve üzerinde ise; proje sahası yatay alanının % 6 sına kadar ağaçlandırma, bakım, koruma ve üretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik sosyal maksatlı yapılaşma izni verilebilir. 3,0 hektarın altındaki sahipli arazilerde ise % 6 yapılaşma oranına bağlı kalınmaksızın sahipli arazilerde alt sınır olan 0,5 hektara kadar yapılaşma izni verilebilir.
Tesis edilmiş ve kredi kullanılmış olan 3,0 hektarın altındaki sahalarda, 0,5 hektara kadar yapılaşma istenmesi durumunda yapılaşmaya konu edilen alan miktarına tekabül eden kredi bedeli yasal faiziyle birlikte geri alınır.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında yukarıda belirtilen tesislerin yapılacağı yerler, taşınabilir konteynır veya karavanların konulacağı yerler, nitelikleri, ebatları ve koordinatları projede belirtilerek yapılacak işler haritasında işaretlenmelidir.
Bu tamimin yürürlüğe girdiği tarihten önce tesis edilmiş olan özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında uygulama projeleri revize edildikten sonra bu maddede belirtilen tesislerin yapılmasına izin verilebilir.

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolu ve özel fidanlıkların işletilmesi ve faydalanma
MADDE 17- Endüstriyel maksatla yapılan 3,0 hektar ve üzerindeki özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları için çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planları düzenlenir. Yeşillendirme, rekreasyon gibi endüstriyel gaye dışında yapılan veya 3,0 hektarın altında kalan özel ağaçlandırma ve imar-ihya projeleri ile özel erozyon kontrolu projeleri için amenajman planı istenmez.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarından elde edilen her türlü orman ürünleri ile özel fidanlıklarda üretilen fidanlar hak sahibi tarafından değerlendirilir.
Amenajman planları, odun dışı (meyveli) orman ürünü veren türler ile yapılan özel ağaçlandırma ve imar-ihya sahalarında tesisten itibaren yedi yıl sonra, odun ürünü veren türler ile yapılan özel ağaçlandırma sahalarında ise kapalılığın teşekkülünden sonra yapılır.
Amenajman planları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir. Köy tüzel kişiliklerine ait özel ağaçlandırma veya imar-ihya sahalarının planları köy tüzel kişiliklerince ormancılık bürolarına tanzim ettirilebileceği gibi talepleri halinde orman idaresi tarafından bedelsiz olarak da tanzim edilebilir.
Çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planları Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
Amenajman planları yapımı aşamasına gelipte süresi içerisinde yaptırmayan gerçek ve tüzel kişiler işletme müdürlüğünce ikaz edilerek bir yıl içerisinde amenajman planlarının düzenlenmesi istenir.
Bu süre içerisinde amenajman planlarını tanzim ettirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projeleri iptal edilir.

