KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI
  KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Taşınmaz” ve “Taşınmaz değeri” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki “Teminat” t....
Devamı →
  Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında
  KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt yatırımcı: Ana yatırımcıya tahsis edilen taşınmazlardan en az birini devralan tüzel kişileri,....
Devamı →
  DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM İȘLETME BELGESİ
  İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesc....
Devamı →
  DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM YATIRIMI BELGESİ
  İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm yatırım belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tes....
Devamı →
  YABANCI BAYRAKLI DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM İȘLETME BELGESİ
  Mülkiyetlerinde işletme belgeli 30 yatak ve üzerinde Türk bayraklı yatlara sahip olan Bakanlığımızdan belgeli işletmeler, yabancı bayraklı yat kiralayarak ve işletme belgesi kapsamına alarak faaliyette bulunabilirler.  İSTENEN BELGELER 1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  dilekçe doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişili....
Devamı →
  DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM YATIRIMI BELGESİ İȘLEMLERİ
   İSTENEN BELGELER 1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış dilekçe doldurulur. Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesci....
Devamı →
  TURİZM YEȘİL YILDIZ BAȘVURU SÜRECİ
  Yeşil Yıldız Nedir?: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır. Bilindiği üzere 1993 yılından itibaren ta....
Devamı →
  TURİZM SINIFLANDIRMA ÇALIȘMALARI SÜRECİ
  SINIFLANDIRMA NEDİR? Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komi syonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder.  SINIFLANDIRMA NASIL YAPILIR? Tesisin   fiziksel   nitelikleri   ile   işletme   ve   hizmet   kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amac....
Devamı →
  TURİZM İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİȘİK İȘLEMLERİ
  İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Bakanlıktan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin dilekçe ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvuruların talebi gerçekleştirilir.  KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Bakanlıktan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesis kapasite değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ili....
Devamı →