Tel: +90 322 459 3174 Fax: +90 322 459 3170 | Mail: info@ozlenkaya.com.tr

Özlen KAYA Danışmanlık

TSE ve TSEK Belgelendirmesi

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. Bunlar ;
ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
KARA YOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.
TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dökümanlardır. TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuvarları ya da akredite laboratuvarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur. TSE Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;
Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
TSE Belgelendirmesi başvuru formu.
TSEK Kalite Uygunluk Belgesi
Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları Enstitüsünde bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;
Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
Avans Dekontu
TSEK Uygunluk Başvuru Formu

CE İşaretlemesi

CE BELGELENDİRME
CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.
CE İşareti, Avrupa Birliği´nin malların serbest dolaşımını tam anlamıyla sağlayabilmek amacıyla 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir "Birlik" işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Üzerinde CE işareti taşıyan bir ürün AB içerisinde serbestçe, hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşabilmektedir.
CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti eklenebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.
"CE" İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI
Alçak gerilim cihazları,
Basit basınçlı kaplar,
Oyuncaklar,
İnşaat malzemeleri,
Elektromanyetik uyumluluk,
Makineler,
Kişisel koruyucu donanımlar,
Otomatik olmayan tartı aletleri,
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
Tıbbı cihazlar,
İn vitro tıbbi tanı cihazları,
Gaz yakan aletler,
Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,
Sivil kullanım için patlayıcılar,
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
Asansörler,
Ev tipi elektrikli buz dolapları,dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi,
Basınçlı ekipmanlar,
Gezi amaçlı tekneler,
Telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları,
Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,
İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı,
Florosan aydınlatma balastlarının enerji verimliliği,
Ölçü aletleri,
Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
"CE" İŞARETLEMESİ
Direktifler kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticininyetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir ürün için hangi türden uygunluk değerlendirmesi yöntemine başvurulacağı konusunda temel rehber ilgili ürün direktifi olup, burada izlenecek uygunluk değerlendirme işlemleri detaylı olarak belirlenmiştir.
CE İşaretinin iliştirilmesi için AB Direktiflerinde öngörülen uygunluk değerlendirme işlemleri genel olarak 2 gruba ayrılabilir:
Üretici, kendi imkanlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürününün testini yaptırmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit edebilmektedir. Ürünün uygun olması halinde, üretici bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini iliştirmektedir.
Daha yüksek riskli ürün gruplarında ise, üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleşik olan onaylanmış kuruluşlara (notified body)belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde üretici yine biruygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE İşaretini iliştirmektedir. başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.
CE İşareti verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke yetkilileri tarafından belirlenerek AT Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (notified body)statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşlar Avrupa Komisyonu'na bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu kuruluşların isimleri AT Resmi Gazetesi´nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.AB´de bu kuruluşların akredite edilmiş olmaları yetkinliklerini ispat konusunda yaygın bir yol olarak görülmektedir.
"CE" İşaretlemesi Prosedürü
Ürününüzle ilgili direktifleri belirleyiniz
Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tespit ediniz.
Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan milli kuralların bulunup bulunmadığını araştırınız.
Ürününüzün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit ediniz.
Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediğini belirleyiniz.
Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından, talep edilen tüm test ve uygunluk kriterlerini tamamlamak için bir Onaylanmış Kuruluş ile yakın olarak çalışınız.
Teknik Dosyayı ve Direktif/Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeleri muhafaza ediniz.
Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delilleri hazırlayınız.
Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye "CE" işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürünü piyasaya arz ediniz.

SASO Belgesi

Saso Belgesi Suudi Arabistan tarafından ülkeye girişte zorunlu tutulan bir belgedir. Saso kelimesi açılımı “Suudi Arabistan Standart Organisation “ dır.
Sayfa Başına Git