Uygulama, izleme ve denetim
MADDE 18 - Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahaları işletme müdürlüğünce oluşturulan denetim komisyonları marifetiyle veya yeminli ormancılık büroları tarafından yılda en az bir defa kontrol edilerek tamim ekinde bulunan “uygulama izleme cetveli” (EK:19) tanzim edilir. Ayrıca her saha için “inceleme raporu” düzenlenir.
Denetim komisyonları; başkan ve iki teknik eleman olmak üzere asgari üç kişiden oluşur. Denetim komisyonlarında ilgili işletme şefi veya ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi mutlaka olmalıdır.
Komisyon veya yeminli ormancılık büroları tarafından düzenlenecek inceleme raporunda; Ağaçlandırma Yönetmeliğine, tamim hükümlerine, taahhüt senedine, onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket edilip-edilmediği hususları belirtilir. Uygun hareket edilmediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler işletme müdürlüğü tarafından yazılı olarak ikaz edilir ve uygun görülen süre içerisinde (bu süre 6 aydan fazla olamaz) ikazın gereğinin yerine getirilmesi istenir. İkazın gereğinin mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur.
İşletme müdürlüğünce uygulama izleme cetvelleri ve varsa yapılan ikaz yazıları ile birlikte ağaçlandırma veya ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürlükleri tarafından incelenmek üzere her yıl Kasım-Aralık ayları içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğünce tespit edilen eksiklikler varsa bunların giderilmesi için işletme müdürlükleri uyarılır.
Hazine arazileri için düzenlenen uygulama izleme cetvellerinin bir örneği de ayrıca ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.
Devlet ormanlarında yapılan özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya sahalarına bina yapılması veya tamim ekinde (EK:17) belirtilen türler haricinde başka türlerin dikimi-ekimi gibi kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olan amaç dışı kullanımlarda izin sahibi, işletme müdürlüğünce 30 günü geçmeyecek şekilde uygun görülen süre sonuna kadar amaç dışı kullanımdan vazgeçilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir.
İkazın gereğinin, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur.
Özel orman fidanlıklarının yıllık denetimleri için 2 teknik elemanın fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünden olması kaydıyla bölge müdürlüğünce en az 3 teknik elemandan oluşan “denetim komisyonu” kurulur. Denetim komisyonu veya yeminli ormancılık büroları tarafından özel fidanlık sahaları yılda en az bir defa kontrol edilerek tamim ekinde bulunan “özel orman fidanlığı uygulama izleme raporu” (EK:20) tanzim edilerek varsa yapılan ikaz yazıları ile birlikte ağaçlandırma veya ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürlükleri tarafından incelenmek üzere her yıl Kasım-Aralık ayları içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilir. Hazine arazilerindeki özel orman fidanlıkları için düzenlenen “uygulama izleme raporu”nun bir örneği de ayrıca ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.
Uygulama izleme raporları ağaçlandırma veya ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürlükleri tarafından incelenir. Uygulama projesine, taahhütnameye, iş programına ve orman idaresi tarafından verilen talimatlara uygun çalışma yapmayan özel orman fidanlık sahiplerinin ikaz edilmesi için bölge müdürlükleri tarafından fidanlık müdürlükleri/işletme müdürlükleri uyarılır.
Ağaçlandırma Yönetmeliğine, tamim hükümlerine, taahhüt senedine, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilenler fidanlık müdürlükleri/işletme müdürlükleri tarafından 6 ayı geçmeyecek şekilde uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir.
İkazın gereğini, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin saha izinleri/kira sözleşmeleri ve uygulama projeleri iptal edilir.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel fidanlık, özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar, ilgili mevzuata aykırı olamaz.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya, özel fidanlık izinlerinin ve projelerinin iptali
MADDE 19 - Ağaçlandırma Yönetmeliğine, bu tamim hükümlerine, taahhüt senedine, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmeyenlerin, uygulama ve revize projeler ile taahhüt senetlerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin, proje sahasını süresi içinde teslim almayanların, süresi içerisinde işe başlamayanların, uygulama veya revize projelerindeki eksiklikleri süresi içerisinde gidermeyenlerin, amenajman planlarını süresi içerisinde yaptırmayanların, kendi rızasıyla taleplerinden vazgeçenlerin ve amaç dışı kullanımlar için yapılan ikazların gereğini idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen süreler içinde yerine getirmeyenlerin saha izinleri/kira sözleşmeleri ve uygulama projeleri iptal edilir.
Ormanlık alanlardaki saha izni ve uygulama projelerinin iptalleri için işletme müdürlüklerince denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ve ikaz yazıları bölge müdürlüğüne gönderilerek saha izninin ve uygulama projesinin iptali teklif edilir.
Yetki devri ile saha izin yetkisi verilen bölge müdürlüklerinde, saha izni iptaline ait iş ve işlemler ilgili bölge müdürlüğünce gerçekleştirilir. Saha izni iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin uygulama projeleri de iptal edilir. Bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edildiği işletme müdürlüğüne bildirilerek saha iptal olurunun bir sureti işletmesine gönderilir.
Saha izin yetkisi olmayan bölge müdürlüklerinde ise ikaz yazıları ve denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu Genel Müdürlüğe gönderilerek saha izninin iptali teklif edilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde saha izni iptal edilir ve iptal oluru bölge müdürlüğüne gönderilir. Saha izni iptal edildikten sonra bölge müdürlükleri tarafından uygulama projeleri de iptal edilir. Saha iptal olurunun bir sureti işletme müdürlüğüne gönderilir ve uygulama projesinin iptal edildiği bildirilir.
Hazine arazilerindeki saha tahsisi veya kira sözleşmelerinin iptali için denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ve ikaz yazıları bölge müdürlüğüne gönderilerek uygulama projesinin iptali teklif edilir. Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde proje iptal edilerek, işletme müdürlüğünden/fidanlık müdürlüğünden saha tahsisi veya kira sözleşmelerinin iptali için mal müdürlüğüne veya defterdarlığa teklifte bulunulması istenir. İşletme müdürlüğü/fidanlık müdürlüğü tarafından projenin iptal edildiği belirtilerek denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ile ikaz yazıları mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilerek saha tahsisinin/kira sözleşmesinin iptali istenir. Saha tahsisi/kira sözleşmesi iptallerinden sonra mal müdürlüğü veya defterdarlık tarafından işletme müdürlüğüne/fidanlık müdürlüğüne bilgi verilir.
Sahipli arazilerde proje iptali için denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ve ikaz yazıları bölge müdürlüğüne gönderilerek uygulama projesinin iptali teklif edilir. Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde proje iptal edilerek işletme müdürlüğüne/fidanlık müdürlüğüne bilgi verilir.
İşletme müdürlüğünce/fidanlık müdürlüğünce gerçek ve tüzel kişiliklere, saha izinlerinin/kira sözleşmelerinin ve uygulama projelerinin iptal edildiği hususu 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Hibe veya kredi kullandırılmış ise; anapara ve yasal faizi hesaplanarak toplam tutarın ilgili gerçek veya tüzel kişiden “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Gelirleri Hesabına” yatırılmasını ve yatırıldığına ilişkin dekontun bir suretinin işletme müdürlüğüne teslimi istenir.

Hibe ve kredilendirme esasları
MADDE 20 - Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında talep edilmesi halinde köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere kredi verilebilir. Hibe veya kredi tahsisi için; Devlet ormanları ve Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında uygulama projesinin onaylanarak saha tesliminin yapılması, sahipli arazilerde ise uygulama projesinin tasdik edilmesi gereklidir.
Özel erozyon kontrolü çalışmaları için hibe ve kredi verilmez. Özel fidanlık çalışmalarında ise köy tüzel kişiliklerine de diğer gerçek ve tüzel kişiliklerde olduğu gibi yalnızca kredi verilebilir, hibe verilmez.Kredi ve hibe ile ilgili iş ve işlemler Maliye Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine Ait Usul ve Esaslara göre yapılır.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında hibe veya kredi yerine, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda ve “Usul ve Esaslara” göre verilebilecek hibe veya kredi tutarını geçmeyecek miktarda orman ağacı ve ağaççığı fidanı bedelsiz olarak verilebilir.

Saha devri, sahaya ortak alınması ve mirasçılara intikal
MADDE 21- Devlet ormanı ve Hazine arazilerindeki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel fidanlık sahaları aşağıda belirtilen şartlara göre devredilebilir veya ortak alınabilir.
a) İzin sahibi birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise; saha tesliminden sonra ortaklar birbirlerine devir yapabilirler.
b) İzin sahibi, saha teslimi yapıldıktan sonra ortak alabilir. Alınan bu ortağa sahanın devredilebilmesi için saha tesliminden itibaren en az 2 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı aranır.
c) İzin sahibi tarafından sahanın üçüncü şahıslara devredilebilmesi için saha
tesliminden itibaren en az 3 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı aranır.
Devlet ormanlarından 50 hektar ve üstünde saha izni almış gerçek kişiler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya gayesiyle bir daha Devlet ormanlarından saha devralamaz veya ortak olamazlar.
Sahipli arazilerdeki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya sahaları, uygulamanın herhangi bir aşamasında üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir, satışı yapılabilir.

Devir veya ortaklık talepleri için;
– Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler noter onaylı dilekçe ile devretmek isteyen veya ortak almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler noter onaylı dilekçe ile,
– Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınan noter onaylı taahhüt senedi ile kredi kullanılmış ise asgari kullanılan kredi miktarı kadar borç senedi veya gayrimenkul ipoteği,
ile işletme müdürlüğüne, özel fidanlık sahalarında ise fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise ilgili işletme müdürlüğüne müracaat eder.
Devir veya ortaklık talebinin değerlendirilmesi için işletme müdür yardımcısı/fidanlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi/fidanlık şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
Komisyon tarafından devir veya ortaklık müracaatının uygun görülmesi halinde gerekçe raporu hazırlanır ve gerekçe raporu ekleriyle birlikte devlet ormanlarındaki talepler için bölge müdürlüğüne, hazine arazilerindeki talepler içinde defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.
Yetki devri ile saha izin yetkisi verilen bölge müdürlüklerinde devir veya ortaklık müracaatının uygun görülmesi halinde devir veya ortaklığa ait izin oluru hazırlanarak bölge müdürü tarafından onaylanır.
Saha izin yetkisi olmayan bölge müdürlüklerinde ise devir veya ortaklık müracaatının uygun görülmesi halinde gerekçe raporu ve ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde devir veya ortaklık izni verilir ve izin oluru bölge müdürlüğüne gönderilir.
Hazine arazilerindeki devir veya ortaklık müracaatları Milli Emlak Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde defterdarlık veya mal müdürlüğü tarafından devir veya ortaklığa göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne, özel fidanlık sahalarında ise fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir.
Sahipli arazilerde, komisyon tarafından devir veya ortaklık müracaatının uygun görülmesi halinde ilgiliden uygulama projesinin revize edilmesi istenir.
Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde devir ve ortaklık talepleri uygun görülen gerçek ve tüzel kişiliklerden işletme/fidanlık müdürlüğünce revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirilerek teslimi istenir.
Revize uygulama projeleri, sahada daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre tanzim edilir.
Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne, özel fidanlık sahalarında fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise ilgili işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, işletme müdürlüğü tarafından devlet ormanlarındaki devir veya ortaklığa ait izinlerin iptali için bölge müdürlüğüne, Hazine arazilerindeki devir veya ortaklığa ait tahsis veya kiralamaların iptali için ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa teklifte bulunulur.
İşletme/Fidanlık müdürlüklerince uygulama veya revize projeleri en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
İşletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projeleri onay için bölge müdürlüğüne gönderilir.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel fidanlık sahaları bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilemez. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumludurlar.
Devlet ormanlarında izin, hazine arazilerinde kiracının ve sahipli arazilerde proje sahibinin ölümü halinde saha izni/kira sözleşmesi/proje sahibinin hakları ve yükümlülükleri veraset ilamında belirtilen mirasçılara devredilebilir.
İşletme müdürlüğüne, özel fidanlık izinlerinde fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise ilgili işletme müdürlüğüne ölüm halinin resmi belgelerle bildirilmesinden sonra ilgili müdürlük tarafından veraset ilamında belirtilen mirasçılara yapılacak tebligatlarda;
– Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira sözleşmesi/projesinin tüm mirasçılarca ya da diğer mirasçıların noter onaylı vekaletini alan bir ya da birden fazla mirasçı tarafından devam ettirilebileceği,
– Bir veya birden fazla mirasçının bu hakkından feragat ederek talipli olan diğer mirasçılara bu hakkını devretmesinin mümkün olabileceği,
– Mirasçılardan hiçbirinin özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira sözleşmesi/projesini devam ettirmeye talipli olmaması halinde saha izni/ kira sözleşmesi/projesi ve yapılmışsa kredi tahsisi iptal edilerek, verilen kredinin yasal faizi ile birlikte mirasçılardan tahsil edileceği,
hususları belirtilir.
Devir almayı talep eden mirasçı veya mirasçılar;
– Devir ile ilgili talep dilekçesi,
– Noter onaylı taahhüt senedi,
– Kredi kullandırılmış ise kullandırılan krediye karşılık borç senedi veya gayrimenkul
ipoteği,
ile işletme müdürlüğüne, özel fidanlık projelerinde fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise ilgili işletme müdürlüğüne müracaat ederler.
Mirasçılara devir işlemleri yukarıda belirtildiği şekilde yapılır.

Özel orman fidanlığı çalışma esasları
MADDE 22- Özel orman fidanlığı kurulabilecek ve kurulamayacak yerler, özel orman fidanlığı kurabilecek kişiler ve özel orman fidanlıklarında müracaat ve projelendirme ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel orman fidanlığı kurulabilecek sahalar Hazine arazilerinde;

-Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler,
-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Sahipli arazilerde;
-Tapu senedi olan yerler.
b) Özel orman fidanlığı kurulamayacak sahalar Hazine arazilerinde;

-Tescilli mera, yaylak ve kışlaklar,
-Deniz, tabii göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanlar ile baraj ve gölet alanları (DSİ Genel Müdürlüğü’nün uygun görüş verdiği alanlar hariç)
-Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar.
Sahipli arazilerde;
-Tapu senedi olmayan yerler,

-Üzerinde ipotek veya haciz bulunan yerler.

c) Özel orman fidanlığı kurabilecek gerçek ve tüzel kişiler
-Kuruluş yapısında fidan üretimi yapabileceği belirtilen her türlü tüzel kişilikler,
-Gerçek kişiler,
d) Özel orman fidanlıklarında müracaat ve projelendirme
-Hazine arazilerinde; Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlede; sahanın ada ve parsel numarası belirterek,
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden ise sahaya ait kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara müracaatta bulunulur.
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde uygulama projesinin hazırlanması için 90 gün süreli ön izin verilir. Ön izin yazısının bir nüshası ilgili mal müdürlüğü veya defterdarlık tarafından ilgili fidanlık müdürlüğü/orman işletme müdürlüğüne gönderilir.
Onaylı uygulama projelerinin, ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde düzenlenerek defterdarlık veya mal müdürlüğüne teslim edilmesi esastır. Ön izin süresi defterdarlık veya mal müdürlüğü tarafından ilgiliye yapılacak tebliğ tarihinden itibaren başlar.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ön izin verilen gerçek veya tüzel kişiye Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna (EK:21)‘e göre fidanlık uygulama projesini yetkili ormancılık bürolarına tanzim ettirilerek fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslim edilmesi için tebligatta bulunulur.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü, teslim edilen projeleri 30 gün içerisinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin giderilmesi istenir. Verilen ek süre içerisinde eksikliklerin giderilerek projenin fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içerisinde eksiklikleri giderilerek fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslim edilmeyen projeler işlemden kaldırılır.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülen uygulama projesi onay için bölge müdürlüğüne gönderilir, uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından onaylanır. Onaylanan projenin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.
Bölge müdürlüğünce onaylanarak fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne gönderilen uygulama projesinin kesin tahsis veya kiralama işlemi için iki nüshası mal müdürlükleri veya defterdarlıklara gönderilerek, ilgilisinden (EK:10/b)’de belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının birer nüshalarının fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslimi istenir.
Tüm bu işler Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde yapılır.
Uygulama projelerinin ön izin süresi (ek süre dahil) içerisinde teslim edilmemesi halinde illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlükleri tarafından ön izinler iptal edilir ve ilgili fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne bilgi verilir.
Hazine arazilerinde, fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından müracaatçıya, saha tesliminden sonra 90 gün içerisinde işe başlaması, başlamadığı takdirde projenin iptal edileceği bildirilir. İdarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 90 gün içerisinde işe başlanmadığı taktirde, fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından bu durum ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bildirilerek gerçek ve tüzel kişilerin saha izni /kira sözleşmesinin iptali istenir. Saha izni /kira sözleşmesi iptal edildikten sonra uygulama projesi bölge müdürlüğünce iptal edilir.

Maliye Bakanlığınca, Hazineye ait araziler için kira sözleşmesi veya saha tahsisi, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.
Saha teslimi illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerince yapılır.
-Sahipli arazilerde: Özel orman fidanlığı kurulması için tapu, müracaat tarihi itibariyle tapu sicil müdürlüklerinden alınan tapu kayıt örneği ve tapu müdürlüklerince onaylanmış tapu çapı veya tapuya uygun kroki ile birlikte fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne başvurulur.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü, müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna (EK:21)‘e uygun olarak en geç 90 gün içerisinde fidanlık projesini orman fidanlığı kurmaya yetkili ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına yaptırarak fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslim etmeleri için tebligatta bulunulur. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünce teslim edilen projeler 30 gün içerisinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Süresi içerisinde eksiklikler giderilerek fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslim edilmeyen projeler işlemden kaldırılır.
Özel orman fidanlığı projesinin uygun bulunması halinde; proje bölge müdürlüğünce onaylanarak fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne gönderilir. Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünce ilgilisinden (EK:10/c)’de belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin projenin onaylandığının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne verilmesi, taahhüt senedinin verilmesini müteakip 90 gün içerisinde de işe başlanması istenir.
Bölge müdürlüğünce onaylanan projenin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. Bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilen Hazine ve sahipli arazilerdeki özel orman fidanlığı projeleri incelenir. Uygulama projelerinin uygun bulunması halinde projenin uygun bulunduğu, projede eksiklik tespit edilmesi durumunda ise, eksikliklerin giderilmesi hususu Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Ancak kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olduğu tespit edilen projeler işleme konulmadan Bölge Müdürlüğüne iade edilir ve iptali istenir.

e) Özel fidanlık projelendirmesine ait diğer hususlar
-Özel fidanlık sahaları 0,2 hektar (2,0 dekar) dan küçük olamaz.
-Eğimi %30’a kadar olan arazilerde özel fidanlık kuruluşuna izin verilebilir.
-Özel fidanlığa konu sahipli arazinin mülkiyeti hisseli ise; hissedarlardan hissedarı oldukları sahada proje süresi sonuna kadar özel orman fidanlığı yapılabileceğine dair noter onaylı muvafakatname, vekâletname veya kira sözleşmesi istenir.
-Birden fazla kişinin ortak olarak özel fidanlık kurma talebinde bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların adı soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, adres ve imzalarının yanında ayrıca, tebligatın kim adına yapılacağı hususu belirtilir.
-Sahipli arazilerde kiralama yolu ile özel fidanlık kurulacak ise, noter onaylı kira sözleşmesinde, kira süresinin 7(yedi) yıl veya projede belirtilen süre kadar olduğu ile kiralamanın gayesinin fidan üretimi olduğu belirtilmelidir.
-Özel fidanlık kurmak gayesiyle müracaatta bulunan tüzel kişiliğe sahip şirket ve holding ise faal olduklarına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alacakları belgeyi, vakıf, dernek ve tarımsal kalkınma kooperatifleri faal olduklarına dair yetkili mercilerden almış oldukları belgeyi, diğer tüzel kişilikler ise ilgili mercilerce düzenlenecek belgeyi ve ana sözleşmeleri ile imza sirkülerini müracaat dilekçelerine eklerler.

-Uygulama projeleri, sahipli arazilerde 6 (altı), hazine arazilerinde 7 (yedi) takım olarak düzenlenir. Proje ve ekleri CD ortamında da düzenlenir, ayrıca fidanlık kurulacak alanı çevresiyle birlikte gösterecek en az 5 adet fotoğraf proje ekine eklenir.
-Her uygulama projesi için fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü bulunmayan bölge müdürlüklerinde işletme müdürlüğü bazında her yıl için sıra numarası verilir. Örneğin; Ankara.ÖF.13.1 (Ankara Fidanlık Müdürlüğü’ne ait 2013 yılı 1. özel fidanlık projesi), fidanlık müdürlüğü bulunmayan bölge müdürlüklerinde; Düzce.ÖF.13.2 (Düzce İşletme Müdürlüğü’ne ait 2013 yılı 2. özel fidanlık projesi) gibi.
-Özel fidanlık tesisinde toprak örnekleri, bir hektarın altındaki alanlarda en az 1 adet, bir hektardan büyük alanlarda ise her hektar için en az bir veya sahanın durumuna göre fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğü elemanlarının uygun göreceği yerlerden yeterli sayıda alınır. Toprak örneği alınan yerin koordinatları projede belirtilir.
– Toprak profilleri 75 cm. eninde 100 cm. uzunluğunda ve 60 cm. derinliğinde dikdörtgenler prizması şeklinde açılır. Toprak örnekleri açılan profillerin 0-30 cm. ve 30-60 cm. derinliklerinden, sulamada kullanılacak su örneği ise su kaynağından ormancılık veya yeminli ormancılık büroları tarafından alınır.
– Alınan toprak ve su örnekleri, yetiştirilmesi planlanan fidan listesi ile birlikte (EK:23)’de belirtilen toprak ve su analiz raporlarındaki bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgilisince konusunda uzmanlaşmış laboratuarlara analiz ettirilir.
– Kaplı fidan üretimi için de kullanılacak yetiştirme ortamının analizi istenir.
– Toprak ve su analizleri öncelikle Genel Müdürlüğümüze ait toprak laboratuarlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait toprak laboratuarlarında ya da özel sektöre ait akredite olmuş toprak laboratuarlarında yaptırılabilir.
– Toprak analiz raporlarında; tuzluluk, total kireç, aktif kireç, Ph değerleri ile bünye analizi (kum, kil ve toz oranları) belirtilmelidir. Sulama suyu analiz raporunda ise; tuz ve Ph değerleri ile sulama suyu sınıfı belirtilir.
– Toprak ve sulama suyu analiz ücretleri özel fidanlık müracaatçısı tarafından karşılanır.
– Uygulama projelerine ait yatırım giderleri cetveli Bakanlık birim fiyatları kullanılarak düzenlenir. Yatırım giderleri cetvelinde;
Tohum bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan tohum fiyatları,
Fidan bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan fidan birim fiyatlarından, en fazla 2 yaşlı çıplak köklü veya tüplü fidanlar ile (1+1) yaşlı repikaj görmüş kaplı (1,4-7 lt.ye kadar) fidanlar ve Göknar, Doğu Ladini v b. türlerin (3+0), (1+3), (2+2) yaşa kadar olan çıplak köklü ve kaplı fidanların fiyatları,
Çelik bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan çelik birim fiyatları,
Aşılı fidan bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan aşı yaşı 1 olan fidan (kaplı 7 lt.ye kadar ile çıplak köklü) birim fiyatları kullanılır.
– Aynı ilçe sınırları içinde kalmak şartıyla büyüklüğü 2 dekardan az olmayan ve sınırları ayırıcı bir unsur (yol, dere, ırmak, kanal vb.) bulunan, birden fazla araziye ait özel fidanlık projesi tek olarak düzenlenebilir.
– Ormancılık bürolarınca tanzim edilen uygulama projeleri önce Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir. Dosya bilgi ve oda vize sayfası, işlem raporu ve işlem raporuna ek olarak hazırlanan cetveller projeye eklenir. Vizesi yapılan uygulama projeleri, proje sahibi tarafından üst yazıyla fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne teslim edilir.

f) Saha büyüklüğü
Özel fidanlık kurulacak sahada fidan üretim alanı 0,2 hektar (2,0 dekar) dan küçük olamaz.

g) Özel fidanlık çalışmalarına konu edilecek türler
Özel fidanlık çalışmalarına konu edilebilecek ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri tablo halinde (EK:24)’de listelenmiştir.
h) Özel orman fidanlık sahalarında yapılabilecek tesisler;
Özel fidanlık sahalarında uygulama projelerinde belirtilmesi şartıyla; Hazine arazilerinde; mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde fidan üretim alanının 2 (iki) dekarın altına düşmemesi ve ilgili kurumdan izin alınması şartıyla;
Fidan üretim alanı 2-5 dekar olan yerlerde en fazla 100 m2,
Fidan üretim alanı 5,001-10 dekar olan yerlerde en fazla 200 m2,
Fidan üretim alanı 10 dekardan büyük yerlerde en fazla 2000 m2,
fidan üretimi, bakım ve koruma gayesi ile yapılaşma izni verilebilir.
Sahipli arazilerde; fidan üretim alanının 2 (iki) dekarın altına düşmemesi koşuluyla yapılaşma yapılabilir.
Özel fidanlık sahalarında bina ve tesislerin yapılacağı yerler; nitelikleri, ebatları projede belirtilerek , fidan üretim haritalarında işaretlenmelidir.
Bu tamimin yürürlüğe girdiği tarihten önce tesis edilmiş olan özel fidanlık sahalarında, uygulama projeleri revize edildikten sonra bu maddede belirtilen yapılaşma izni verilebilir.
ı) Özel fidanlık projelerinde saha, proje ve iş programı revizyonu
Özel fidanlık çalışmalarında; idarece kabul edilebilir mazeretler, teknik ve hukuki nedenlerle alan, tür veya üretim tipi değişikliğinde proje revize edilebilir.
(1) Saha Revizyonu: Saha revizyonları, sahanın küçültülmesi veya büyültülmesi durumlarında yapılabilir.
-Hazine arazilerinde saha revizyonu: Özel fidanlık sahibi revize gerekçesini içeren dilekçesine revizyona konu sahanın devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat özet çizelgesini (6 derecelik memleket koordinatlar) ekleyerek fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne müracaat eder.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi için; işletme müdür yardımcısı/fidanlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi/fidanlık şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur. Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilir.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından saha revizyonu için düzenlenen gerekçe raporu ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilir. Saha revizyonu talebinin uygun görülmesi halinde ilgili mal müdürlüğü veya defterdarlık tarafından saha revizyonu yapılarak, fidanlık müdürlüğünden/işletme müdürlüğünden revize uygulama projesinin tanzim ettirilmesi istenir. Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü proje sahibinden, özel fidanlık sahasında daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek fidanlığın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde orman fidanlığı kurmaya yetkili ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede fidanlık müdürlüğüne/işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bildirilir. Özel fidanlık sahibinin taahhüt senedinde ve kira sözleşmesinde

belirtilen hususlara bağlı kalmak kaydıyla fidan üretimine devam etmesi halinde, uygulama projesi iptal edilmez.
Revize uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmesi durumunda, fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü, revize uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülen revize uygulama projeleri onay için bölge müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projelerinin uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne, bilgi için de Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylı revize projesinin iki nüshası, ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilerek ilgiliden tahsis veya kira sözleşmelerinin, taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının revize uygulama projesine göre yenilenerek fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğüne teslimi istenir.
Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde uygulama projeleri bölge müdürlüğü tarafından iptal edilir. Bu durum mal müdürlüğü ve ilgiliye bildirilir, ayrıca bilgi için Genel Müdürlüğe yazılır.
-Sahipli arazilerde saha revizyonu: İzin sahibi, revizyona konu sahanın devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat özet çizelgesini (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçesine ekleyerek fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne müracaat eder.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi için; işletme müdür yardımcısı/fidanlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi/fidanlık şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur. Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilir.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü proje sahibinden, özel fidanlık sahasında daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek fidanlığın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede fidanlık müdürlüğüne/işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde uygulama projesinin iptali için bölge müdürlüğüne teklifte bulunulur.
Revize uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmesi durumunda, fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü revize uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülen revize uygulama projeleri onay için bölge müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projelerinin uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak fidanlık müdürlüğüne/işletme müdürlüğüne, bilgi için de Genel Müdürlüğe gönderilir. İdarece ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı olarak bildirilerek 60 gün içinde revizyona göre noter onaylı taahhüt senedinin verilmesi istenir.
Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde uygulama projeleri iptal
edilir.

(2) Saha değişikliği yapılmadan proje revizyonu: Proje uygulamaları esnasında saha miktarında değişiklik yapılmadan, idarece kabul edilebilir mazeretler ile ilgilinin talebi halinde üretim tipi değişikliği, tür değişikliği, teknik, hukuki nedenlerle proje revizyonu yapılabilir. Bunun için özel fidanlık sahibi revize gerekçesini içeren dilekçe ile fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne müracaat eder.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi için; işletme müdür yardımcısı/fidanlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi/fidanlık şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur. Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilir.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü proje sahibinden, özel fidanlık sahasında daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek fidanlığın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç 90 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmesi durumunda, fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü revize uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde 30 günden fazla olamaz.
Revize uygulama projesinin fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onay için bölge müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projelerinin uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak fidanlık müdürlüğüne/işletme müdürlüğüne, bilgi için de Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe incelenen revize projelerinin uygun bulunması halinde, uygulanabilir olduğu bölge müdürlüğüne bildirilir.
Tür değişikliği ve üretim tipi değişiklik revizyonlarında, taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının yenilenmesine gerek yoktur.
(3) İş programı revizyonu: Proje uygulamaları esnasında idarece kabul edilebilir mazeretler, teknik, hukuki nedenler veya ilgilinin talebinden dolayı iş programı revizyonu istenmesi durumunda, özel fidanlık sahibi revize gerekçesini içeren dilekçe ile fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne müracaat eder.
Fidanlık müdürlüğü/işletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi için; işletme müdür yardımcısı/fidanlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi/fidanlık şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik elemandan oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur. İş programı revizyonu talebinin uygun görülmesi halinde gerekçe raporu hazırlanarak yeni iş programı ile birlikte bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce talebin uygun görülmesi halinde, fidanlık/işletme müdürlüğünce ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İş programı revizyonlarında projelerin revize edilmesine ve taahhüt senedinin yenilenmesine gerek yoktur.

Geçici Madde-1 Bu tamimin yürürlüğe girdiği tarihten önce yine bu tamimin 17 inci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda amenajman planları tanzim edilmemiş olan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projeleri için gerçek ve tüzel kişiler işletme müdürlüklerince ikaz edilerek bir yıl içerisinde çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planlarını tanzim ettirilmesi istenir. Bu süre içerisinde amenajman planlarını tanzim ettirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projeleri iptal edilir.

Geçici Madde-2 23/08/2012 tarih ve 28390 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin Geçici-3 üncü maddesinde Devlet ormanlarındaki sonuçlandırılacak müracaatlar ifadesinden; hak sahipliliği belirlenerek izin raporunun düzenlenmesi için koordinat özet çizelgesi, vaziyet planı, orman kadastro, meşcere ve memleket haritaları istenen müracaatlar kastedilmektedir. Bu müracaatlara ait izin raporları mülga Ağaçlandırma Yönetmeliği’ne göre kurulan komisyon tarafından tanzim edilir.

Geçici Madde-3 Bu tamimin yürürlüğe girdiği tarihten önce saha izni verilen veya uygulama projesi onaylanan özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık çalışmalarındaki her türlü iş ve işlemler 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu tamim hükümlerine göre yürütülür.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrol, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmalarında, Ağaçlandırma Yönetmeliği ile birlikte yukarıda açıklanan hususların dikkate alınmasını ve uygulamaların yürütülmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
…………….
Genel Müdür V.
———————————————————————————
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı / ANKARA
Konu : Özel Ağaçlandırma 12/03/2013
TAMİM NO:6912

EKLER:
Ek-1) İlan Cetveli
Ek-2 a-b) Köy ve Beldelerde Yapılan İlan ve İlan Tutanağı
Ek-3) Kura Çekilişi Tebligat Yazısı
Ek-4) Kura Çekilişi ve Hak Sahipliliği Tutanağı
Ek-5) Beyanlar
Ek-6) İzin Raporu (Ağaç. Yön. 12/b mad. Göre)
Ek-7 a-b-c-d) Proje Disposizyonları
Ek-8) İzin Oluru (Bölge Müdürlüğü)
Ek-9) İzin Oluru (Genel Müdürlük)
Ek-10 a-b-c) Taahhüt Senedleri
Ek-11 a-b) Saha Teslim Tutanağı
Ek-12) İşe Başlama Tutanağı
Ek-13) İzin Raporu (Ağaç. Yön. 12/c mad. Göre)
Ek-14) Özel Ağaç. Özel İmar-İhya, Özel Eroz. Kont. Bil. Cetveli
Ek-15) Yatırım Giderleri Cetveli
Ek-16) Dikim Aralık-Mesafe Cetveli
Ek-17) Özel Ağaç. Özel İmar-İhya, Özel Eroz. Kont. Yapılabilecek Türlere Ait Cetvel
Ek-18 a-b) Depo-Hangar Tip Projesi
Ek-19) Uygulama İzleme Cetveli
Ek-20) Özel Fidanlık Uygulama İzleme Raporu
Ek-21) Özel Fidanlık Proje Disposizyonu
Ek-22) Yatırım Giderleri Cetveli (Özel Fidanlık Projeleri İçin)
Ek-23) Toprak ve Sulama Suyu Analiz Raporları Formatı
Ek-24) Özel Fidanlıklıklarda Üretilecek Orman Ağacı Türleri

(*) Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü